อนุมัติแล้ว  
 
ค้นหา ครั้งที่พิจารณา :
 
     
     
   

 

ลำดับ

 

อำเภอ/ หน่วยงาน

 

โครงการ/
งบประมาณ

 

รายการคุรุภัณฑ์

 

จำนวน

 

หน่วย

 

ราคา(บาท)
ต่อหน่วย

 

รวม (บาท)

 

สถานนะ

 

คุณลักษณะ
( มาตรฐาน )

 

ราคา
( มาตรฐาน)

 

ซื้อใหม่/
ทดแทน

 

หมายะหตุ
/เลขคุรุภัณฑ์

1 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์() โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์/139,500 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 3 เครื่อง 22,000 66,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
2 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์() โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์/139,500 บาท เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น 3 เครื่อง 22,000 66,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
3 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์() โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์/139,500 บาท เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 3 เครื่อง 2,500 7,500 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
4 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์() โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์/96,800 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * 1 เครื่อง 21,000 21,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
5 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์() โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์/96,800 บาท เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1 เครื่อง 2,500 2,500 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
6 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์() โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์/96,800 บาท เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง 4,300 4,300 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
7 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์() โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์/96,800 บาท อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 3 เครื่อง 23,000 69,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
8 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์() โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์/45,800 บาท อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 1 เครื่อง 21,000 21,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
9 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์() โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์/45,800 บาท อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 4 เครื่อง 6,200 24,800 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
10 สาธารณสุขอำเภอเมือง(บ้านดงเมือง) แผนการจัดหารายการครุภัณฑ์สำนักงาน/21,300 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง 17,000 17,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ ทดแทน
11 สาธารณสุขอำเภอเมือง(บ้านดงเมือง) แผนการจัดหารายการครุภัณฑ์สำนักงาน/21,300 บาท เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง 4,300 4,300 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ ทดแทน
12 สาธารณสุขอำเภอเมือง(บ้านโนนแพง) แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง รพ.สต.บ้านโนนแพง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์/16,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง 16,000 16,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
13 โรงพยาบาลยางตลาด() โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลยางตลาด ปี 2561/29,000 บาท สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 1 เครื่อง 29,000 29,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ ทดแทน
14 สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์() โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2561/441,444 บาท อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 1 เครื่อง 240,000 240,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
15 สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์() โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2561/441,444 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน * 15 เครื่อง 16,000 240,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
16 สาธารณสุขอำเภอนาคู(บ้านภูแล่นช้าง) พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและระบบสารสนเทศ รพ.สต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู/35,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * 1 เครื่อง 19,000 19,000 อนุมัติ เท่ากับ ต่ำกว่า ทดแทน 7440-011-0001/2
17 สาธารณสุขอำเภอนาคู(บ้านภูแล่นช้าง) พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและระบบสารสนเทศ รพ.สต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู/35,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง 16,000 16,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ ทดแทน 7440-011-0001/4
18 โรงพยาบาลกมลาไสย() จัดซื้อคอมพิวเตอร์อเพื่อเสริมศักยภาพตามแผนงาน/37,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง 16,000 32,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
19 โรงพยาบาลกมลาไสย() จัดซื้อคอมพิวเตอร์อเพื่อเสริมศักยภาพตามแผนงาน/37,000 บาท เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 เครื่อง 2,500 5,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
20 สาธารณสุขอำเภอท่าคันโท(บ้านหนองแซง) การจัดหาคอมพิวเตอร์/22,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง 22,000 22,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ ทดแทน
21 สาธารณสุขอำเภอท่าคันโท(บ้านยางอุ้ม) การจัดหาคอมพิวเตอร์/20,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง 20,000 20,000 อนุมัติ เท่ากับ ต่ำกว่า ทดแทน
22 โรงพยาบาลดอนจาน() จัดซื้อครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลดอนจาน/167,350 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 5 เครื่อง 17,000 85,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
23 โรงพยาบาลดอนจาน() จัดซื้อครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลดอนจาน/167,350 บาท เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5 เครื่อง 2,500 12,500 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
24 สาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์() จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท/701,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 20 เครื่อง 22,000 440,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
25 สาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์() จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท/701,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง 30,000 30,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
26 สาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์() จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท/701,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * 11 เครื่อง 21,000 231,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
27 โรงพยาบาลสหัสขันธ์() การดูแลและพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายระบบข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ปี 2561/59,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน * 2 เครื่อง 16,000 32,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
28 โรงพยาบาลสหัสขันธ์() การดูแลและพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายระบบข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ปี 2561/59,000 บาท เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 เครื่อง 2,500 5,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
29 โรงพยาบาลสหัสขันธ์() การดูแลและพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายระบบข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ปี 2561/59,000 บาท เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น 1 เครื่อง 22,000 22,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
30 โรงพยาบาลห้วยผึ้ง() การดูแลและพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายระบบข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลห้วยผึ้ง ปี 2561/2,577,650 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง 22,000 22,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
31 สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์() ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2561/11,200 บาท จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 4 เครื่อง 2,800 11,200 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
32 สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์() ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2561/30,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง 30,000 30,000 อนุมัติ เท่ากับ เท่ากับ จัดซื้อใหม่
 
  รายละเอียดที่นอกเหนือจากคุณลักษณะมาตรฐานกลาง :      รอการพิจารณา:   อนุมัต :   แก้ไขรายการ:       รอการพิจารณา:   อนุมัติ/เท่ากับมาตรฐาน :   สูงกว่ามาตรฐาน:   ตำกว่ามาตรฐาน: