ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา :
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ ()
PM 2.5 : (μg/m3)
PM 10 :(μg/m3)
Thai AQI :
ค่าอุณหภูมิ : C
ค่า CO: - ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: - ppb (ภ.4 ขก)


เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม

9 มกราคม พ.ศ.2560   รหัสวัคซีน/รหัส ICD10 ปี 2560
27 เมษายน พ.ศ.2559   สรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 (มีนาคม 2559)
25 มีนาคม พ.ศ.2559   สรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 (กุมภาพันธ์ 2559)
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559   สรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 (มกราคม 2559)
29 มกราคม พ.ศ.2559   สรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 (ธันวาคม 2558)
25 ธันวาคม พ.ศ.2558   สรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 (พฤศจิกายน 2558)
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558   สรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 (ตุลาคม 2558)
28 ตุลาคม พ.ศ.2558   รายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 เดือนกันยายน 2558
25 กันยายน พ.ศ.2558   รายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 เดือนสิงหาคม 2558
3 สิงหาคม พ.ศ.2558   รายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 เดือนกรกฎาคม 2558
2 มกราคม พ.ศ.2558   รายงานตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 18 แฟ้ม ต.ค.53-พ.ค.54
2 มกราคม พ.ศ.2558   สรุปรายงานตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 18 แฟ้ม ตั้งแต่ ต.ค.53-มิ.ย.54
2 มกราคม พ.ศ.2558   รายงานตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 18 แฟ้ม ต.ค.53-มี.ค.54
2 มกราคม พ.ศ.2558   รายงานตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 18 แฟ้ม ต.ค.53-ก.พ.54
2 มกราคม พ.ศ.2558   รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล แยกตาม Error Code_0254
2 มกราคม พ.ศ.2558   สรุปผลการตรวจสอบ OP-PP ตุลาคม 2554
2 มกราคม พ.ศ.2558   แจ้งรายชื่อหน่วยบริการ และ รพ.สต. ที่ถูกระงับการจ่ายเงินชั่วคราว (Pending)
2 มกราคม พ.ศ.2558   โปรแกรมตรวจสอบ 9KPI V8
2 มกราคม พ.ศ.2558   ผลการประเมิน PPE specific รอบแรก (ต.ค.54 - มี.ค.55)
2 มกราคม พ.ศ.2558   โปรแกรมตรวจสอบเบื้องต้น OP_PP_NHSO_2556_(32bit)_V.1.0

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทร. 043-019760