ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาทค้นหา คุรุภัณฑ์ ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน