รายการที่ยังไม่พิจารณา  
 
ค้นหา ครั้งที่พิจารณา :
 
   

 

ลำดับ

 

อำเภอ/ หน่วยงาน

 

โครงการ/
งบประมาณ

 

รายการคุรุภัณฑ์

 

จำนวน

 

หน่วย

 

ราคา(บาท)
ต่อหน่วย

 

รวม (บาท)

 

สถานนะ

 

คุณลักษณะ
( มาตรฐาน )

 

ราคา
( มาตรฐาน)

 

ซื้อใหม่/
ทดแทน

 

หมายะหตุ
/เลขคุรุภัณฑ์

1 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์() โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์/88,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 4 เครื่อง 22,000 88,000 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
2 โรงพยาบาลห้วยผึ้ง() โครงการดูแบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโครงข่ายระบบข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลห้วยผึ้ง ปี 2561/2,577,650 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน * 1 เครื่อง 16,000 16,000 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
3 โรงพยาบาลกมลาไสย() จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมศักยภาพนอกแผนงาน/13,000 บาท เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 1 เครื่อง 13,000 13,000 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
4 สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์() จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการออกแบบ กราฟิก มีเดียและตัดต่อวีดิทัศน์/42,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * 2 เครื่อง 21,000 42,000 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
 
  รายละเอียดที่นอกเหนือจากคุณลักษณะมาตรฐานกลาง :      รอการพิจารณา:   อนุมัต :   แก้ไขรายการ:       รอการพิจารณา:   อนุมัติ/เท่ากับมาตรฐาน :   สูงกว่ามาตรฐาน:   ตำกว่ามาตรฐาน: