2017-01-09 รหัสวัคซีน/รหัส ICD10 ปี 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-04-27 สรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 (มีนาคม 2559) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-03-25 สรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 (กุมภาพันธ์ 2559) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-02-25 สรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 (มกราคม 2559) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-01-29 สรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 (ธันวาคม 2558) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-12-25 สรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 (พฤศจิกายน 2558) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-11-27 สรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 (ตุลาคม 2558) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-10-28 รายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 เดือนกันยายน 2558 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-09-25 รายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 เดือนสิงหาคม 2558 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-08-03 รายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 เดือนกรกฎาคม 2558 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 รายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 เดือนเมษายน 2558 [รายละเอียด]
2015-01-02 แก้ไขสรุปผลการส่งรายงาน ๔๓ แฟ้ม(QOF) เม.ย.57 - มี.ค.58 แยกรายหน่วยบริการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 สรุปผลการส่งรายงาน ๔๓ แฟ้ม(QOF) เม.ย.57 - มี.ค.58 แยกรายหน่วยบริการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 สรุปผลการส่งรายงาน ๔๓ แฟ้ม(QOF) เม.ย.57 - มี.ค.58 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 สรุปรายงาน QOF ปี 2558 เดือนกุมภาพันธ์ 2558 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 UPDATE JHCIS เวอร์ชั่น 5 ก.พ. 58 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 สรุปรายงาน QOF ปี 2558 เดือนมกราคม 2558 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 สรุปผลการส่งรายงาน ๔๓ แฟ้ม(QOF) เม.ย.57 - ธ.ค.57 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 UPDATE JHCIS เวอร์ชั่น 26 ธ.ค. 57 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 สรุปรายงาน QOF ปี 2558 เดือนธันวาคม 2557 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 สรุปผลการส่งรายงาน ๔๓ แฟ้ม(QOF) ประจำเดือนธันวาคม 2557 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 อัปเดทโปรแกรมตรวจสอบ 43 แฟ้ม OP-PP 2010 Version 4.0.82 (2014-12-18) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 สรุปผลการส่งรายงาน ๔๓ แฟ้ม QOF 2558 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 สรุปรายงาน QOF ปี 2558 เดือนตุลาคม 2558 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 โปรแกรมตรวจสอบ 43 แฟ้ม ForHOSxP/HOSxPPCU 1.57.11.26 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 โปรแกรมตรวจสอบ 43 แฟ้ม JPCheck43ForHOSxP/HOSxPPCU [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 สรุปผลการส่งรายงาน ๔๓ แฟ้ม ประจำเดือนตุลาคม 2557 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 การให้รหัส ICD10 วัคซีน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 สรุปรายงาน QOF ปี 2558 [รายละเอียด]
2015-01-02 สรุปผลการส่งรายงาน ๔๓ แฟ้ม ประจำเดือนกรกฏาคม 2557 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 สรุปการส่งรายงาน ๔๓ แฟ้ม เพื่อรองรับการตรวจราชการ รอบที่ 2 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 ผลการตรวจสอบคุณภาพ OPPP ก.ค. 56 - ก.พ. 57 รายหน่วยบริการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 ผลการตรวจสอบคุณภาพ OPPP ก.ย. 56 รายหน่วยบริการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 ผลการตรวจสอบคุณภาพ OPPP ส.ค.56 รายหน่วยบริการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 ผลการตรวจสอบคุณภาพ OPPP ส.ค.55 - ก.ค.56 รายหน่วยบริการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 แจ้งเตือน !! หน่วยบริการจัดทำข้อมูลผิดปกติ..ให้บริการคนตาย..บริการไม่เหมาะสม..โปรดตรวจสอบ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 การส่งข้อมูล 21 และ 43 แฟ้ม กรกฏาคม 2556 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 file Excel สำหรับบันทึกผลงาน 18KPI รอบ 2 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 ตรวจสอบรายชื่อประชากรที่ cid ตรงกัน แต่อยู่หน่วยบริการมากกว่า 1 แห่ง (typearea = 1, 3) [รายละเอียด]
2015-01-02 โปรแกรมประเมิน 18 KPI 2556 รอบที่ 2 (1 ต.ค.55-31 ก.ค.56) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 คู่มือการติดตั้ง โปรแกรม OPPP2556 V1.4 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 โปรแกรม18KPI V.3 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 แบบฟอร์มบันทึกรายงาน RBM เดือน มิย.-กย.56 (ใหม่) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 ผลการตรวจสอบคุณภาพ OPPP ส.ค.55 - มิ.ย.56 รายหน่วยบริการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 ผลการตรวจสอบคุณภาพ Addon ส.ค.55 - พ.ค.56 รายหน่วยบริการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 ผลการตรวจสอบคุณภาพ OPPP ส.ค.55 - พ.ค.56 รายหน่วยบริการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 ผลการตรวจสอบคุณภาพ OPPP ส.ค.55 - เม.ย.56 รายหน่วยบริการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 ผลการตรวจสอบคุณภาพ OPPP ส.ค.55 - มี.ค.56 รายหน่วยบริการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 ผลการตรวจสอบคุณภาพ OPPP ส.ค.55 - ธ.ค.55 รายหน่วยบริการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 ขั้นตอนการอุธรณ์การถูกระงับการจ่ายเงิน (Pending) OP/PP งวดที่ 1/2556 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]