ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

18 สิงหาคม พ.ศ.2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง
18 สิงหาคม พ.ศ.2560
ขอความประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่11
18 สิงหาคม พ.ศ.2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
18 สิงหาคม พ.ศ.2560
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
18 สิงหาคม พ.ศ.2560
ขอเชิญเข้าร่่วมฝึกอบรม
18 สิงหาคม พ.ศ.2560
เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมAdvances in Arthritis/Autoimmune Meeting ครั้งที่ 5
18 สิงหาคม พ.ศ.2560
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
17 สิงหาคม พ.ศ.2560
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ"
17 สิงหาคม พ.ศ.2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี2560 ครั้งที่1
17 สิงหาคม พ.ศ.2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
17 สิงหาคม พ.ศ.2560
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
17 สิงหาคม พ.ศ.2560
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ
17 สิงหาคม พ.ศ.2560
ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ (หลักสูตร 2 เดือน)
17 สิงหาคม พ.ศ.2560
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง ประจำปี 2560
17 สิงหาคม พ.ศ.2560
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
17 สิงหาคม พ.ศ.2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และส่งพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญและงานมุทิตาจิต ประจำปี2560 ของสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
17 สิงหาคม พ.ศ.2560
เชิญเข้าอบรมสัมมนา
8 สิงหาคม พ.ศ.2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
8 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
8 สิงหาคม พ.ศ.2560
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน"การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 8"
 
[อ่านทั้งหมด]