ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

19 มีนาคม พ.ศ.2561   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ
9 มีนาคม พ.ศ.2561   การรับสมัครผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางการบริหารสำหรับหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2561
7 มีนาคม พ.ศ.2561   ประชุมการแพทย์ผสมผสานในหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
7 มีนาคม พ.ศ.2561   ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุม APACRS 2018
7 มีนาคม พ.ศ.2561   โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
7 มีนาคม พ.ศ.2561   การขยายเวลาส่งผลงานประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ ปีที่ 3
7 มีนาคม พ.ศ.2561   ประชุมวิชาการแพทย์สตรีนานาชาติฯ
7 มีนาคม พ.ศ.2561   อบรมระยะสั้น การพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
7 มีนาคม พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์โครงการ "ออฟฟิสนี้ไม่ธรรมดา@พังงา"
7 มีนาคม พ.ศ.2561   อบรมการตรวจทางรังสีวินิจฉัย (หลักสูตร 1 เดือน)
7 มีนาคม พ.ศ.2561   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน
7 มีนาคม พ.ศ.2561   ประชุมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการให้บริการด้านสาธารณสุข
7 มีนาคม พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการครบ 50 ปี แพทยสภา
7 มีนาคม พ.ศ.2561   อบรมแนวทางปฏิบัติระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 มีนาคม พ.ศ.2561   อบรมหลักสุตรนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและกีฬา
7 มีนาคม พ.ศ.2561   ประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2561
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ TDCA Forum 2018
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   โครงการฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย