2018-07-19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-16 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-18 ประกาศผลการตคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 รอบ 1 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-18 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-17 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-13 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-13 เชิญประชุมวิจัยและวิชาการเรื่อง การดูแลประคับประคอง กับกัญชาทางการแพทย์ในแพทย์แผนไทย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-13 เชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-13 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [รายละเอียด]
2018-07-06 ประกาศรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-02 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-02 เรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาองค์ความรู้ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-27 ขอให้ส่งเอกสารนำเสนอผลงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-26 ประชาสัมพันธ์ พรบ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ปี 2540 [รายละเอียด]
2018-06-25 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-12 เอกสารเพื่อจัดทำ ประวัติรับราชการ ก.พ.7 สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-07 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-06 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-01 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-01 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-24 แบบกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคน ปี 2561 (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-23 บัญชีรายละเอียดสายสนับสนุนวิชาชีพหลักและวิชาชีพเฉพาะ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-15 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.กุฉินารายณ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-11 ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อส่งเอกสารประเมินบุคคลและผลงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-11 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่/รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (เฉพาะใบสมัคร) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-11 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่/รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-11 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-09 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-09 แบบกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคน ปี 2561 (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-08 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับเภสัชกรชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-07 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-07 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและคนดีศรีสาธารณสุขระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-04 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-02 ขอส่งประกาศแพทยสภา เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-02 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 5 เรื่อง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-02 บัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อประกอบการจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทย [รายละเอียด]
2018-05-02 ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 เรื่อง "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง" [รายละเอียด]
2018-05-01 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ รับต้นสังกัดโรงพยาบาลยางตลาด รอบนโยบายพิเศษ ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-27 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน ผลงาน(เภสัชกร) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-27 ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน ผลงาน(เภสัชกร) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-27 ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-27 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-26 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) รวมจำนวน ๒ อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-17 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมีนาคม 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-20 กำหนดการรายงานตัวกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จบใหม่ ประจำปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-17 ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบนโยบายพิเศษ ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-17 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]