2022-06-27 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (จ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-06-24 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สสจ.กาฬสินธุ์ จำนวน 8 ราย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-06-23 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-06-21 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-06-10 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 สสจ.กาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-06-10 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-05-10 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2565 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-05-10 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2565 สสจ.กาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-06-09 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรรับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-06-06 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-06-06 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-06-06 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-06-06 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(นายสุทัด เมาตะยา) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-05-27 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปรเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-05-26 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-04-08 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2565 สสจ.กาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-04-08 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2565 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-05-17 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-05-06 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (รพ.ร่องคำ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-05-05 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-04-29 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-04-28 เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 18 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-04-28 แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขรอบที่ ๓ Admission [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-04-26 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งใหเดำรงตำแหน่วประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-04-22 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-04-21 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-04-20 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-04-12 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.ร่องคำ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-04-05 แจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผบก.รุ่นที่ 35 และ ผบต.รุ่นที่ 31 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-04-01 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรับต้นสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบนโยบายพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-03-30 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-03-10 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-03-10 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-03-11 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-03-10 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 เข้าร่วมอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-03-10 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสสจ.กาฬสินธุ์ จำนวน 4 ราย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-03-07 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-03-02 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-02-28 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2565 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-02-21 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-02-17 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-02-10 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2565 รายละเอียด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-02-10 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2565 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-01-31 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-01-27 แบบกรอกข้อมูลการให้บริการทางวิสัญญีวิทยา ปี 2565 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-01-27 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-01-10 รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-01-10 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2564 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-01-17 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนายการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2022-01-14 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]