สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 
  วิสัยทัศน์  
 
กาฬสินธุ์เป็นต้นแบบเมืองแห่งสุขภาวะ
 
  พันธกิจ  
 
1. พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเข็มแข็ง
  2. พัฒนาเครือข่ายบริการให้มีมาตรฐานทุกระดับ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์  
 
  1. การสร้างระบบสุขภาพชุมชนเข้มเข็งเพื่อสุขภาวะชาวกาฬสินธุ์
  2. พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานและตอบสนองปัญหาของพื้นที่
  3. การสร้างความเข้มแข็งระบบเผ้าระวังและการจัดการลดโรคและภัยทางสุขภาพ
  4. การสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ