รายการที่ยังไม่พิจารณา  
 
ค้นหา ครั้งที่พิจารณา :
 
   

 

ลำดับ

 

อำเภอ/ หน่วยงาน

 

โครงการ/
งบประมาณ

 

รายการคุรุภัณฑ์

 

จำนวน

 

หน่วย

 

ราคา(บาท)
ต่อหน่วย

 

รวม (บาท)

 

สถานนะ

 

คุณลักษณะ
( มาตรฐาน )

 

ราคา
( มาตรฐาน)

 

ซื้อใหม่/
ทดแทน

 

หมายะหตุ
/เลขคุรุภัณฑ์

1 โรงพยาบาลกมลาไสย() จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ/20,000 บาท สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง 20,000 20,000 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
2 โรงพยาบาลกมลาไสย() จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม/12,000 บาท เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network 1 เครื่อง 12,000 12,000 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
3 สาธารณสุขอำเภอฆ้องชัย(โนนศิลาเลิง) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า/8,400 บาท เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 3 เครื่อง 2,800 8,400 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
4 สาธารณสุขอำเภอฆ้องชัย(โนนศิลาเลิง) จัดซื้อเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน/16,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน * 1 เครื่อง 16,000 16,000 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
5 โรงพยาบาลกมลาไสย() จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนเครื่องเดิม/31,000 บาท อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 5 เครื่อง 6,200 31,000 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
6 โรงพยาบาลกมลาไสย() จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนเครื่องเดิม/25,300 บาท เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น 1 เครื่อง 22,000 22,000 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
7 โรงพยาบาลกมลาไสย() จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนเครื่องเดิม/25,300 บาท เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง 3,300 3,300 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
8 โรงพยาบาลสมเด็จ() จัดซื้อเครืองคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เพื่อทดแทนฯ/77,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 3 เครื่อง 22,000 66,000 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
9 โรงพยาบาลสมเด็จ() จัดซื้อเครืองคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เพื่อทดแทนฯ/77,000 บาท เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง 5,500 5,500 รอ... เท่ากับ สูงกว่า จัดซื้อใหม่
10 โรงพยาบาลกมลาไสย() จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ/592,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 3 เครื่อง 16,000 48,000 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
11 โรงพยาบาลกมลาไสย() จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ/592,000 บาท เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง 7,900 7,900 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
12 โรงพยาบาลกมลาไสย() จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ/592,000 บาท เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง 3,300 3,300 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
13 โรงพยาบาลห้วยผึ้ง() โครงการดูแลและพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายระบบข้อมูลข่าวสาร /2,577,650 บาท จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 1 เครื่อง 4,000 4,000 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
14 สาธารณสุขอำเภอร่องคำ() การจัดหาเครื่องแม่ข่ายสำรอง ในการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศโรงพยาบาลฯ/130,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 1 เครื่อง 130,000 130,000 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
15 โรงพยาบาลสมเด็จ() จัดซื้อคอมพิวเตอร์ รพ.สต บ้านบอน/21,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * 1 เครื่อง 21,000 21,000 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
16 โรงพยาบาลสมเด็จ() จัดซื้อคอมพิวเตอร์ รพ.สต บ้านหนองแสง/22,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 1 เครื่อง 22,000 22,000 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
17 โรงพยาบาลสมเด็จ() จัดซื้อคอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านขมิ้น/64,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * 2 เครื่อง 21,000 42,000 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
18 โรงพยาบาลสมเด็จ() จัดซื้อคอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านขมิ้น/64,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 1 เครื่อง 22,000 22,000 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
19 โรงพยาบาลสมเด็จ() จัดซื้อคอมพิวเตอร์ รพ.สต บ้านมหาไชย/21,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * 1 เครื่อง 21,000 21,000 รอ... เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
 
  รายละเอียดที่นอกเหนือจากคุณลักษณะมาตรฐานกลาง :      รอการพิจารณา:   อนุมัต :   แก้ไขรายการ:       รอการพิจารณา:   อนุมัติ/เท่ากับมาตรฐาน :   สูงกว่ามาตรฐาน:   ตำกว่ามาตรฐาน: