2017-05-01 เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะการจัดหาคอมพิวเตอร์ ปี 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-05-02 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 2559 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-11-07 รายงานการประชุมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2559 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-06-14 รายงานการจัดหาคอม ครั้งที่ 2/2559 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-05-13 power point อธิบายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-05-13 ระเบียบว่าด้วยการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 2559 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-05-13 แบบฟอร์มการจัดหาจอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 2 ล้านบาท [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-03-31 หนังสือเห็นชอบการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ อำเภอห้วยผึ้ง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-03-31 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-03-30 หนังสือเห็นขอบการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ รพ.ร่องคำ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-03-29 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]