สอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง

21 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์ (e-bidding)
18 สิงหาคม พ.ศ.2560
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7 (จ.กาฬสินธุ์) กลุ่มที่ 1 จำนวน 9 รายการ
18 สิงหาคม พ.ศ.2560
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7 (จ.กาฬสินธุ์) กลุ่มีท่ 2 จำนวน 8 รายการ
18 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ รพ.กมลาไสย (e-bidding) ครั้งที่ 2
17 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงรั้วโรงพยาบาลหนองกุงศรี (e-bidding)
8 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกโครงการจัดซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ 2 คัน (ครั้งที่ 1)
8 สิงหาคม พ.ศ.2560
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ (ครั้งที่ 2)
29 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 2 คัน รพ.กมลาไสย
21 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลหนองกุงศรี
21 มิถุนายน พ.ศ.2560
ตารางราคากลางจัดซื้อชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ(ยาบ้า)
12 มิถุนายน พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานเจ้างก่อสร้าง
2 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถตู้พยาบาล 2 คัน รพ.กมลาไสย
9 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานเจ้างก่อสร้าง
28 เมษายน พ.ศ.2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.กาฬสินธุ์
25 เมษายน พ.ศ.2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการไหมเย็บแผลและวัสดุเย็บแผล จำนวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
12 เมษายน พ.ศ.2560
ตารางราคากลางจ้างเหมารถยนต์โดยสาร 3 คัน สสจ.กาฬสินธุ์
30 มีนาคม พ.ศ.2560
ครุภัณฑ์สำนักงานบริหารการสาธารณสุข กันยายน 58
28 มีนาคม พ.ศ.2560
แจ้งผลอนุมัติรายการครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุุน
20 มีนาคม พ.ศ.2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลุงทุน ปีงบประมาณ 2560
20 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง รพ.ห้วยเม็ก
 
[อ่านทั้งหมด]