เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ฐานข้อมูล ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 แยกรายการ  
คู่มือการใช้งาน


รายการที่แจ้งเข้ามาเพื่อพิจารณา | รายการอนุมัติแล้ว | รายการที่จะต้องแกไ้ข | รายการที่ต้องส่งกระทรวงฯ
จำนวนรายการที่ยังไม่อนุมัติ   23  รายการ