ugmh [2021-02-21]
   bb
 
   
รับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี [2016-10-18]
   รับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
 
   
พีธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ 2560 [2016-10-12]
   พีธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ 2560 หน่วยงานภายใต้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 
   
ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ตำบลภูดิน [2016-01-14]
   ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ตำบลภูดิน
 
   
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 [2015-11-18]
   พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ณ หอประชุมสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
 
   
การจัดการความเสี่ยงต่อการจมน้ำในเด็ก 0-15 ปี [2015-04-28]
   การจัดการความเสี่ยงต่อการจมน้ำในเด็ก 0-15 ปี
 
   
ฯพณฯ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร เยี่ยม รพร.ยุพราชกุฉินารายณ์ [2015-03-11]
    ฯพณฯ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร เยี่ยม รพร.ยุพราชกุฉินารายณ์
 
   
ออกหน่วยแพทย์เคลือนที่ พอ.สว. บ้านสะอาด อำเภอฆ้องชัย [2015-01-15]
   ออกหน่วยแพทย์เคลือนที่ พอ.สว. บ้านสะอาด อำเภอฆ้องชัย
 
   
งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ประจำปี 2557 [2014-12-16]
   สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัด งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557
 
   
มหกรรมรวมพลคนพอเพียง เทิดไท้องค์ราชันย์ [2014-12-09]
   มหกรรม รวมพลคนพอเพียง เทิดไท้องค์ราชันย์ ในโครงการ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี พ.ศ. 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมประกาศวาระจังหวัดกาฬสินธุ์
 
   
 
 
 
Next Last
จำนวนที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หน้า
 
   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
  รหัสผู้เสียภาษี : 0994000419201
  3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์ 0-4381-1561
  E-mail : contact@kalasin.moph.go.th