ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

20 ตุลาคม พ.ศ.2560
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๓
20 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประชุมวิชาการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
20 ตุลาคม พ.ศ.2560
โครงการอบรมการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง
20 ตุลาคม พ.ศ.2560
อบรมเทคนิคการให้รหัสโรค ICD-O ฉบับมืออาชีพ
20 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประชุมวิชาการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย
20 ตุลาคม พ.ศ.2560
อบรมวิชาการ RCCP
20 ตุลาคม พ.ศ.2560
ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ
20 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประชุมชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อม
20 ตุลาคม พ.ศ.2560
อบรมโครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิคครั้งที่ 5
20 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประชุมวิชาการพยาบาลจักษุครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
20 ตุลาคม พ.ศ.2560
โครงการอบรมหลักสูตาผู้นำยุคใหม่ รุ่น 5
20 ตุลาคม พ.ศ.2560
โครงการอบรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฯ
20 ตุลาคม พ.ศ.2560
โครงการอบรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล
20 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประชุมวิชาการทันตบุคลากร
19 ตุลาคม พ.ศ.2560
ขอเชิญอบรมการสำรวจภูมิประเทศและการทำแผนที่อย่างง่าย
19 ตุลาคม พ.ศ.2560
ขอเชิญประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3/2560
18 ตุลาคม พ.ศ.2560
ขอเชิญอบรมเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ รุ่นที่ 3-6
18 ตุลาคม พ.ศ.2560
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพยาบาลวิชาชีพ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
18 ตุลาคม พ.ศ.2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6
18 ตุลาคม พ.ศ.2560
อบรมหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K
 
[อ่านทั้งหมด]