สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 
  วิสัยทัศน์  
 
กาฬสินธุ์เป็นต้นแบบเมืองแห่งสุขภาวะ
 
  พันธกิจ  
 
1. พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเข็มแข็ง
  2. พัฒนาเครือข่ายบริการให้มีมาตรฐานทุกระดับ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์  
 
  1. การสร้างระบบสุขภาพชุมชนเข้มเข็งเพื่อสุขภาวะชาวกาฬสินธุ์
  2. พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานและตอบสนองปัญหาของพื้นที่
  3. การสร้างความเข้มแข็งระบบเผ้าระวังและการจัดการลดโรคและภัยทางสุขภาพ
  4. การสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 
     
 
 
     
     
 
     
 
 
จำนวนที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หน้า
 
   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
  3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์ 0-4381-1561
  E-mail : contact@kalasin.moph.go.th