ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานแพทย์แผนไทยชำนาญการ(รับเงินประจำตำแหน่ง) [2019-07-08]
     
 
       

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงานบริหารทรัพยากรกรบุคคล
   
 
 
>