ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม

9 มกราคม พ.ศ.2560
รหัสวัคซีน/รหัส ICD10 ปี 2560
27 เมษายน พ.ศ.2559
สรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 (มีนาคม 2559)
25 มีนาคม พ.ศ.2559
สรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 (กุมภาพันธ์ 2559)
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
สรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 (มกราคม 2559)
29 มกราคม พ.ศ.2559
สรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 (ธันวาคม 2558)
25 ธันวาคม พ.ศ.2558
สรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 (พฤศจิกายน 2558)
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
สรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 (ตุลาคม 2558)
28 ตุลาคม พ.ศ.2558
รายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 เดือนกันยายน 2558
25 กันยายน พ.ศ.2558
รายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 เดือนสิงหาคม 2558
3 สิงหาคม พ.ศ.2558
รายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 เดือนกรกฎาคม 2558
2 มกราคม พ.ศ.2558
รายงานตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 18 แฟ้ม ต.ค.53-พ.ค.54
2 มกราคม พ.ศ.2558
สรุปรายงานตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 18 แฟ้ม ตั้งแต่ ต.ค.53-มิ.ย.54
2 มกราคม พ.ศ.2558
รายงานตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 18 แฟ้ม ต.ค.53-มี.ค.54
2 มกราคม พ.ศ.2558
รายงานตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 18 แฟ้ม ต.ค.53-ก.พ.54
2 มกราคม พ.ศ.2558
รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล แยกตาม Error Code_0254
2 มกราคม พ.ศ.2558
สรุปผลการตรวจสอบ OP-PP ตุลาคม 2554
2 มกราคม พ.ศ.2558
แจ้งรายชื่อหน่วยบริการ และ รพ.สต. ที่ถูกระงับการจ่ายเงินชั่วคราว (Pending)
2 มกราคม พ.ศ.2558
โปรแกรมตรวจสอบ 9KPI V8
2 มกราคม พ.ศ.2558
ผลการประเมิน PPE specific รอบแรก (ต.ค.54 - มี.ค.55)
2 มกราคม พ.ศ.2558
โปรแกรมตรวจสอบเบื้องต้น OP_PP_NHSO_2556_(32bit)_V.1.0
 
[อ่านทั้งหมด]