2021-10-10 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-10-10 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-10-20 แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-10-06 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-10-01 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-09-28 ผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) รพ.คำม่วง สสจ.กาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-09-27 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-09-10 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-09-10 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-09-14 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-09-07 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-08-31 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน(สายงานพยาบาลวิชาชีพ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-09-01 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการสสจ.กาฬสินธุ์ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-09-01 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการสสจ.กาฬสินธุ์ (นักกายภาพบำบัดชำนาญการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-08-27 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการสสจ.กาฬสินธุ์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-08-26 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-08-26 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการสสจ.กาฬสินธุ์ (นักกายภาพบำบัดชำนาญการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-08-26 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สสจ.กาฬสินธุ์ (นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-08-26 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรขอรับเงินประจำตำแหน่ง สสจ.กาฬสินธุ์ (นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ)) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-08-19 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลกาเรคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สสจ.กาฬสินธุ์ (แพทย์แผนไทยชำนาญการ)) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-08-10 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-08-10 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-08-18 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลกาเรคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สสจ.กาฬสินธุ์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-08-18 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลกาเรคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สสจ.กาฬสินธุ์ (นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ด้านบริการทางวิชาการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-08-18 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-08-13 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (นักกายภาพบำบัดชำนาญการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-08-13 ประกาศจังหวัดกาสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสสจ.กาฬสินธุ์ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-08-13 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน (พยาบาลวิชาชีพ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-08-11 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-08-06 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) รวมจำนวน 4 อัตรา ในสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-08-04 ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-07-30 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-07-29 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-07-29 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-07-27 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการเฉพาะกิจ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-07-27 สำนักงาน ก.พ.ยกเลิกการดำเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-07-23 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-07-22 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เรื่องรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหนงทันตแพทย์ปฏิบัติการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-07-21 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของ สสจ.กาฬสินธุ์ รวมจำนวน 6 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-07-20 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ พนักงานราชการเฉพาะกิจ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-07-16 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-07-16 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสันักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-07-16 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-07-09 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-07-09 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-07-15 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ(ด้านบริการทางวิชาการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-07-12 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-07-09 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-07-09 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2021-07-08 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทีจะเข้ารับการประเมินผลงาน (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]