2020-07-03 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(ด้านบริการทางวิชาการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-06-30 เรื่อง รับย้ายข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-06-30 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-06-30 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือเล่ือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)โรงพยาบาลสหัสขันธ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-06-30 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้ึนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลนามน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-06-25 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเพื่อเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564 (รอบ 1) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-06-23 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-06-23 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-06-19 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-06-18 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-06-18 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-06-15 ประกาศการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (กลุ่มที่1) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-06-10 KPI ตัวชี้วัดฉบับใหม่ ระดับ คปสอ. [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-06-10 ที่ กส 0032.002/ว6709 เรื่อง แจ้งยกเลิกตัวชั้วัด เดิม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-06-10 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-06-10 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-06-05 เรื่อง รับย้ายข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-06-02 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสสจ.กาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-06-02 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-06-02 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รวมจำนวน 3 อัตรา สังกัด สสจ.กาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-05-29 ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เร่ือง ผลการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-05-25 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-05-25 ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-05-25 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-05-25 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-05-19 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่งสายงานทันตแพทย์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-05-18 หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต/ผอ.สอ.เฉลิมพระเกียรติ และแนวทางการบริหารตำแหน่ง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-05-14 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเินผลงานสายงานนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-05-12 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-05-08 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-05-08 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-05-08 ประกาศดผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-05-07 รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.กาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-05-05 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-05-01 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-04-29 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-04-27 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ ผช.สสอ. (สสอ.หนองกุงศรี) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-04-24 ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เร่ืองผลการคัดเลือกบคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานนักกายภาพบำบัดชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-04-23 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-04-23 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รพ.ยางตลาด) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-04-21 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (รพ.สมเด็จ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-04-15 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-04-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-04-17 PUI OF COVID-19 โดย พ.ญ. ปยะนุช ประฏิญาณวัตร [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-04-14 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พยาบาลวิชาชีพ รพ.ห้วยเม็ก) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-04-10 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-04-09 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-04-09 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรรับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย 2 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-04-08 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเล่ือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2020-04-08 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลท่าคันโทและโรงพยาบาลร่องคำ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]