แจ้งรายชื่อหน่วยบริการ และ รพ.สต. ที่ถูกระงับการจ่ายเงินชั่วคราว (Pending) [2015-01-02]
     
 
       เรียน สาธารณสุขอำเภอนามน กุฉินารายณ์ เขาวง ยางตลาด ห้วยเม็ก คำม่วง และหนองกุงศรี สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน ได้ตรวจสอบข้อมูลบริการของเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๕๔ พบว่ามี รพ.สต. อาจจัดทำข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น มีจำนวนผู้รับบริการสูงมากผิดปกติ มีการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ การใช้ยาที่อาจไม่เหมาะสม การบันทึกข้อมูล EPI ไม่เหมาะสม เป็นต้น ในการนี้ สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน จึงขอระงับการจ่ายเงินชดเชยตามผลงานการให้บริการ สำหรับ รพ.สต. ที่อาจจัดทำข้อมูลบริการในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่ถูกต้องไว้เป็นการชั่วคราว (Pending) โดยมีรายชื่อ รพ.สต. ที่ถูกระงับการจ่ายเงินตามไฟล์แนบ ทั้งนี้ หน่วยบริการที่ถูกระงับการจ่ายเงินสามารถอุทธรณ์การถูกระงับการจ่ายเงินได้ โดยขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์ ฯ โดยจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ไปที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 7 ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ กรณี รพ.สต.ไม่ขออุทธรณ์ หรือส่งหนังสือไม่ทันตามกำหนด จะถือว่าหน่วยบริการ และ รพ.สต. ยอมรับในการระงับการจ่ายเงินครั้งนี้ สอบถาม โทร 043-821640, 087-7211901 (นายวุฒิพงษ์ ฆารวิพัฒน์)
   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >>
   
 
 
>