สสจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560-2579 อย่างบูรณาการ

 
 
 
             

วันที่ 27 เมษายน 2560 นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายไพรัตน์ สงคราม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และคณะผู้ปฏิบัติงานด้านปฐมภูมิ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560-2579 อย่างบูรณาการ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบปฐมภูมิ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 อย่างบูรณาการ ร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานทุกภาคส่วนในทุกระดับให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างระบบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ประชาชน โดยมี รศ.คลินิก แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

 
 
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
วันที่ : 2017-04-27