: ข่าวรอบรั้ว สาธารณสุขกาฬสินธุ์

 
   
วันที่
เรื่อง
แหล่งข่าว
2020-02-28
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
งานประชาสัมพันธ์
2020-02-28
"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓
งานประชาสัมพันธ์
2020-02-27
"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563
งานประชาสัมพันธ์
2020-02-26
"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
งานประชาสัมพันธ์
2020-02-26
"สสจ"กาฬสินธุ์ “กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่” ระบบ FM ความถี่ 93 Mhz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ในประเด็นสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
งานประชาสัมพันธ์
2020-02-26
"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร(เจ้าโสมพระมิตร) ในพิธีบวงสรวงการจัดงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2563”
งานประชาสัมพันธ์
2020-02-04
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รับตรวจราชการนิเทศงานกรณีปกติจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
งานประชาสัมพันธ์
2020-01-31
"สสจ.กาฬสินธุ์" จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” รณรงค์ 5 ส กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ใส่ใจต่อสุขภาพของตนเอง ป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
งานประชาสัมพันธ์
2020-01-29
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมความพร้อมสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
งานประชาสัมพันธ์
2020-01-15
"สสจ.กาฬสินธุ์" ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปี 2562 และชี้แจงนโยบายสำคัญตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
งานประชาสัมพันธ์
   
Next Last