2018-05-23 บัญชีรายละเอียดสายสนับสนุนวิชาชีพหลักและวิชาชีพเฉพาะ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-15 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.กุฉินารายณ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-11 ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อส่งเอกสารประเมินบุคคลและผลงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-11 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่/รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (เฉพาะใบสมัคร) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-11 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่/รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-11 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-09 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-09 แบบกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคน ปี 2561 (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-08 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับเภสัชกรชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-07 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-07 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและคนดีศรีสาธารณสุขระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-04 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-02 ขอส่งประกาศแพทยสภา เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-02 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 5 เรื่อง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-02 บัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อประกอบการจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทย [รายละเอียด]
2018-05-02 ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 เรื่อง "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง" [รายละเอียด]
2018-05-01 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ รับต้นสังกัดโรงพยาบาลยางตลาด รอบนโยบายพิเศษ ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-27 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน ผลงาน(เภสัชกร) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-27 ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน ผลงาน(เภสัชกร) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-27 ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-27 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-26 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) รวมจำนวน ๒ อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-17 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมีนาคม 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-20 กำหนดการรายงานตัวกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จบใหม่ ประจำปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-17 ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบนโยบายพิเศษ ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-17 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-10 ประกาศผลการพิจารณารับย้ายและรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน ๒ อัตรา (ตำแหน่งว่าง) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-28 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Admissions [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-15 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-19 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมกราคม 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-17 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนธันวาคม 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-15 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-20 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมิน เลื่อนระดับเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-19 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นสมัครรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน ๒ อัตรา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ๋์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-16 การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-09 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-08 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-08 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะขอประเมินเลื่อนเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-07 เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงาน "MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล" [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-07 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-05 แบบฟอร์มรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-06 แบบสำรวจข้อมูลวิสัญญีวิทยาเพื่อการจัดสรรวิสัญญีพยาบาลเขต 7 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-02 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-27 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-22 ขยายเวลารับย้ายข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป(ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-19 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-19 ประกาศผลการพิจารณารับย้ายและรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนายการ จำนวน ๑ อัตรา ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา (ตำแหน่งว [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]