ข่าวประชาสัมพันธ์

26 มิถุนายน พ.ศ.2560
การประกวดภาพยนต์สั้นและภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์
20 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
16 มิถุนายน พ.ศ.2560
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก เพื่อบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
16 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
15 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. 2559
15 มิถุนายน พ.ศ.2560
ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
15 มิถุนายน พ.ศ.2560
งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดากฬสินธฺุ
13 มิถุนายน พ.ศ.2560
แบบสอบถามสำหรับพัฒนาความครอบคลุมการชั่งน้ำหนัก และวัดความยาว/ส่วนสูง
12 มิถุนายน พ.ศ.2560
ผลการพิจารณาย้ายผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
12 มิถุนายน พ.ศ.2560
ผลการคัดเลือกให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
12 มิถุนายน พ.ศ.2560
แบบฟอร์มรายงาานยาเสริมธาตุเหล็ก
9 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขอขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อบบรจุเข้ารับราชการ (นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ)
9 มิถุนายน พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
8 มิถุนายน พ.ศ.2560
ฟอร์มเอกสารการเงิน 3 ล้าน 3 ปีฯTOR อำเภอ
7 มิถุนายน พ.ศ.2560
แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข เรื่องเล่า และหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ปี 2560
6 มิถุนายน พ.ศ.2560
ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องการปรองดองเป็นของประชาชน
5 มิถุนายน พ.ศ.2560
รับย้ายข้าราชการ
5 มิถุนายน พ.ศ.2560
ยกเลิกประกาศรับย้ายข้าราชการ
31 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
26 พฤษภาคม พ.ศ.2560
สสอ.กุฉินารายณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
 
[อ่านทั้งหมด]