2019-03-22 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (โรงพยาบาลสหัสขันธ์) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-03-15 รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-03-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-03-20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-03-15 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-03-13 เรื่อง รับย้ายข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-03-08 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-03-07 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) จำนวน 2 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-02-25 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-02-22 รับย้ายข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-02-22 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-02-15 รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน มกราคม 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-02-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-02-12 ขอความร่วมมือแจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-02-11 ประกาศผลการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-02-08 ส่งสำเนาหนังสือจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จำนวน 2 ฉบับ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-02-06 ประกาศนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง บัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ นักจัดการงานทั่วไป [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-02-05 โครงการเสริมสร้งศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ เพื่อแจ้งให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-30 ตารางคำนวณเงินเดือน (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 แนบท้ายหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กส 0032.009/ว1418 ลว 30 มกราคม 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-31 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลจ้างเหมาบริการ(นักจัดการงานท่ัวไป) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-29 คำอธิบายตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงานในสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-28 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-25 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับเป็นนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-24 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ขอรับเงิน ประจำตำแหน่ง เภสัชกร [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-15 รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-11 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการสายงานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-14 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าประเมินผลงานสายงานนายแพทย์ เพ่ือขอรับเงินประจำตำแหน่ง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-14 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-14 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-10 ตารางการสำรวจข้อมูลการให้บริการทางวิสัญญีวิทยา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-08 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 จ้างเหมาบริการ นักจัดการงานทั่วไป [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-07 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2019-01-03 ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาต่อ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-25 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-25 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-21 ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-14 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-14 รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-17 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-14 ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลรับจ้างเหมาบริการ(แพทย์แผนไทย) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-06 ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลรับจ้างเหมาบริการ(แพทย์แผนไทย) เรื่อง กำหนด วันเวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-29 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน ขอรับเงินตำแหน่ง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-29 สมัครจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุข [รายละเอียด]
2018-11-29 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นของขวัญปีใหม่แด่ประชาชน [รายละเอียด]
2018-11-28 การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 35 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-27 ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลรับจ้างเหมาบริการ (แพทย์แผนไทย) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-15 รายละเอียดประกอบงบทดลอง 31 ต.ค. 61 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]