Dashboard

4
จำนวนตัวชี้วัดในปี 2561
11
จำนวนแบบประเมินตนเอง
3
จำนวน คปสอ ที่ทำแบบประเมินแล้ว
15
คงเหลือยังไม่ประเมินมิติ รอบที่ 1 รอบที่ 2
มิติที่ มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
58.50 11.11
มิติที่ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
2.96 0.00
มิติที่ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
0.00 0.00
มิติที่ มิติด้านการพัฒนาองค์กร
0.00 0.00

ตัวชี้วัด รอบที่ 1 รอบที่ 2
ตัวชี้วัด 1 xxxxxx
4.44 0.00
ตัวชี้วัด 2 ระดับความสำเร็จของเครือข่ายบริการสุขภาพ มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โรคปอดอักเสบ (Pneumonia)และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)(ผ่านเกณฑ์ระดับ5)
0.00 5.56
ตัวชี้วัด 5 ร้อยละของหมู่บ้านต้นแบบที่มีระดับความสำเร็จในการจัดการสุขภาพชุมชนเข้มแข็งให้ชุมชพึ่งตนเองด้านสุขภาพด้วยวิถีชุมชนในระดับ 5 (ผ่านเกณฑ์ระดับ5 ≥ ร้อยละ 50)
37.50 0.00
ตัวชี้วัด 6 ร้อยละถ่วงน้ำหนักการบรรลุตัวชี้วัดตาม พันธกิจของคปสอ. 6 ตัวชี้วัด(ผ่านเกณฑ์≥ร้อยละ 80)
7.41 0.00


# จำนวนตัวชี้วัดในปี จำนวนแบบประเมินตนเอง คปสอ ที่ทำแบบประเมิน คงเหลือยังไม่ทำประเมิน
  4 11 3 15