2018-06-13 คู่สำหรับ รพ.สต. PCU การบบันทึก อสม.กรมบัญชีกลาง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-05 แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพ2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-18 เอกสารหลักฐานการเงิน อสค.2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-02 คู่มือเอกสารการอบรม อสม.และ อสค. 2561 (ชุดที่2) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-02 เอกสารการอบรมอสม.นักจัดการ2561 (ชุดที่1) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-11 แบบฟอร์มรับรองความเป็น อสม.2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-19 ใบรับรองลายมือผู้เข้าอบรม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-22 แบบฟอร์มหลักฐาน อสค.รอบ2 ปี2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-11 คู่มือ อสค.2560 รายโรค [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-11 โปรแกรมคีแบบประเมิน อสค. 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-06-08 ฟอร์มเอกสารการเงิน 3 ล้าน 3 ปีฯTOR อำเภอ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-05-09 ใบประกาศ อสค.2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-04-12 แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพ2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-04-11 คู่มือการดำเนินงาน อสค. [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-04-11 คู่มือการบันทึก อสค.ทางเว็บไซต์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-03-29 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย พัฒนา อสค.2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-03-13 ใบประกาศ อสม.นักจัดกรสุขภาพ2560แบบกระทรวงกำหนด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-03-07 เอกสารสำหรับการอบรม อสม.นักจัดการ2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-01-31 เอกสารดำเนินงาน อสม.ปปช.2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-01-26 แบบกรอกประวัติ อสค.กาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-01-26 ใบคำร้อง ขอรับรองสถานภาพความเป็น อสม. ปี2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-11-30 ฐาน อสม.สามชัย หนองกุงศรี ห้วยผึ้ง ห้วยเม็ก 59 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-11-30 ฐาน อสม.ยางตลาด ร่องคำ สมเด็จ สหัสขันธ์ 59 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-11-30 ฐาน อสม.ดอนจาน ท่าคันโท นาคู นามน เมืองกาฬสินธ์ุ 59 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-11-30 ฐาน อสม.กมลาไสย กุฉินารายณ์ เขาวง คำม่วง ฆ้องชัย 59 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-07-25 ใบประกาศ อสค. แก้ไขล่าสุด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-06-24 แบบสำรวจ อสม.ปปช.58-59 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-06-07 โปรแกรมพิมพ์บัตร อสม 2559 พร้อมคู่มือ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-05-23 หลักฐานสำหรับบันทึกข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ59 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-04-29 แบบติดตามวิทยากรพี่เลี้ยง อสม.ของเขต 7 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-03-30 แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพปี 2559 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-02-18 เอกสารสำหรับการอบรม อสม. [รายละเอียด]
2016-02-11 เกณฑ์มาตรฐานสุขศาลากาฬสินธุ์2559 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-01-15 แบบสอบถามเพื่อวัดความตระหนัก (สำหรับ อสม.ปปช) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2016-01-08 เอกสารต่างๆสำหรับ อบรมรม อสม. ปปช.59มอบให้อำเภอทุกอำเภอ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-11-04 เกณฑ์การคัดเลือกคัดเลือก อสม.ดีเด่น 2559 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-10-12 เกณฑ์ อสม.ดีเด่นปี59 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-09-21 สำรวจสถานะสุขศาลา58แบบฟอร์รายงานตัวอสม. [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-07-23 แบบรายงานตำบลจัดการสุขภาพ2558 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-07-21 ผลการบันทึกหมู่บ้านจัดการสุขภาพ2558 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-07-21 ผลการบันทึกตำบลจัดการสุขภาพดี [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 เอกสารแบบรายงานที่ชี้แจงในงานประชุมที่มวกเหล็ก [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 แบบรายงานผลงานคัดกรองเบาหวานความดันและบุหรี่ใน อสม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 การแจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้ดูแลเด็กเล็กและคนพิการในชุมชน ในระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2558 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 แบบทดสอบ ก่อน หลัง อบรมนักจัดการสุขภาพกลุ่มวัย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 รายละเอียด/เอกสารอบรม อสม.นักจัดการตามกลุ่มวัย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 แบบฟอมร์ลงทะเบียนอสม. ปชช.และใบสำคัญรับเงิน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 เอกสารสำหรับการอบรม ปปช. [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 เอกสารสมาคม กองทุน อสม.จังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2015-01-02 ผลการคีย์หมู่บ้านจัดการสุขภาพ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]