2017-09-20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-19 ประกาศผลการคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-15 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานต่างๆๆตามหลักเกณฑ์ในหนังสือสำนักงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-14 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-14 ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักรังสีการแพทย์) ครั้งที่ 4 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-13 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๖ อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-07 แบบฟอร์มจัดทำแผนคำของบประมาณงบบูรณาการภาคปี 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-05 ขอเรียนเชิญข้าราชการที่เกษียณในสังกัด สมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-05 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ (เลื่อน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม-สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-04 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-31 แบบสรุปผลการตรวจคัดกรองสายตานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-30 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาคู (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) [รายละเอียด]
2017-08-24 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสังกัดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-22 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-21 ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักรังสีการแพทย์) ครั้งที่ 3 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-21 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-18 รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-18 รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-17 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-15 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-15 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-10 ขอเชิญเข้าร่่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-08 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)โรงพยาบาลนาคู [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-08 ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายงบประมาณปี 2557-2558 ให้แก่ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปี 2557-2558 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-07 ตารางบันทึกข้อมูลแพทย์วิถีธรรม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-07 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) โรงพยาบาลนาคู [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-05 เครื่องมือประเมิน รอบที่ 2 ปี 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-31 เอกสารนำเสนอการประชุมประเมิน SAT รอบที่ 2 ปีงบประมาณ2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-26 ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. /ฝึกอบรมอาชีพ จ.มหาสารคาม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-25 ตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายสุขภาพดีวิถีธรรม ปีงบประมาณ 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-24 ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)จำนวน1อัตรา และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)จำนวน5อัตรา ในสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-21 ผลการพิจารณาเพื่อรับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนามน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-19 ตารางผลการพิจารณาเงินเดือน รอบ 1 เมษายน 2560 (เพิ่มเติม) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-19 รับสมครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการและตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-19 รับสมครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการและตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-18 ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักรังสีการแพทย์)ครั้งที่2 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-18 ประชาสัมพันธ์แพทย์ผู้สนใจรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเข้าศึกษาตามโครงการแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-17 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ที่ได้รับทุนแพทย์ประจำบ้านรับต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-14 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นและแตด่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-14 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-11 ขอเชิญแพทย์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อสมัครรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561 (สำหรับแพทย์สังกัดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลชุมชน) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-07 การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จะประกาศในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-06 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (จ้างเหมาบริการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-06 โครงการสัปดาห์รวมพลังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-05 ขอเชิญแพทย์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนแพทย์ประจำบ้านต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561 (สำหรับแพทย์ต่างจังหวัดที่สมัครรับทุนฯ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-07-04 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]