อนุมัติแล้ว  
 
ค้นหา ครั้งที่พิจารณา :
 
     
     
   

 

ลำดับ

 

อำเภอ/ หน่วยงาน

 

โครงการ/
งบประมาณ

 

รายการคุรุภัณฑ์

 

จำนวน

 

หน่วย

 

ราคา(บาท)
ต่อหน่วย

 

รวม (บาท)

 

สถานนะ

 

คุณลักษณะ
( มาตรฐาน )

 

ราคา
( มาตรฐาน)

 

ซื้อใหม่/
ทดแทน

 

หมายะหตุ
/เลขคุรุภัณฑ์

1 โรงพยาบาลกมลาไสย() จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ/20,000 บาท สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง 20,000 20,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
2 โรงพยาบาลกมลาไสย() จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม/12,000 บาท เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network 1 เครื่อง 12,000 12,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
3 สาธารณสุขอำเภอฆ้องชัย(โนนศิลาเลิง) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า/8,400 บาท เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 3 เครื่อง 2,800 8,400 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
4 สาธารณสุขอำเภอฆ้องชัย(โนนศิลาเลิง) จัดซื้อเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน/16,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน * 1 เครื่อง 16,000 16,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
5 โรงพยาบาลกมลาไสย() จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนเครื่องเดิม/31,000 บาท อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 5 เครื่อง 6,200 31,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
6 โรงพยาบาลกมลาไสย() จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนเครื่องเดิม/25,300 บาท เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น 1 เครื่อง 22,000 22,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
7 โรงพยาบาลกมลาไสย() จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนเครื่องเดิม/25,300 บาท เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง 3,300 3,300 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
8 โรงพยาบาลสมเด็จ() จัดซื้อเครืองคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เพื่อทดแทนฯ/77,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 3 เครื่อง 22,000 66,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
9 โรงพยาบาลสมเด็จ() จัดซื้อเครืองคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เพื่อทดแทนฯ/77,000 บาท เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง 4,300 4,300 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
10 โรงพยาบาลกมลาไสย() จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ/592,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 3 เครื่อง 16,000 48,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
11 โรงพยาบาลกมลาไสย() จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ/592,000 บาท เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง 7,900 7,900 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
12 โรงพยาบาลกมลาไสย() จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ/592,000 บาท เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง 3,300 3,300 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
13 โรงพยาบาลห้วยผึ้ง() โครงการดูแลและพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายระบบข้อมูลข่าวสาร /2,577,650 บาท จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 1 เครื่อง 4,000 4,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
14 สาธารณสุขอำเภอร่องคำ() การจัดหาเครื่องแม่ข่ายสำรอง ในการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศโรงพยาบาลฯ/130,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 1 เครื่อง 130,000 130,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
15 โรงพยาบาลสมเด็จ() จัดซื้อคอมพิวเตอร์ รพ.สต บ้านบอน/21,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * 1 เครื่อง 21,000 21,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
16 โรงพยาบาลสมเด็จ() จัดซื้อคอมพิวเตอร์ รพ.สต บ้านหนองแสง/22,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 1 เครื่อง 22,000 22,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
17 โรงพยาบาลสมเด็จ() จัดซื้อคอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านขมิ้น/64,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * 2 เครื่อง 21,000 42,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
18 โรงพยาบาลสมเด็จ() จัดซื้อคอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านขมิ้น/64,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 1 เครื่อง 22,000 22,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
19 โรงพยาบาลสมเด็จ() จัดซื้อคอมพิวเตอร์ รพ.สต บ้านมหาไชย/21,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * 1 เครื่อง 21,000 21,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
20 โรงพยาบาลกุฉินารายณ์() โครงการดูแลและพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายระบบข้อมูลข่าวสาร /300,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 15 เครื่อง 16,000 240,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
21 โรงพยาบาลกุฉินารายณ์() โครงการดูแลและพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายระบบข้อมูลข่าวสาร /300,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน * 1 เครื่อง 16,000 16,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
22 โรงพยาบาลกุฉินารายณ์() โครงการดูแลและพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายระบบข้อมูลข่าวสาร /300,000 บาท เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น 2 เครื่อง 22,000 44,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
23 สาธารณสุขอำเภอกมลาไสย(บ้านบ่อ) จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ประมวลผล/21,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * 1 เครื่อง 21,000 21,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
24 สาธารณสุขอำเภอกมลาไสย(บ้านท่าเพลิง) จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ประมวลผล/21,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * 1 เครื่อง 21,000 21,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
25 สาธารณสุขอำเภอกมลาไสย(โพนงาม) จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ประมวลผล/21,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * 1 เครื่อง 21,000 21,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
26 สาธารณสุขอำเภอกมลาไสย(ข้าวหลาม) จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ประมวลผล/21,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * 1 เครื่อง 21,000 21,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
27 สาธารณสุขอำเภอกมลาไสย(บ้านสีถาน) จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ประมวลผล/21,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * 1 เครื่อง 21,000 21,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
28 สาธารณสุขอำเภอกมลาไสย(บ้านสวนโคก) จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ประมวลผล/21,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * 1 เครื่อง 21,000 21,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
29 สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์() ขอจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /16,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน * 1 เครื่อง 16,000 16,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
30 สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์() ขอสนับสนุนอุปกรณ์อีเลคโทนิค (คอมพิวเตอร์)/16,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน * 1 เครื่อง 16,000 16,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
31 โรงพยาบาลยางตลาด() จัดหาคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.ยางตลาด/273,200 บาท เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 10 เครื่อง 2,700 27,000 อนุมัติ เท่ากับ ต่ำกว่า จัดซื้อใหม่
32 โรงพยาบาลยางตลาด() จัดหาคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.ยางตลาด/273,200 บาท อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 5 เครื่อง 1,600 8,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
33 โรงพยาบาลยางตลาด() จัดหาคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.ยางตลาด/273,200 บาท เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 2 เครื่อง 4,300 8,600 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
34 โรงพยาบาลยางตลาด() จัดหาคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.ยางตลาด/273,200 บาท อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 2 เครื่อง 6,200 12,400 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
35 โรงพยาบาลยางตลาด() จัดหาคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.ยางตลาด/273,200 บาท อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 6 เครื่อง 5,500 33,000 อนุมัติ เท่ากับ ต่ำกว่า จัดซื้อใหม่
36 โรงพยาบาลยางตลาด() จัดหาคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.ยางตลาด/273,200 บาท จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 3 เครื่อง 3,000 9,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
37 โรงพยาบาลยางตลาด() จัดหาคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.ยางตลาด/273,200 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 8 เครื่อง 21,900 175,200 อนุมัติ เท่ากับ ต่ำกว่า จัดซื้อใหม่
 
  รายละเอียดที่นอกเหนือจากคุณลักษณะมาตรฐานกลาง :      รอการพิจารณา:   อนุมัต :   แก้ไขรายการ:       รอการพิจารณา:   อนุมัติ/เท่ากับมาตรฐาน :   สูงกว่ามาตรฐาน:   ตำกว่ามาตรฐาน: