หน้าแรก
    ฝังโครงสร้างกลุ่มงาน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    บุคลากร
    ระบบตรวจสอบ การส่งรายงานสารสนเทศ ระดับอำเภอ
    planstrategy
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    สสจ.กาฬสินธุ์
    สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
    กระทรวงสาธารณสุข
    ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ผ่านระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ (GIS)
 เอกสารนิเทศ ปี 2558
    ห้วยผึ้ง
    ท่าคันโท
    ห้วยเม็ก
    สมเด็จ
    กมลาไสย
    ร่องคำ
    กุฉินารายณ์
    คำม่วง
    นามน
    หนองกุงศรี
    สหัสขันธ์
    เว็บบอร์ดสุขภาพ
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 7536634  คน
 
  Untitled Document
 
  บุคลากรกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
   
  หัวหน้ากลุ่มงาน : ดร.สม  นาสอ้าน   ตำแหน่ง นักวิชการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
   
  นางสุวัฒนา    อ่อนประสงค์  ตำแหน่ง นักวิชการสาธารณสุข ชำนาญการ
  นางนิสากร  พละสาร  ตำแหน่ง นักวิชการสาธารณสุข ชำนาญการ
  ดร. วรรณภา  นิติมลคลชัย  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
  นางพรทิพย์ นามมงคุณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
   
   
  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  : นายตรึงใจ  ศาลาโรจน์  ตำแหน่ง นักวิชการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
   
  นายวุฒิพงษ์  ฆารวิพัฒน์  ตำแหน่ง  นักวิชการสาธารณสุข ชำนาญการ
  นายบุรินทร์  จินดาพรรณ  ตำแหน่ง  นักวิชการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
  นายทัศน์เทพ  ดลโสภณ  ตำแหน่ง  นักวิชการคอมพิวเตอร์
  นายศิริศักดิ์ ดลพร  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตท้ศนศึกษา
  นายปฏิวัต  จีระสมบัติ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าบันทึกขัอมูล
   
  งานวิจัย
  ดร.ธีระพัฒน์  สุทธิประภา ตำแหน่ง นักวิชการสาธารณสุข ชำนาญการ
  นายปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
   
  งานถ่ายโอนสถานีอนามัย
  นายกิตติชัย  ศิริบุตร  ตำแหน่ง นักวิชการสาธารณสุข ชำนาญการ
 
 
 
 
 
...................................................................................................................................
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
3/38 สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 043-821640  โทรสาร : 043-821640
Email : dong@kalasin.moph.go.th