ลาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไม่เกิน 15 วัน โดยนับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 13-21 มกราคม 2561 ไม่ถือเป็นวันลา [2018-01-19]
     
 
       

รายละเอียดการอุปสมบท ฯ

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >>
   
 
 
>