ข่าวประชาสัมพันธ์

20 ตุลาคม พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) รวมจำนวน ๔ อัตรา
17 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประกาศเลื่อนสอบวันประเมินสมรรถนะครั้งที่3 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
16 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๖ อัตรา
3 ตุลาคม พ.ศ.2560
ผลการคัดเลือกเพ่ือย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
3 ตุลาคม พ.ศ.2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3 ตุลาคม พ.ศ.2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่ง
3 ตุลาคม พ.ศ.2560
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจะเข้ารับการประเมินเลื่อนระดับเภสัชกรชำนาญการ
2 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)
2 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560
27 กันยายน พ.ศ.2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
27 กันยายน พ.ศ.2560
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงาต่าง ๆ
20 กันยายน พ.ศ.2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
19 กันยายน พ.ศ.2560
ประกาศผลการคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561
15 กันยายน พ.ศ.2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานต่างๆๆตามหลักเกณฑ์ในหนังสือสำนักงาน
14 กันยายน พ.ศ.2560
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักรังสีการแพทย์) ครั้งที่ 4
14 กันยายน พ.ศ.2560
งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
13 กันยายน พ.ศ.2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
12 กันยายน พ.ศ.2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๖ อัตรา
7 กันยายน พ.ศ.2560
แบบฟอร์มจัดทำแผนคำของบประมาณงบบูรณาการภาคปี 2562
5 กันยายน พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ (เลื่อน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม-สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ
 
[อ่านทั้งหมด]