วาระการประชุมประจำเดือน

13 กันยายน พ.ศ.2562   รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562
30 สิงหาคม พ.ศ.2562   วาระการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562
16 สิงหาคม พ.ศ.2562   รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562   รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562
26 มิถุนายน พ.ศ.2562   วาระการประชุุมประจำเดือนมิถุนายน 2562
11 มิถุนายน พ.ศ.2562   รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม พ.ศ.2562   วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เดือนพฤษภาคม
15 พฤษภาคม พ.ศ.2562   รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2562
26 เมษายน พ.ศ.2562   วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 2562
3 พฤษภาคม พ.ศ.2560   รายงานการประชุม ประจำเดือนเมษายน 2560
26 เมษายน พ.ศ.2560   รายงานการประชุม ประจำเดือนมีนาคม 2560 (ฉบับแก้ไข)
25 เมษายน พ.ศ.2560   วาระการประชุม ประจำเดือนเมษายน 2560
20 เมษายน พ.ศ.2560   รายงานการประชุม ประจำเดือนมีนาคม 2560
7 เมษายน พ.ศ.2560   วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560
7 มีนาคม พ.ศ.2560   รายงานการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560   วาระการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560   รายงานการประชุม ประจำเดือนมกราคม 2560
30 มกราคม พ.ศ.2560   วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2560
9 มกราคม พ.ศ.2560   รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559
28 ธันวาคม พ.ศ.2559   วาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2559

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000