2017-12-29 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-28 โครงการหลักสูตรจัดอบรม รพ.ขอนแก่น [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-28 โครงการอบรม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-28 ประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์สัญจร ครั้งที่ 4-2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-28 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม(ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-04 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-04 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-04 ประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-04 ประชุมวิชาการเรื่อง Fiber post ธรรมดา...ที่ไม่ธรรมดา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-04 อบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีวิตขั้นสูง สำหรับแพทย์และพยาบาลจากทั่วประเทศ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-01 ประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-01 การอบรมระยะสั้นประจำปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-01 ขอเชิญอบรมหลักสูตร แพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 33 [รายละเอียด]
2017-12-01 ขอเรียนเชิญเป็นภาคีร่วมจัดเวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-01 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 7 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-01 การจัดสัมมนาเรื่อง คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-01 เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานเข้าร่วมประกวด การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-01 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่น 20 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-01 อบรมการทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-01 ประชุมนโยบายการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบ One Day Surgery [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-27 งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-26 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้พื้นฐานระบบเครือข่ายสำหรับผู้ดูแลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-26 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนตามาตรฐานสากล [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-24 การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum 10 "เครือข่ายหัวใจคนไทย 4.0 "ฮิ"" [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-24 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-24 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 4 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-24 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะครูแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-24 โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-24 อบรมวิชาการ เรื่อง Palliative Care Day 2017 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-24 โครงการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-24 ประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-23 ประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-23 ประชาสัมพันธ์ เวทีระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน ปี 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-23 โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 2 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-23 ประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา ประจำปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-16 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหารหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-14 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายระบาดวิทยา ครั้งที่ 14 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-08 ประชุมและนำเสนอผลงานระดับชาติ การสร้างสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-08 ประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum 10th [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-08 ประชุมการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านสุขภาพสู่องค์กรคุณธรรม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-07 โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 2 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-06 ขอเชิญอบรมเรืองกายภาพบำบัดในผุ้ป่วยกลุ่มอาการปวดหลัง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-31 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ "การแพทย์ฉุกเฉินไทย สู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐" [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-30 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-30 ขอเชิญสัมมนา เรื่อง วิกฤต คุกคาม ความรุนแรงในโรงพยาบาล ทางออกคืออะไร [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-25 อบรมวิชาการ เรื่อง เทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-25 ขอเชิญฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-25 ประชุมวิชาการ Pediatric Nurses Conference [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-20 ประชุมวิชาการทันตบุคลากร [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-20 โครงการอบรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]