ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา : 2020-07-03 17:00:00
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ (5097)
PM 2.5 : 2 (μg/m3)
PM 10 :2(μg/m3)
Thai AQI : 2
ค่าอุณหภูมิ :33.68 C
ค่า CO: 0.38 ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: 8 ppb (ภ.4 ขก)
คุณภาพอากาศดีมาก

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์วาระการประชุมประจำเดือน

30 มิถุนายน พ.ศ.2563   วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563
8 มิถุนายน พ.ศ.2563   รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ครั้งที่6/2563)
2 มิถุนายน พ.ศ.2563   เอกสารนำเสนอ กวป.29พค.63
28 พฤษภาคม พ.ศ.2563   วาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ครั้งที่ 6/2563)
12 พฤษภาคม พ.ศ.2563   รางานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 (ครั้งที่ 5/2563)
8 พฤษภาคม พ.ศ.2563   เอกสารนำเสนอ กวป.30เมย.63
29 เมษายน พ.ศ.2563   วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 (ครั้งที่ 5/2563)
8 เมษายน พ.ศ.2563   รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 (ครั้งที่ 4/2563)
6 เมษายน พ.ศ.2563   เอกสารนำเสนอ กวป. 31มีค.63
30 มีนาคม พ.ศ.2563   วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 (ครั้งที่ 4/2563)
9 มีนาคม พ.ศ.2563   รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563
4 มีนาคม พ.ศ.2563   เอกสารนำเสนอ กวป. 28กพ.63
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ครั้งที่ 3/2563)
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   เอกสารนำเสนอ กวป. 31 มค.63
30 มกราคม พ.ศ.2563   วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2563
16 มกราคม พ.ศ.2563   รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562
8 มกราคม พ.ศ.2563   เอกสารนำเสนอประชุม กวป.2มค.63
27 ธันวาคม พ.ศ.2562   วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562
12 ธันวาคม พ.ศ.2562   รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017 update 19-112019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000