2018-10-26 House Model & Master Plan อัฟเดทวันที่ 25 10 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-05 Strategy Model กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-05 Master Plan&House Model ปี 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-27 เอกสารชี้แจงแผน 26 กันยายน 2561 PlanFin [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-27 เอกสารชี้แจงแผน 26 กันยายน 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-08 แนวทางและเครื่องมือการประเมินผล รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-01 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561-2564 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-12 เอกสารการประชุมลงนามคำรับรอง ปี 2561 วันที่ 11 มกราคม 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-20 สรุปผลการประเมินCockpit รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-26 กรอบประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-23 ร่างเอกสาร แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ปี 2561-2564 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-13 ร่าง Master Plan ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-05 เครื่องมือประเมิน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-06-29 สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-25 รายชื่อหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีธรรม ปี2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-04-21 แบบฟอร์มประเมินตนเอง Cockpit รอบที่ 1 ปี2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-03-03 เครื่องมือนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่1ปี 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-02-10 รายงานผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี2559 [รายละเอียด]
2017-02-06 กรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ปี 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-02-06 เครื่องมือประเมินผลยุทธศาสตร์ ปี 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-11-07 กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-07-21 กรอบนำเสนอประเมินผล รอบ 2 ปี2559 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-07-21 เครื่องมือประเมินผลยุทธศาสตร์ รอบที่ 2 ปี 2559 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-03-24 เครื่องมือการประเมินผลปี 2559 ฉบับปรับปรุงใหม่08032559 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-02-15 เครื่องมือประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2559 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-11-24 สรุปผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ2 ปี 2558 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-11-13 กรอบการประเมินคำรับรอง ปีงบประมาณ 2559 ปรับ 13พ.ย.2558 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]