ฐานข้อมูล ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 แยกรายการ  
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
เอกสาร-แบบรายงานการจัดหาฯ (จัดทำเพื่อส่งกลับมายังสสจ.)

คู่มือการใช้งาน


รายการที่แจ้งเข้ามาเพื่อพิจารณา | รายการอนุมัติแล้ว | รายการที่จะต้องแกไ้ข | รายการที่ต้องส่งกระทรวงฯ
จำนวนรายการที่ยังไม่อนุมัติ   4  รายการ