2018-11-16 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-15 ผลการคัดเลือกย้ายข้าราชการดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-13 ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-05 ประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการ ต.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-02 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการเงินและบัญชี [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-12 รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน กันยายน 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-12 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-16 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกรกฎาคม 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-16 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกรกฎาคม 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-12 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-11 รับย้ายข้าราชการ (ผอ.รพ.สต.) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-11 ขอเชิญส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-05 Master Plan & House Model 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-04 ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-04 ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-04 ขอเชิญชวนจัดตั้งสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-02 ขอส่งสำเนาหนังสือจากสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-26 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-15 รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-17 รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-14 ประกาศรายชื่อทันตแพทย์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-14 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-10 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับราชการ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-30 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-30 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-23 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-22 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลนามน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-21 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-17 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-17 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-16 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-16 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-08 แนวทางการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-08 รับย้ายข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-02 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิสอบนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-26 แนวทางการประเมินผลงานวิชาการให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-26 แนวทางการประเมินผลงานวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-25 ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาต่อ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-25 ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าประเมิน เภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-16 รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-16 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-18 ประกาศผลการตคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 รอบ 1 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-18 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-17 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-13 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]