ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) (ด้านเวชกรรม) โรงพยาบาลกมลาไสย ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [2019-09-09]
     
 
       

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >>
   
 
 
>