ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

18 เมษายน พ.ศ.2561
เชิญชวนแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วม Rheumatology Workshop for the non-Rheumatogist
18 เมษายน พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
18 เมษายน พ.ศ.2561
ขอเรียนเชิญเข้ารว่มการอบรมเชิงปฏิบัติการ
18 เมษายน พ.ศ.2561
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
18 เมษายน พ.ศ.2561
ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ
18 เมษายน พ.ศ.2561
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค
18 เมษายน พ.ศ.2561
ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
18 เมษายน พ.ศ.2561
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
18 เมษายน พ.ศ.2561
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นหลักสูตร "ทีมวิจัยเครือข่ายสุขภาพตำบล"
18 เมษายน พ.ศ.2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ
18 เมษายน พ.ศ.2561
โครงการประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
18 เมษายน พ.ศ.2561
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รากฐานของชีวิต
17 เมษายน พ.ศ.2561
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม
17 เมษายน พ.ศ.2561
ขอเชิญประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561
17 เมษายน พ.ศ.2561
ขอเชิญประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2561
17 เมษายน พ.ศ.2561
ประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
17 เมษายน พ.ศ.2561
ประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมฯ ประจำปี 2561
11 เมษายน พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการวิสัญญีวิทยา ส่วนภูมิภาค ประจำปี2561
11 เมษายน พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้ารว่มประชุมวิชาการ
11 เมษายน พ.ศ.2561
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
 
[อ่านทั้งหมด]