2018-12-07 ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลรับจ้างเหมาบริการ(แพทย์แผนไทย) เรื่อง กำหนด วันเวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-03 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-03 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-03 รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-12-03 รับย้ายข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-29 ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-27 ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลรับจ้างเหมาบริการ (แพทย์แผนไทย) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-15 ผลการคัดเลือกบุคคลฯย้ายดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-13 นำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ.2562-2564 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-05 ประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการ ต.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-11-02 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการเงินและบัญชี [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-25 ใบแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-11 รับย้ายข้าราชการ (ผอ.รพ.สต.) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-11 การเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-04 ขอเชิญชวนจัดตั้งสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-10-02 ส่งสำเนาหนังสือจากสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-09-19 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-30 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-23 ประกาศรับสมัครอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปี 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-16 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-08 รับย้ายข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-08-01 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) จำนวน ๒ อัตรา รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔ อัต [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-26 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-25 ใบแสดงความจำนงลาศึกษาต่อ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-18 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-13 ประชาสัมพันธ์แพทย์ผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-06 กำหนดวัน เวลา คัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-06 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) รวมจำนวน ๓ อัตรา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-07-02 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-22 หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโีรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-22 รับสมัครย้ายข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-08 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 5 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-08 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-01 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-06-01 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-15 การยื่นใบขอย้าย 3 สายงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.กุฉินารายณ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-08 ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-07 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-01 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ รับต้นสังกัดโรงพยาบาลยางตลาด รอบนโยบายพิเศษ ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-27 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-26 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) รวมจำนวน ๒ อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-18 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-10 ประกาศผลการพิจารณารับย้ายและรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน ๒ อัตรา (ตำแหน่งว่าง) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังห [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-02 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเวชทะเบียน (ระบบรับตรงโดยส่วนงาน) ประจำปีการศึกษา 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-28 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Admissions [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]