2018-09-24 ขอเชิญสัมมนาผู้บริหารหัวข้อ "นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค 4.0" [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-24 ประชุมการพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-21 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "เสริมสร้างพื้นฐานนักพัสดุมือใหม่เพื่อความเป็นมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-21 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-21 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าK" รุ่นที่ 49 รุ่นที่ 50 และรุ่นที่ 51 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-21 ขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-21 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-21 ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-21 ขอประชุาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Cardiac Network Forum11" [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-19 ขอเชิญประชุม Gateway to Advanced Implant and Related Dentistry [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-17 ขอเชิญประชุม Easy Asthma and COPD Clinic [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-13 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหลักสูตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-13 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางกุมารเวชศาสตร์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-12 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาทาง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบอาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-12 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จัดหาดี เพื่อไม่ให้มีอุทธรณ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-12 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียณหนังสืออย่างมืออาชีพ" [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-12 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Asian Cancer Conference [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-10 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏฺบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 (Thailand LA forum 2018) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-10 ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวด MT Best Practice Awards 2018 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-10 ขอเชิญข้าราชการที่เป็นทันตแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Global Summit on Early Childhood Caries [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-10 การประชุมวิชาการ Essentials in Pain Management 2018 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-10 ประชาสัมพันธ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นศาสตราภิชาน พ.ศ.2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-10 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-10 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-10 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมอมราวิชาการ เรื่อง Renew the natural smile with restorative Dentistry. [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-10 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การป้องกันและการเฝ้าระวังการบาดเจ็บในเด็ก" [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-10 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-31 ขอเชิญประชุมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-28 อบรมการบริหารสัญญาและการตรวจสอบพัสดุประจำปี [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-28 การประชุมวิชาการประจำปี สถาบันโรคผิวหนัง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-28 ประชุมนวัตกรรมทางการพยาบาลกับการศึกษาทางไกลสู่สุขภาวะประชาชน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-27 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ Get The most out of One Day Surgery 2018 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-23 ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-23 โครงการสัมมนาเรื่อง เงินทองของรัฐ-ใช้ให้ถูกต้อง-จ่ายในปลอดภัย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-23 โครงการอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-23 ขอเชิญอบรมเข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-23 ขอเชิญอบรมหัวข้อ เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-23 ประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum 11 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-23 ขอเชิญประชุมวิชาการทารกแรกเกิด จังหวัดมหาสารคาม ปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-04 ขอเชิญบุคลากรผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นงานนวัตกรรมเข้าร่วมอบรมนวัตกรรมทรางการแพทย์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-04 ขอเชิญอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประคองระยะท้าย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-27 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "อัลตร้าซาวด์ทางช่องท้อง" [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-27 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-11 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา วาระ 2562-2564 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-11 ขอเชิญประชุมและส่งผลงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-11 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]