ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา :
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ ()
PM 2.5 : (μg/m3)
PM 10 :(μg/m3)
Thai AQI :
ค่าอุณหภูมิ : C
ค่า CO: - ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: - ppb (ภ.4 ขก)


เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์วาระการประชุมประจำเดือน

9 มิถุนายน พ.ศ.2565   รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 5/2565)
30 พฤษภาคม พ.ศ.2565   วาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 5/2565)
6 พฤษภาคม พ.ศ.2565   รายงานการประชุมประจำเดื่อนเมษายน 2565 (ครั้งที่ 4/2565)
28 เมษายน พ.ศ.2565   วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 2565 (ครั้งที่ 4/2565)
5 เมษายน พ.ศ.2565   รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565 (ครั้งที่ 3/2565)
29 มีนาคม พ.ศ.2565   วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565 (ครั้งที่ 3/2565)
4 มีนาคม พ.ศ.2565   รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 2/2565)
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 2/2565)
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 (ครั้งที่ 1/2565)
26 มกราคม พ.ศ.2565   วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 (ครั้งที่ 1/2565)
5 มกราคม พ.ศ.2565   รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม2564 (ครั้งที่ 12/2564)
27 ธันวาคม พ.ศ.2564   วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564 (ครั้งที่ 12/2564)
3 ธันวาคม พ.ศ.2564   รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ครั้งที่ 11/2564)
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ครั้งที่ 11/2564)
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 (ครั้งที่ 10/2564)
27 ตุลาคม พ.ศ.2564   วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 (ครั้งที่ 10/2564)
30 กันยายน พ.ศ.2564   รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2564 (ครั้งที่ 9/2564)
27 กันยายน พ.ศ.2564   รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ครั้งที่ 8/2564)
23 กันยายน พ.ศ.2564   วาระการประชุมประจำเดือนกันยายน 2564 (ครั้งที่ 9/2564)
30 สิงหาคม พ.ศ.2564   วาระการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ครั้งที่ 8/2564)

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทร. 043-019760