ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ [2018-04-17]
     
 
       

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ในหนังสือสำนักงาน ก.พ.

ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่  15  กันยายน  2548

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >>
   
 
 
>