"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
 
             

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ท่านขนิษฐา บุญราช ประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเทิดพระเกียรติและความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาสถานีอนามัยฯให้มีความเป็นเลิศ ทั้งด้านบริหาร บริการ และวิชาการ โดยพัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือ 1.พัฒนาให้เป็นหน่วยปฐมภูมิต้นแบบ ด้านบริหาร บริการ วิชาการ 2.บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมและจริยธรรม 3.พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สง่างามสมพระเกียรติ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ รับผิดชอบ 13 หมู่บ้าน ประชากร 6,788 คน การ ดำเนินงานที่ผ่านมา ได้ให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมทั้งด้าน การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทำให้ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผู้รับบริการเฉลี่ย 68 คน ต่อวัน ทั้งนี้ การตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เป็นการเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกๆ 2 ปี เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมหาแนวทาง ในการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาระบบการบริหาร การบริการด้านสาธารณสุข และด้านการพยาบาล ของสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีการพัฒนาสถานีมัยเฉลิมพระเกียรติฯ ไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสมาชิกกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ส่วนภูมิภาค พร้อมกันนี้ได้มีบรรยาย ข้อมูลสถานะสุขภาพ โครงการกิจกรรมการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และปัญหาอุปสรรคกับแนวทางในการดำเนินงาน ที่ต้องการขอรับการสนับสนุน พร้อมกับได้มีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ด้วย

 
 
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์
 
 
วันที่ : 2020-02-26