ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

16 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขอเชิญเภสัชกรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
16 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมและรับสมัครผู้สนใจ
16 มิถุนายน พ.ศ.2560
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่4
16 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขอเชิญเข้ารับอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
16 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตรวัดแว่นตาเด็ก
16 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11
14 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขอเชิญชวนแพทย์เข้าอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 40
14 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานประชุม RCRT-AIRP IV : Chest and Pediatric
14 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจำปี 2560
14 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
14 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
14 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา
14 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
14 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "การพยาบาลผ่าตัดจักษุ 2560"
14 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล
14 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
14 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
14 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
9 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเรื่อง "การแก้ไขในความผิดปกติ ของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่"
9 มิถุนายน พ.ศ.2560
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการการให้ความรู้ Mini case manager ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 
[อ่านทั้งหมด]