ข่าวบุคลากร สอบ สมัครสอบ นักเรียนทุน

20 มิถุนายน พ.ศ.2560
ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่เคยดำรงตำแหน่งพนักงานของรัฐ สังกัด สสจ.กาฬสินธุ์
20 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
13 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ / ปิดประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ
13 มิถุนายน พ.ศ.2560
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
13 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 มิถุนายน พ.ศ.2560
การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
12 มิถุนายน พ.ศ.2560
ผลการพิจารณาย้ายผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอไปปฏิบัติราชการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
12 มิถุนายน พ.ศ.2560
ผลการคัดเลือกให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2 มิถุนายน พ.ศ.2560
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
29 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ขอยกเลิกหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๘/๒๐๘๕ ลงสันทีี่ ๒๖กันยายน ๒๕๕๙ ชึ่งแจ้งให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตาม กฏ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ออกจาการชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ.๒๕๕๖
26 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
26 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ให้ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ
25 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ขอเชิญบุคลากรจบใหม่กลุ่มสหวิชาชีพรายงานตัวปฏิบัติงาน ประจำปี 2560
25 พฤษภาคม พ.ศ.2560
แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอร่องคำ และพิจารณาคัดเลือกย้ายผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ไปปฏิบัติราชการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอยางตลาด
24 พฤษภาคม พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560
รับย้ายข้าราชการ
19 พฤษภาคม พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
19 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
19 พฤษภาคม พ.ศ.2560
รับสมัครข้าราชการเลื่อนขี้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ
19 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
 
[อ่านทั้งหมด]