รายการที่ยังไม่พิจารณา  
 
ค้นหา ครั้งที่พิจารณา :
 
   

 

ลำดับ

 

อำเภอ/ หน่วยงาน

 

โครงการ/
งบประมาณ

 

รายการคุรุภัณฑ์

 

จำนวน

 

หน่วย

 

ราคา(บาท)
ต่อหน่วย

 

รวม (บาท)

 

สถานนะ

 

คุณลักษณะ
( มาตรฐาน )

 

ราคา
( มาตรฐาน)

 

ซื้อใหม่/
ทดแทน

 

หมายะหตุ
/เลขคุรุภัณฑ์

1 () ขออนุมัติใช้เงินกอนทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/66,900 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน * 1 เครื่อง 16,000 16,000 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
2 () ขออนุมัติใช้เงินกอนทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/66,900 บาท ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 ชุด 3,500 14,000 รอ... จัดซื้อใหม่
3 () ขออนุมัติใช้เงินกอนทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/66,900 บาท คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 1 เครื่อง 21,000 21,000 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
4 สาธารณสุขอำเภอฆ้องชัย(บ้านโคกประสิทธิ์) จัดซื้อเครี่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินบำรุง ปี 2561/23,900 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน * 1 เครื่อง 16,000 16,000 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
5 สาธารณสุขอำเภอฆ้องชัย(บ้านโคกประสิทธิ์) จัดซื้อเครี่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินบำรุง ปี 2561/23,900 บาท เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 1 เครื่อง 7,900 7,900 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
 
  รายละเอียดที่นอกเหนือจากคุณลักษณะมาตรฐานกลาง :      รอการพิจารณา:   อนุมัต :   แก้ไขรายการ:       รอการพิจารณา:   อนุมัติ/เท่ากับมาตรฐาน :   สูงกว่ามาตรฐาน:   ตำกว่ามาตรฐาน: