การเงินและการบัญชี

18 มิถุนายน พ.ศ.2560
แบบสอบถามการควบคุมภายในตามแนวทาง คตง.กำหนด (ภาคผนวก ข)
18 มิถุนายน พ.ศ.2560
แบบประเมินควบคุมภายใน 5 มิติ (ประเมิน FAI เฉพาะ รพท/รพช.)
13 มิถุนายน พ.ศ.2560
แบบฟอร์มประเมินการตรวจสอบภายในปี 2560 (ฉบับปรับปรุง)
7 มิถุนายน พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
31 พฤษภาคม พ.ศ.2560
รายละเอียดเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน เม.ย. 60 เบิกในเดือน พ.ค.60
31 พฤษภาคม พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนเมษายน 2560
30 พฤษภาคม พ.ศ.2560
รายละเอียดโอนเงินค่ารักษา ศึกษา เดือน พ.ค.60
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนธันวาคม 2559
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนมกราคม 2560
15 พฤษภาคม พ.ศ.2560
งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2 พฤษภาคม พ.ศ.2560
งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
27 เมษายน พ.ศ.2560
รายละเอียดโอนเงิน พ.ต.ส. เดือน มี.ค.60 เบิกในเดือน เม.ย.60
27 เมษายน พ.ศ.2560
รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาและค่าศึกษา เดือน เม.ย.60
27 เมษายน พ.ศ.2560
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน พ.ย.59
26 เมษายน พ.ศ.2560
แบบประเมินระบบควบคุมภายในตามตัวชี้วัดที่ 81 ปี 2560 รอบ 6 เดือน
19 เมษายน พ.ศ.2560
แบบฟอร์ม "แบบประเมินระบบควบคมภายในตามตัวชี้วัดที่ 81 (รอบ 6 เดือน) ฉบับปรับปรุง
19 เมษายน พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนพฤศจิกายน2559
10 เมษายน พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
30 มีนาคม พ.ศ.2560
แจ้งโอนเงินค่ารักษาศึกษา เดือน มีนาคม 2560
29 มีนาคม พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงิน พ.ต.ส. เดือน ก.พ.60
 
[อ่านทั้งหมด]