ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

2 มกราคม พ.ศ.2558
ประกาศนโยบายรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2 มกราคม พ.ศ.2558
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
2 มกราคม พ.ศ.2558
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้าง ลจช.สายสนับสนุน
2 มกราคม พ.ศ.2558
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ
2 มกราคม พ.ศ.2558
ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR (งานพัสดุ)
 
[อ่านทั้งหมด]