2019-10-17 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) จำนวน 2 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-10-17 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-10-17 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-10-15 การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 36 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-10-03 แจ้งการตรวจสอบผลการประเมิน Cockpit รอบ 2 ปี 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-09-28 แบบฟอร์มพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ณ 1 ต.ค. 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-09-26 ภาพพระราชทาน พอ สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด]
2019-09-25 เรื่อง รับย้ายข้าราชการ (ผอ.รพ.สต.) จำนวน 3 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-09-25 เรื่อง รับย้ายข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-09-25 เรื่อง รับย้ายข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-09-20 เรื่อง ผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง (จพ.พัสดุ/จพ.การเงินและบัญชี) รวม 2 อัตรา ในสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-09-20 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-09-13 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-09-13 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-09-10 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-09-09 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) (ด้านเวชกรรม) โรงพยาบาลกมลาไสย ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-09-06 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการฯ จำนวน 2 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-09-04 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-09-02 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-08-27 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-08-27 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าประเมินเลื่อนระดับนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-08-27 เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการฯ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-08-27 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-08-15 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-08-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-08-14 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-08-13 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. จำนวน 2 อัตรา ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-08-09 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-15 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-12 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-11 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนระดับนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-10 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-09 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรูู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรูู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-08 รับย้ายข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-08 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับแพทย์แผนไทยชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-08 ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานแพทย์แผนไทยชำนาญการ(รับเงินประจำตำแหน่ง) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-07-02 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-25 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นักกายภาพบำบัด รพ.นาคู) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-25 ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รพ.สต.คงอุดม อ.ห้วยผึ้ง) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-25 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-26 รับย้ายข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-24 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-19 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ (รพ.สต.คงอุดม อ.ห้วยผึ้ง) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-19 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-14 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-14 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-06-14 กำหนดการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการจังหวัดกาฬสินธู์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]