2019-06-14 กำหนดการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการจังหวัดกาฬสินธู์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-14 แบบฟอร์มการประเมินผลงานนำเสนอผลงานวิจัย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-14 รายชื่อผลงานวิชาการ ปี 2562 สาขา คลีนิก ประเภท oral Presentaion [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-14 รายชื่อผลงานวิชาการ ปี 2562 สาขา คลีนิก ประเภท poster Presentaion [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-07 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ) เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-07 ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-06 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-04 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าการประเมินผลสายงานฯ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-27 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-27 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-21 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-22 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-22 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือขอรับเงินประจำตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-16 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-15 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-15 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ รพ.สต.ดงอุดม อ.ห้วยผึ้ง) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-15 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานบริการ (รพร.กุฉินารายณ์) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-14 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-10 แจ้งประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-08 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-03 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รพร.กุฉินารายณ์) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-03 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-04-30 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ รพ.สต.ฝายแตก [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-04-30 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.สต.แกเปะ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-05-01 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-04-26 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเกษียณอายุราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-04-24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-04-24 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พกส. รพร.กุฉินารายณ์) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-04-19 รับย้ายข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-04-19 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน สายงานเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-04-19 ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (พกส. รพ.สต.ฝายแตก) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-04-19 ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (พกส. รพ.สต.แกเปะ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-04-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมรายละเอียดประกอบงบทดลอง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-04-17 การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-04-17 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-05-19 การการป้องกันมัลแวร์และไวรัสคอมพิวเตอร์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-03-17 สรุปการดำเนินงานการร้องเรียน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-03-15 ประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน รวม ๒ ตำแหน่ง (ตำแหน่งว่าง) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-03-13 โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี Kalasin Happiness Model ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระดับอำเภอ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-03-13 ประกาศค่ากลางตามกลุ่มวัย จ.กาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-03-10 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทย์ศาสตร์ ครั้งที่ 15 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-03-08 แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ่าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบันที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ [รายละเอียด]
2017-03-07 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-03-07 ตารางคำนวนเงินเดือน 1 เมษายน 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-03-07 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1/2560 (1 เมษายน 2560) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-03-03 โปรแกรมนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-03-03 การรับสมัครพยาบาลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-03-03 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุข (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]