2019-01-15 รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-11 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการสายงานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-14 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าประเมินผลงานสายงานนายแพทย์ เพ่ือขอรับเงินประจำตำแหน่ง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-14 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-14 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-10 ตารางการสำรวจข้อมูลการให้บริการทางวิสัญญีวิทยา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-08 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 จ้างเหมาบริการ นักจัดการงานทั่วไป [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-07 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-03 ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาต่อ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-25 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-25 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-21 ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-14 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-14 รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-17 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-14 ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลรับจ้างเหมาบริการ(แพทย์แผนไทย) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-06 ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลรับจ้างเหมาบริการ(แพทย์แผนไทย) เรื่อง กำหนด วันเวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-29 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน ขอรับเงินตำแหน่ง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-29 สมัครจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุข [รายละเอียด]
2018-11-29 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นของขวัญปีใหม่แด่ประชาชน [รายละเอียด]
2018-11-28 การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 35 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-27 ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลรับจ้างเหมาบริการ (แพทย์แผนไทย) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-15 รายละเอียดประกอบงบทดลอง 31 ต.ค. 61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-16 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-15 ผลการคัดเลือกย้ายข้าราชการดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-13 ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-05 ประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการ ต.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-02 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการเงินและบัญชี [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-12 รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน กันยายน 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-12 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-16 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกรกฎาคม 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-16 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกรกฎาคม 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-12 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-11 รับย้ายข้าราชการ (ผอ.รพ.สต.) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-11 ขอเชิญส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-05 Master Plan & House Model 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-04 ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-04 ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-04 ขอเชิญชวนจัดตั้งสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-02 ขอส่งสำเนาหนังสือจากสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-26 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-15 รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-17 รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-14 ประกาศรายชื่อทันตแพทย์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]