การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

2 พฤษภาคม พ.ศ.2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 2559
1 พฤษภาคม พ.ศ.2560
เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะการจัดหาคอมพิวเตอร์ ปี 2560
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
รายงานการประชุมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2559
14 มิถุนายน พ.ศ.2559
รายงานการจัดหาคอม ครั้งที่ 2/2559
13 พฤษภาคม พ.ศ.2559
แบบฟอร์มการจัดหาจอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 2 ล้านบาท
13 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ระเบียบว่าด้วยการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 2559
13 พฤษภาคม พ.ศ.2559
power point อธิบายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
31 มีนาคม พ.ศ.2559
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559
31 มีนาคม พ.ศ.2559
หนังสือเห็นชอบการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ อำเภอห้วยผึ้ง
30 มีนาคม พ.ศ.2559
หนังสือเห็นขอบการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ รพ.ร่องคำ
29 มีนาคม พ.ศ.2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559
 
[อ่านทั้งหมด]