ข่าวบุคลากร สอบ สมัครสอบ นักเรียนทุน

18 เมษายน พ.ศ.2561
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
18 เมษายน พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10 เมษายน พ.ศ.2561
ประกาศผลการพิจารณารับย้ายและรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน ๒ อัตรา (ตำแหน่งว่าง) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังห
2 เมษายน พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเวชทะเบียน (ระบบรับตรงโดยส่วนงาน) ประจำปีการศึกษา 2561
28 มีนาคม พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Admissions
19 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นสมัครรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน ๒ อัตรา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
14 มีนาคม พ.ศ.2561
การสรรหาพนักงานราชการ
9 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
7 มีนาคม พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
7 มีนาคม พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
7 มีนาคม พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มมส.
7 มีนาคม พ.ศ.2561
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. รวม 2 อัตรา
5 มีนาคม พ.ศ.2561
แบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 1/2561
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ขยายเวลารับย้ายข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สสอ.นามน
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศผลการพิจารณารับย้ายและรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา , เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการฯ SSF-M จำนวน 1 อัตรา
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 
[อ่านทั้งหมด]