2018-03-19 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-09 การรับสมัครผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางการบริหารสำหรับหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-07 ประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-07 อบรมหลักสุตรนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและกีฬา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-07 อบรมแนวทางปฏิบัติระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-07 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการครบ 50 ปี แพทยสภา [รายละเอียด]
2018-03-07 ประชุมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการให้บริการด้านสาธารณสุข [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-07 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-07 อบรมการตรวจทางรังสีวินิจฉัย (หลักสูตร 1 เดือน) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-07 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ออฟฟิสนี้ไม่ธรรมดา@พังงา" [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-07 อบรมระยะสั้น การพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-07 ประชุมวิชาการแพทย์สตรีนานาชาติฯ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-07 การขยายเวลาส่งผลงานประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ ปีที่ 3 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-07 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-07 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุม APACRS 2018 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-07 ประชุมการแพทย์ผสมผสานในหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-14 ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-08 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ TDCA Forum 2018 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-07 โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิคครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-07 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และวันจัดประชุม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-07 ประกาศรับสมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาทีมบริหารของโรงพยาบาล [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-07 ขอเชิญสูตินรีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมอบรม [รายละเอียด]
2018-02-07 ประชุมวิชาการทำทะเบียนมะเร็งระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-07 หลักสูตรอบรมต่างๆของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-07 ประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-07 โครงการฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-31 โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 35 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-31 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-31 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมระยะสั้นประจำปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-31 โครงการอบรมเทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-31 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-29 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-28 โครงการหลักสูตรจัดอบรม รพ.ขอนแก่น [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-28 โครงการอบรม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-28 ประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์สัญจร ครั้งที่ 4-2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-28 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม(ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-04 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-04 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-04 ประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-04 ประชุมวิชาการเรื่อง Fiber post ธรรมดา...ที่ไม่ธรรมดา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-04 อบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีวิตขั้นสูง สำหรับแพทย์และพยาบาลจากทั่วประเทศ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-01 ประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-01 การอบรมระยะสั้นประจำปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-01 ขอเชิญอบรมหลักสูตร แพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 33 [รายละเอียด]
2017-12-01 ขอเรียนเชิญเป็นภาคีร่วมจัดเวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-01 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 7 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-01 การจัดสัมมนาเรื่อง คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-01 เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานเข้าร่วมประกวด การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-01 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่น 20 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-01 อบรมการทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]