2018-01-17 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-11 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการพันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ปีงบประมาณ 2560 [รายละเอียด]
2018-01-10 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานขอรับเงินประจำตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-03 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-03 ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-03 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 (19 th HA National Forum) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-29 ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-27 เพลงประกอบการแข่งขันนวลีลางานกีฬาสาธารณสุขสามัคคีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 [รายละเอียด]
2017-12-26 เอกสารกรอบประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ สสจ.กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561 [รายละเอียด]
2017-12-20 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-15 ราคาอ้างอิงยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เขต 7 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-13 รับย้ายข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-13 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-12 ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-12 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนายการพิเศษ ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-01 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-15 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนตุลาคม 60 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-23 ร่างเอกสารแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จ.กาฬสินธุ์ ปี2561-2564 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-23 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-21 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานสายงานเภสัชกร เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-15 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-20 ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-09 ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-09 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนยื่นขอสินเชื่อ กองทุนพัฒนา เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-16 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-16 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-13 ร่าง Master Plan ปี 2561-2564 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 1 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๒ อัตรา (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนจาน) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-27 ประชาสัมพันธ์ ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 8/2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-23 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-20 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) รวมจำนวน ๔ อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-17 ประกาศเลื่อนสอบวันประเมินสมรรถนะครั้งที่3 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๖ อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-03 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจะเข้ารับการประเมินเลื่อนระดับเภสัชกรชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-03 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่ง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-03 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-03 ผลการคัดเลือกเพ่ือย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-02 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-02 ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-27 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงาต่าง ๆ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-27 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-19 ประกาศผลการคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-15 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานต่างๆๆตามหลักเกณฑ์ในหนังสือสำนักงาน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-14 งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]