สสจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด (MCH Board) ครั้งที่ 4/2560

 
 
 
             

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด (MCH Board) ครั้งที่ 4/2560 พร้อมด้วยนายไพรัตน์ สงคราม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการจากโรงพยาบาลทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ แม่และลูกมีสุขภาวะ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กโตมีพัฒนาการสมวัย ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเปรื่องอนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

 
 
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
วันที่ : 2017-05-09