2019-08-15 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-08-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-08-14 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-08-13 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. จำนวน 2 อัตรา ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-08-09 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-15 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-12 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-11 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนระดับนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-10 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-09 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรูู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรูู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-08 รับย้ายข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-08 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับแพทย์แผนไทยชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-08 ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานแพทย์แผนไทยชำนาญการ(รับเงินประจำตำแหน่ง) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-02 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-25 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นักกายภาพบำบัด รพ.นาคู) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-25 ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รพ.สต.คงอุดม อ.ห้วยผึ้ง) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-25 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-26 รับย้ายข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-24 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-19 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ (รพ.สต.คงอุดม อ.ห้วยผึ้ง) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-19 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-14 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-14 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-14 กำหนดการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการจังหวัดกาฬสินธู์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-14 แบบฟอร์มการประเมินผลงานนำเสนอผลงานวิจัย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-14 รายชื่อผลงานวิชาการ ปี 2562 สาขา คลีนิก ประเภท oral Presentaion [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-14 รายชื่อผลงานวิชาการ ปี 2562 สาขา คลีนิก ประเภท poster Presentaion [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-07 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ) เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-07 ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-06 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-04 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าการประเมินผลสายงานฯ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-27 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-27 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-21 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-22 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-22 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือขอรับเงินประจำตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-16 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-15 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-15 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ รพ.สต.ดงอุดม อ.ห้วยผึ้ง) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-15 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานบริการ (รพร.กุฉินารายณ์) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-14 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-10 แจ้งประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-08 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-03 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รพร.กุฉินารายณ์) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-03 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]