2018-04-17 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-04 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม. เดือน มี.ค.61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-02 รายละเอียดจ่ายเงินค่ารักษา ศึกษา ประจำเดือน มี.ค.61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-27 แจ้งการโอนเงินค่าสาธาณูปโภคและชันศุตรฯมี.ค.61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-15 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมกราคม 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-08 แจ้งการโอนเงอนค่าตอบแทน อสม.เดือน ก.พ.61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-06 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนธันวาคม2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-28 รายละเอียดจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ก.พ.61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-26 แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภค และชันสูตรพลิกศพ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-26 รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ม.ค.61 จ่ายในเดือน ก.พ.61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-15 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-09 ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-06 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนมกราคม ๒๕๖๑ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-29 แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-29 แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภคและชันสูตรพลิกศพ เดือนมกราคม ๒๕๖๑ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-26 รายละเอียดจ่ายเงิน ค่ารักษา ศึกษาบุตร เดือน มกราคม 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-26 รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ธ.ค.60 จ่ายในเดือน ม.ค.61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-18 แบบประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-10 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกันยายน 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-10 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนธันวาคม 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-05 แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนฉ.11 ปี61รอบที่1/61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-03 รายละเอียดจ่ายเงินค่ารักษาศึกษาเดือน ธ.ค. [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-27 ค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน พ.ย.60 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-27 รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ตุลาคม 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-26 แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณณูปโภคและชันสูตรพลิกศพ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-25 คู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-25 แบบสอบทานระบบควบคุมภายในและแนวทางการตรวจสอบ ปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-13 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนต.ค.-พ.ย. ปี ๒๕๖๑ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-30 แบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-29 แจ้งการโอนเงินสาธารณูและชันสุตร [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-28 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนสิงหาคม2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-24 รายละเอียดจ่ายเงินค่ารักษา ศึกษาบุตร เดือน พ.ย.60 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-14 รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเฉพาะก่อนปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-14 แบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-01 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนกรกฎาคม2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-25 รายละเอียดจ่ายเงิน ค่ารักษา ศึกษา เดือน ต.ค.60 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-09 ขอให้ส่งดอกเบี้ย อสม.ปี ๒๕๖๐ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-05 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนกันยายน ๒๕๖๐ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-03 รายละเอียดจ่ายเงิน ค่ารักษา ศึกษา เดือน ก.ย.60 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-03 แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-29 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมิถุนายน 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-08 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนพฤษภาคม 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-06 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนสิงหาคม 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-05 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนเมษายน 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-26 รายละเอียดเบิกจ่ายเงิน ค่ารักษา การศึกษาบุตร เดือน ส.ค. 60 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-26 รายละเอียดเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ก.ค. จ่าย เดือน ส.ค. 60 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-23 แจ้งการโอนเงินค่าอินเตอร์เน็ต เดือน สิงหาคม 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-18 โอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนกรกฎาคม 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-08 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมีนาคม2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-31 แบบฟอร์มค่าตอบแทนฉ๑๑ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]