ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

29 ธันวาคม พ.ศ.2560   ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3
28 ธันวาคม พ.ศ.2560   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม(ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2560
28 ธันวาคม พ.ศ.2560   ประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์สัญจร ครั้งที่ 4-2561
28 ธันวาคม พ.ศ.2560   โครงการอบรม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
28 ธันวาคม พ.ศ.2560   โครงการหลักสูตรจัดอบรม รพ.ขอนแก่น
4 ธันวาคม พ.ศ.2560   อบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีวิตขั้นสูง สำหรับแพทย์และพยาบาลจากทั่วประเทศ
4 ธันวาคม พ.ศ.2560   ประชุมวิชาการเรื่อง Fiber post ธรรมดา...ที่ไม่ธรรมดา
4 ธันวาคม พ.ศ.2560   ประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
4 ธันวาคม พ.ศ.2560   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
4 ธันวาคม พ.ศ.2560   อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
1 ธันวาคม พ.ศ.2560   ประชุมนโยบายการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
1 ธันวาคม พ.ศ.2560   อบรมการทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ
1 ธันวาคม พ.ศ.2560   ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่น 20
1 ธันวาคม พ.ศ.2560   เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานเข้าร่วมประกวด การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
1 ธันวาคม พ.ศ.2560   การจัดสัมมนาเรื่อง คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
1 ธันวาคม พ.ศ.2560   ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 7
1 ธันวาคม พ.ศ.2560   ขอเรียนเชิญเป็นภาคีร่วมจัดเวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2560
1 ธันวาคม พ.ศ.2560   ขอเชิญอบรมหลักสูตร แพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 33
1 ธันวาคม พ.ศ.2560   การอบรมระยะสั้นประจำปี 2561
1 ธันวาคม พ.ศ.2560   ประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน