ข่าวประชาสัมพันธ์

22 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
19 มกราคม พ.ศ.2561
ลาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไม่เกิน 15 วัน โดยนับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 13-21 มกราคม 2561 ไม่ถือเป็นวันลา
18 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
17 มกราคม พ.ศ.2561
งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
11 มกราคม พ.ศ.2561
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการพันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ปีงบประมาณ 2560
10 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานขอรับเงินประจำตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
3 มกราคม พ.ศ.2561
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 (19 th HA National Forum)
3 มกราคม พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่
3 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561
29 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนเภสัชกรชำนาญการ
27 ธันวาคม พ.ศ.2560
เพลงประกอบการแข่งขันนวลีลางานกีฬาสาธารณสุขสามัคคีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561
26 ธันวาคม พ.ศ.2560
เอกสารกรอบประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ สสจ.กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561
20 ธันวาคม พ.ศ.2560
ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
15 ธันวาคม พ.ศ.2560
ราคาอ้างอิงยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เขต 7
15 ธันวาคม พ.ศ.2560
งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
13 ธันวาคม พ.ศ.2560
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
13 ธันวาคม พ.ศ.2560
รับย้ายข้าราชการ
12 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนายการพิเศษ ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
12 ธันวาคม พ.ศ.2560
ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23
1 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา ปีการศึกษา 2560
 
[อ่านทั้งหมด]