2018-01-18 แบบประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-10 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกันยายน 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-10 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนธันวาคม 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-05 แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนฉ.11 ปี61รอบที่1/61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-03 รายละเอียดจ่ายเงินค่ารักษาศึกษาเดือน ธ.ค. [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-27 ค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน พ.ย.60 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-27 รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ตุลาคม 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-26 แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณณูปโภคและชันสูตรพลิกศพ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-25 คู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-25 แบบสอบทานระบบควบคุมภายในและแนวทางการตรวจสอบ ปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-13 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนต.ค.-พ.ย. ปี ๒๕๖๑ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-30 แบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-29 แจ้งการโอนเงินสาธารณูและชันสุตร [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-28 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนสิงหาคม2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-24 รายละเอียดจ่ายเงินค่ารักษา ศึกษาบุตร เดือน พ.ย.60 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-14 รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเฉพาะก่อนปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-14 แบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-01 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนกรกฎาคม2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-25 รายละเอียดจ่ายเงิน ค่ารักษา ศึกษา เดือน ต.ค.60 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-09 ขอให้ส่งดอกเบี้ย อสม.ปี ๒๕๖๐ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-05 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนกันยายน ๒๕๖๐ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-03 รายละเอียดจ่ายเงิน ค่ารักษา ศึกษา เดือน ก.ย.60 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-03 แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-29 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมิถุนายน 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-08 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนพฤษภาคม 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-06 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนสิงหาคม 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-05 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนเมษายน 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-26 รายละเอียดเบิกจ่ายเงิน ค่ารักษา การศึกษาบุตร เดือน ส.ค. 60 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-26 รายละเอียดเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ก.ค. จ่าย เดือน ส.ค. 60 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-23 แจ้งการโอนเงินค่าอินเตอร์เน็ต เดือน สิงหาคม 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-18 โอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนกรกฎาคม 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-08 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมีนาคม2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-31 แบบฟอร์มค่าตอบแทนฉ๑๑ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-25 รายละเอียดการจ่ายเงิน ค่ารักษา ศึกษาบุตร เดือนกรกฎาคม 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-25 รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน มิ.ย. 60 จ่ายในเดือน ก.ค. 60 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-25 แจ้งการโอนเงินค่าอินเตอร์เน็ตเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-11 แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-07 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-06-27 รายละเอียดการจ่ายเงิน ค่ารักษา ศึกษา เดือน มิ.ย. 60 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-06-27 รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน พ.ค.60 เบิกในเดือน มิ.ย.60 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-06-18 แบบประเมินควบคุมภายใน 5 มิติ (ประเมิน FAI เฉพาะ รพท/รพช.) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-06-18 แบบสอบถามการควบคุมภายในตามแนวทาง คตง.กำหนด (ภาคผนวก ข) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-06-13 แบบฟอร์มประเมินการตรวจสอบภายในปี 2560 (ฉบับปรับปรุง) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-06-07 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-05-31 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนเมษายน 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-05-31 รายละเอียดเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน เม.ย. 60 เบิกในเดือน พ.ค.60 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-05-30 รายละเอียดโอนเงินค่ารักษา ศึกษา เดือน พ.ค.60 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-05-22 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนมกราคม 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-05-22 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนธันวาคม 2559 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-05-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]