2018-03-20 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมิน เลื่อนระดับเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-19 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นสมัครรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน ๒ อัตรา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ๋์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-16 การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-09 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-08 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-08 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะขอประเมินเลื่อนเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-07 เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงาน "MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล" [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-07 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-05 แบบฟอร์มรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-06 แบบสำรวจข้อมูลวิสัญญีวิทยาเพื่อการจัดสรรวิสัญญีพยาบาลเขต 7 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-02 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-27 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-22 ขยายเวลารับย้ายข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป(ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-19 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-19 ประกาศผลการพิจารณารับย้ายและรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนายการ จำนวน ๑ อัตรา ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา (ตำแหน่งว [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-19 กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561 ฉบับปรับปรุงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-14 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-14 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร ผบก.รุ่นที่ 32 และ ผบต.รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-08 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-08 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการฯ SSF-M จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-07 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-07 ประกาศรับย้ายข้าราชการตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-06 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการฯ SSF-M [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-01 ประกาศเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-01 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน ผลงานเลื่อนเป็นเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-31 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ รพ.พระปกเกล้า ครั้งที่ 16 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-31 ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพท. และรพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-30 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-30 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ต.ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ SSF-M [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-25 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-22 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-19 ลาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไม่เกิน 15 วัน โดยนับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 13-21 มกราคม 2561 ไม่ถือเป็นวันลา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-18 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-17 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-11 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการพันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ปีงบประมาณ 2560 [รายละเอียด]
2018-01-10 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานขอรับเงินประจำตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-03 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-03 ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-03 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 (19 th HA National Forum) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-29 ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-27 เพลงประกอบการแข่งขันนวลีลางานกีฬาสาธารณสุขสามัคคีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 [รายละเอียด]
2017-12-26 เอกสารกรอบประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ สสจ.กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-20 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-15 ราคาอ้างอิงยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เขต 7 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-13 รับย้ายข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-13 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-12 ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]