รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการพันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ปีงบประมาณ 2560 [2018-01-11]
     
 
       

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการพันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ปีงบประมาณ 2560

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสาร  ได้ที่ http://www.hss.moph.go.th

   
    
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   
 
 
>