2018-12-12 ขอความอนุเคราะห์อนุมัติบุคลากรในเครือข่ายนักโภชนาการฯ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีวิตขั้นสูง สำหรับแพทย์และพยาบาลจากทั่วประเทศ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-12 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ปี 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-12 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-07 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-07 ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดศีลปัญญาและสันติสุขฯ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-30 โครงการหลักสูตรเวชศาสตร์การจราจรระยะสั้น [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-30 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับดารอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-30 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Surgical Crown Lengthening" [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-30 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนฝึกอบรมและสังเกตการณ์การปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ ประเทศฝรั่งเศส [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-29 การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-28 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ HRCT [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-28 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-28 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการศัลแพทย์กระดูสันหลัง ภูมิภาคตะวันออกดฉียงเหนือครั้งที่ 3 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-28 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-28 การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว ครั้งที่ 13 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-28 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปฏิบัติงานพัสดุอย่างไร...ให้ห่างไกลความสเี่ยง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-28 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-28 แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 21 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-28 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานเข้าร่วมประกวด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-27 เรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าพัฒนาองค์ความรู้ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-27 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-27 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมวิชาการโครงการ pain and Palliative care for doctors และ โครงการ Advance course in Palliative care [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-27 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-27 ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าอบรม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-27 ขอการสนับสนุนส่งผู้เข้าร่วมประชุม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-01 ขอเชิญส่งนักฟิสิกส์เข้าอบรม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-27 แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมศัลยแพทย์ในการให้ยาเคมีบำบัด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-27 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-27 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ 12 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-27 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปฏิบัติงานพัสดุอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-27 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-21 โครงการอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบุรณาการ" สำหรับหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-21 ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมวิชาการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-21 การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-21 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก(แพทย์เฟลโลว์) อนุสาขาศัลศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นสูงและปลูกยาถ่ายไต [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-21 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-21 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น "โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2561" [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-21 ขอเชิญแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตร "Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care" [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-21 ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-20 การรับสมัครอบรมหลักสูตร ผบก.รุ่นที่ 33 ผบต.รุ่นที่ 29 ประจำปี 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-16 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-16 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "IDP+IS: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลฯ" [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-16 ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยเพื่อการใช้กัญชาการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-15 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการทันตแพทย์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-15 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสหวิชาชีพสาธารณสุขและการนำเสนอผลงานวิชาการ ปี 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-15 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]