ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

17 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ
17 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
17 พฤษภาคม พ.ศ.2561   อบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
17 พฤษภาคม พ.ศ.2561   โครงการอบรมภาษา (ภาคฤดูร้อน)
17 พฤษภาคม พ.ศ.2561   โครงการอบรมการจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ฯ
17 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุม
27 เมษายน พ.ศ.2561   อฃประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการในหน่วยผ่าตัด-วิสัญญีและหอผู้ป่วย รพ.ทันตกรรม
27 เมษายน พ.ศ.2561   ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมระยะสั้น
27 เมษายน พ.ศ.2561   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 15
27 เมษายน พ.ศ.2561   ขอความอนุเคราะห์อนุมัติพยาบาลในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา
27 เมษายน พ.ศ.2561   ขอแก้ไขวันที่การอบรม
27 เมษายน พ.ศ.2561   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 15
27 เมษายน พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ
18 เมษายน พ.ศ.2561   เชิญชวนแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วม Rheumatology Workshop for the non-Rheumatogist
18 เมษายน พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
18 เมษายน พ.ศ.2561   ขอเรียนเชิญเข้ารว่มการอบรมเชิงปฏิบัติการ
18 เมษายน พ.ศ.2561   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
18 เมษายน พ.ศ.2561   ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ
18 เมษายน พ.ศ.2561   ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค
18 เมษายน พ.ศ.2561   ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ