ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

7 ตุลาคม พ.ศ.2562   ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2562
7 ตุลาคม พ.ศ.2562   ประชุมวิชาการประจำปี 2562 (Comprehensive Management in Headache Disorders )
7 ตุลาคม พ.ศ.2562   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
26 กันยายน พ.ศ.2562   ขอเชิญประชุมเรื่องการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
26 กันยายน พ.ศ.2562   ขอเชิญประชุมวิชาการ CNF 12th
16 กันยายน พ.ศ.2562   ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพท.และ รพ.ในสังกัดกรมต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 14/2563
16 กันยายน พ.ศ.2562   ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนา รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพท.และ รพ.ในสังกัดกรมต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 7/2563
10 กันยายน พ.ศ.2562   โครงการอบรมแนวคิด และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2562
2 กันยายน พ.ศ.2562   ขอความอแนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
2 กันยายน พ.ศ.2562   ขอเชิญชวนส่บุคลากรเข้าร่วมการอบรมวิชาการ
2 กันยายน พ.ศ.2562   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
29 สิงหาคม พ.ศ.2562   ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ และเรื่อง กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs ปีงบประมาณ 2563
29 สิงหาคม พ.ศ.2562   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
29 สิงหาคม พ.ศ.2562   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
29 สิงหาคม พ.ศ.2562   ขอเชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมงาน 12th
29 สิงหาคม พ.ศ.2562   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่
29 สิงหาคม พ.ศ.2562   xระชาสัมพันธ์โครงการอบรมและขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาโรคมะเร็ง
28 สิงหาคม พ.ศ.2562   ขอเชิญร่วปมระชุม
28 สิงหาคม พ.ศ.2562   ขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562
22 สิงหาคม พ.ศ.2562   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นตจวิทยา

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000