ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา : 2021-10-25 08:00:00
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ (5097)
PM 2.5 : 15 (μg/m3)
PM 10 :16(μg/m3)
Thai AQI : 15
ค่าอุณหภูมิ :27.68 C
ค่า CO: - ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: - ppb (ภ.4 ขก)
คุณภาพอากาศดีมาก

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์วาระการประชุมประจำเดือน

30 กันยายน พ.ศ.2564   รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2564 (ครั้งที่ 9/2564)
27 กันยายน พ.ศ.2564   รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ครั้งที่ 8/2564)
23 กันยายน พ.ศ.2564   วาระการประชุมประจำเดือนกันยายน 2564 (ครั้งที่ 9/2564)
30 สิงหาคม พ.ศ.2564   วาระการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ครั้งที่ 8/2564)
5 สิงหาคม พ.ศ.2564   รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ครั้งที่ 7/2564)
29 กรกฎาคม พ.ศ.2564   วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ครั้งที่ 7/2564)
6 กรกฎาคม พ.ศ.2564   รายงานการประชุมประจำเดื่อนมิถุนายน 2564 (ครั้งที่ 6/2564)
28 มิถุนายน พ.ศ.2564   วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ครั้งที่ 6/2564)
8 มิถุนายน พ.ศ.2564   รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ครั้งที่ 5/2564)
31 พฤษภาคม พ.ศ.2564   วาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ครั้งที่ 5/2564)
6 พฤษภาคม พ.ศ.2564   รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 (ครั้งที่ 4/2564)
28 เมษายน พ.ศ.2564   วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 (ครั้งที่ 4/2564)
8 เมษายน พ.ศ.2564   รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 (ครั้งที่ 3/2564)
30 มีนาคม พ.ศ.2564   วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 (ครั้งที่ 3/2564)
5 มีนาคม พ.ศ.2564   รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ครั้งที่ 2/2564)
2 มีนาคม พ.ศ.2564   เอกสารนำเสนอ กวป.ครั้งที่ 2/2564-24กพ.64
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ครั้งที่ 2/2564)
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2564 (ครั้งที่ 1/2564)
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   เอกสารนำเสนอ กวป.ครั้งที่ 1/2564-29 มค.64
28 มกราคม พ.ศ.2564   วาระการประชุมประจำเดือน มกราคม 2564 (ครั้งที่ 1/2564)

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทร. 043-019760