2018-09-15 รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-17 รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-14 ประกาศรายชื่อทันตแพทย์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-14 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-10 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับราชการ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-30 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-30 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-23 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-22 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลนามน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-21 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-17 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-17 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-16 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-16 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-08 แนวทางการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-08 รับย้ายข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-02 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิสอบนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-26 แนวทางการประเมินผลงานวิชาการให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-26 แนวทางการประเมินผลงานวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-25 ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาต่อ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-25 ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าประเมิน เภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-16 รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-16 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-18 ประกาศผลการตคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 รอบ 1 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-18 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-17 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-13 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-13 เชิญประชุมวิจัยและวิชาการเรื่อง การดูแลประคับประคอง กับกัญชาทางการแพทย์ในแพทย์แผนไทย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-13 เชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-13 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [รายละเอียด]
2018-07-06 ประกาศรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-02 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-02 เรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาองค์ความรู้ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-27 ขอให้ส่งเอกสารนำเสนอผลงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-26 ประชาสัมพันธ์ พรบ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ปี 2540 [รายละเอียด]
2018-06-25 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-12 เอกสารเพื่อจัดทำ ประวัติรับราชการ ก.พ.7 สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-07 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-06 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-01 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-01 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-24 แบบกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคน ปี 2561 (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-23 บัญชีรายละเอียดสายสนับสนุนวิชาชีพหลักและวิชาชีพเฉพาะ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-15 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.กุฉินารายณ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-11 ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อส่งเอกสารประเมินบุคคลและผลงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]