กล่มงาน/ฝ่าย/งาน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
   
043-811561 ต่อ
กล่มงานบริหารทั่วไป
043-821641
126
งานเลขา
043-811168
121
งานพัสดุ
043-812902
217
งานการเงินและบัญชี
งานธุรการ ประชาสัมพันธ์ วิทยุ
043-811561
100,111
งานบุคลากร
043-812115
125
งานยานภาหนะ
415
 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
043-820245
115
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
043-821640
116
งานแผนและประเมินผล
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร
 
กลุ่มงานควบคุมโรค
043-815398
218,219
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน EMS
043-816500
414
 
กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ
043-811168
211,212
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
043-812240
411
ชมรมสื่อสารมวลชน
312
 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
043-815418
214,215,216
คลังยา
311
แพทย์แผนไทย  
313
   
 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
043-815415
113, 114
   
งานนิติการ
043-816771
225