2018-07-11 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม. เดือน มิ.ย. 61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-09 แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภค,งบดำเนินงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-03 แจ้งโอนเงินค่าสาธารณูปโภคและงบดำเนินงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-27 รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน พ.ค. 61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-26 แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภ และค่าวัสดุ มิ.ย.61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-26 รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมเด็ก ๐ - ๕ ปี [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-22 แบบฟอร์มเบิก ฉ.11 2/2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-21 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนเมษายน 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-18 บัญชีรายการแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน 28 ด้าน ปีงบประมาณ 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-18 แบบสอบทานระบบควบคุมภายใน 28 ด้าน (ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-18 แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภค,ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ,ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-14 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม. เดือน พ.ค. 61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-28 รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน เม.ย.61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-28 รายละเอียดการจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน มี.ค.61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-28 รายละเอียด เงิน พ.ต.ส. ก.พ.61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-28 แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภค,คชจ.ไปราชการ,ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ,ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,คชจ.จัดประชุม,ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-25 แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภคและชันสูตรฯ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-17 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม. เดือน เม.ย.61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-17 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมีนาคม 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-30 แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภค และวัสดุเดือน เมย.61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-17 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-04 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม. เดือน มี.ค.61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-02 รายละเอียดจ่ายเงินค่ารักษา ศึกษา ประจำเดือน มี.ค.61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-27 แจ้งการโอนเงินค่าสาธาณูปโภคและชันศุตรฯมี.ค.61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-15 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมกราคม 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-08 แจ้งการโอนเงอนค่าตอบแทน อสม.เดือน ก.พ.61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-06 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนธันวาคม2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-28 รายละเอียดจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ก.พ.61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-26 แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภค และชันสูตรพลิกศพ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-26 รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ม.ค.61 จ่ายในเดือน ก.พ.61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-15 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-09 ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-06 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนมกราคม ๒๕๖๑ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-29 แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-29 แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภคและชันสูตรพลิกศพ เดือนมกราคม ๒๕๖๑ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-26 รายละเอียดจ่ายเงิน ค่ารักษา ศึกษาบุตร เดือน มกราคม 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-26 รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ธ.ค.60 จ่ายในเดือน ม.ค.61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-18 แบบประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-10 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกันยายน 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-10 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนธันวาคม 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-05 แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนฉ.11 ปี61รอบที่1/61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-03 รายละเอียดจ่ายเงินค่ารักษาศึกษาเดือน ธ.ค. [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-27 ค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน พ.ย.60 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-27 รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ตุลาคม 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-26 แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณณูปโภคและชันสูตรพลิกศพ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-25 คู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-25 แบบสอบทานระบบควบคุมภายในและแนวทางการตรวจสอบ ปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-13 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนต.ค.-พ.ย. ปี ๒๕๖๑ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-30 แบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-29 แจ้งการโอนเงินสาธารณูและชันสุตร [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]