สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 
  วิสัยทัศน์  
 
ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ สุขภาพดี มีอายุยืนยาว ในปีพ.ศ. 2564
 
  เป้าหมายร่วม  
  ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน  
  พันธกิจ  
  บริหารจัดการระบบสุขภาพ ด้วยธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนสุขภาพ  
  ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1.การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&PExcellence)
2.การบริการสุขภาพมีคุณภาพและเป็นเลิศ(ServiceExcellence)
3.การบริหารส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเป็นเลิศ(PeopleExcellence)
4.การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(GovernanceExcellence)
5.การจัดการระบบสุขภาพชุมชนเป็นเลิศ (CommunityExcellence)
 
  เป้าประสงค์  
  1. ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีสุขภาพดี ลดป่วยและตายก่อนวัยอันควร
2.เครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับมีระบบบริการที่มีคุณภาพ หุ้นส่วนสุขภาพมีส่วนร่วม ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ
3.บุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นคนดี เก่ง มีความสุข บนฐานค่านิยมองค์กร
4.ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขมีความเป็นเลิศและทันสมัย
5.ชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ ด้วยวิถีชุมชน
 
 
 
 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
- กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ
- กลุ่มงานควบคุมโรค
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
- กลุ่มงานคุณภาพและรูปแบบบริการ
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ
- กลุ่มงานนิติการ
- กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มงานยาเสพติตและแอลกอฮอล์
- กลุ่มงานแพทย์แผนไทย