ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าประเมินเลื่อนระดับนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ [2019-08-27]
     
 
       

ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   
 
 
>