วันที่
เรื่อง
แหล่งข่าว
2017-05-09
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด (MCH Board) ครั้งที่ 4/2560 /
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-05-09
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานวันพยาบาล ประจำปี 2560 /
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-05-09
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุม"ชาวกาฬสินธุ์ น้อมนำศาสตร์ พระราชา พัฒนาเศรษกิจสู่ความยั่งยืนและสังคมมีสุข" /
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-05-03
สสจ.กาฬสินธุ์ ออกติดตามและนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานรอบ 1/2560 คปสอ.เมือง /
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-05-03
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการสัญจร “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2560” /
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-27
สสจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560-2579 อย่างบูรณาการ /
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-27
สสจ.กาฬสินธุ์ มอบหนังสือประเมินรับรองเกษตรกรผู้ผลิต ที่ผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (KS) /
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-27
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สัญจรครั้งที่ 59 /
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-25
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระนเรศมหาราช/
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-20
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการสัญจร เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2560/
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
   
Next Last