ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน [2022-05-26]
     
 
       

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีข้างต้น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในลำดับที่ 1 - 17 มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ในเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ หากไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   
 
 
>