การเงินและการบัญชี

18 สิงหาคม พ.ศ.2560
โอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนกรกฎาคม 2560
8 สิงหาคม พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมีนาคม2560
31 กรกฎาคม พ.ศ.2560
แบบฟอร์มค่าตอบแทนฉ๑๑
25 กรกฎาคม พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าอินเตอร์เน็ตเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
25 กรกฎาคม พ.ศ.2560
รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน มิ.ย. 60 จ่ายในเดือน ก.ค. 60
25 กรกฎาคม พ.ศ.2560
รายละเอียดการจ่ายเงิน ค่ารักษา ศึกษาบุตร เดือนกรกฎาคม 2560
11 กรกฎาคม พ.ศ.2560
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกุมภาพันธ์ 2560
7 กรกฎาคม พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
27 มิถุนายน พ.ศ.2560
รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน พ.ค.60 เบิกในเดือน มิ.ย.60
27 มิถุนายน พ.ศ.2560
รายละเอียดการจ่ายเงิน ค่ารักษา ศึกษา เดือน มิ.ย. 60
18 มิถุนายน พ.ศ.2560
แบบสอบถามการควบคุมภายในตามแนวทาง คตง.กำหนด (ภาคผนวก ข)
18 มิถุนายน พ.ศ.2560
แบบประเมินควบคุมภายใน 5 มิติ (ประเมิน FAI เฉพาะ รพท/รพช.)
13 มิถุนายน พ.ศ.2560
แบบฟอร์มประเมินการตรวจสอบภายในปี 2560 (ฉบับปรับปรุง)
7 มิถุนายน พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
31 พฤษภาคม พ.ศ.2560
รายละเอียดเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน เม.ย. 60 เบิกในเดือน พ.ค.60
31 พฤษภาคม พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนเมษายน 2560
30 พฤษภาคม พ.ศ.2560
รายละเอียดโอนเงินค่ารักษา ศึกษา เดือน พ.ค.60
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนธันวาคม 2559
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนมกราคม 2560
15 พฤษภาคม พ.ศ.2560
งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 
[อ่านทั้งหมด]