งานสนับสนุน อสม. และสุขภาพภาคประชาชน

18 เมษายน พ.ศ.2561
เอกสารหลักฐานการเงิน อสค.2561
2 เมษายน พ.ศ.2561
เอกสารการอบรมอสม.นักจัดการ2561 (ชุดที่1)
2 เมษายน พ.ศ.2561
คู่มือเอกสารการอบรม อสม.และ อสค. 2561 (ชุดที่2)
11 มกราคม พ.ศ.2561
แบบฟอร์มรับรองความเป็น อสม.2561
19 ตุลาคม พ.ศ.2560
ใบรับรองลายมือผู้เข้าอบรม
22 สิงหาคม พ.ศ.2560
แบบฟอร์มหลักฐาน อสค.รอบ2 ปี2560
11 สิงหาคม พ.ศ.2560
คู่มือ อสค.2560 รายโรค
11 กรกฎาคม พ.ศ.2560
โปรแกรมคีแบบประเมิน อสค. 2560
8 มิถุนายน พ.ศ.2560
ฟอร์มเอกสารการเงิน 3 ล้าน 3 ปีฯTOR อำเภอ
9 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ใบประกาศ อสค.2560
12 เมษายน พ.ศ.2560
แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพ2560
11 เมษายน พ.ศ.2560
คู่มือการบันทึก อสค.ทางเว็บไซต์
11 เมษายน พ.ศ.2560
คู่มือการดำเนินงาน อสค.
29 มีนาคม พ.ศ.2560
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย พัฒนา อสค.2560
13 มีนาคม พ.ศ.2560
ใบประกาศ อสม.นักจัดกรสุขภาพ2560แบบกระทรวงกำหนด
7 มีนาคม พ.ศ.2560
เอกสารสำหรับการอบรม อสม.นักจัดการ2560
31 มกราคม พ.ศ.2560
เอกสารดำเนินงาน อสม.ปปช.2560
26 มกราคม พ.ศ.2560
ใบคำร้อง ขอรับรองสถานภาพความเป็น อสม. ปี2560
26 มกราคม พ.ศ.2560
แบบกรอกประวัติ อสค.กาฬสินธุ์
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ฐาน อสม.กมลาไสย กุฉินารายณ์ เขาวง คำม่วง ฆ้องชัย 59
 
[อ่านทั้งหมด]