2017-11-21 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานสายงานเภสัชกร เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-20 ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-09 ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-09 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนยื่นขอสินเชื่อ กองทุนพัฒนา เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-16 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-16 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-13 ร่าง Master Plan ปี 2561-2564 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 1 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๒ อัตรา (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนจาน) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-27 ประชาสัมพันธ์ ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 8/2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-23 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-20 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) รวมจำนวน ๔ อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-17 ประกาศเลื่อนสอบวันประเมินสมรรถนะครั้งที่3 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๖ อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-03 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจะเข้ารับการประเมินเลื่อนระดับเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-03 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่ง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-03 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-03 ผลการคัดเลือกเพ่ือย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-02 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-02 ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-27 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงาต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-27 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-19 ประกาศผลการคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-15 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานต่างๆๆตามหลักเกณฑ์ในหนังสือสำนักงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-14 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-14 ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักรังสีการแพทย์) ครั้งที่ 4 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-13 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๖ อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-07 แบบฟอร์มจัดทำแผนคำของบประมาณงบบูรณาการภาคปี 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-05 ขอเรียนเชิญข้าราชการที่เกษียณในสังกัด สมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-05 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ (เลื่อน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม-สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-04 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-31 แบบสรุปผลการตรวจคัดกรองสายตานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-30 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาคู (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) [รายละเอียด]
2017-08-24 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสังกัดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-22 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-21 ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักรังสีการแพทย์) ครั้งที่ 3 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-21 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-18 รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-18 รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-17 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-15 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-15 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-10 ขอเชิญเข้าร่่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]