ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

22 สิงหาคม พ.ศ.2562   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นตจวิทยา
22 สิงหาคม พ.ศ.2562   ขอเชิญประชุมวิชาการ
22 สิงหาคม พ.ศ.2562   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
22 สิงหาคม พ.ศ.2562   ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 "ปฏิรูปเพื่อการเปลี่ยนแปลง : การดูแลสุขภาพปฐมภูมิในอนาคต"
22 สิงหาคม พ.ศ.2562   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการภูมิแพ้สัญจร ครั้งที่ 13
22 สิงหาคม พ.ศ.2562   ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
22 สิงหาคม พ.ศ.2562   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
22 สิงหาคม พ.ศ.2562   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
22 สิงหาคม พ.ศ.2562   ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม 4 หลักสูตร
19 สิงหาคม พ.ศ.2562   ขอเชิญประชุมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
15 สิงหาคม พ.ศ.2562   ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ AIS ACADEMY FOT THAIs To The Region
15 สิงหาคม พ.ศ.2562   ขอเชิญประชุมการพัฒนาศักยภาพในการรักษาคลองรากฟันรากโค้งมากกว่าปกติ
15 สิงหาคม พ.ศ.2562   ประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4
13 สิงหาคม พ.ศ.2562   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 11
13 สิงหาคม พ.ศ.2562   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
13 สิงหาคม พ.ศ.2562   ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 14
13 สิงหาคม พ.ศ.2562   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ
13 สิงหาคม พ.ศ.2562   ขอเชิญประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
13 สิงหาคม พ.ศ.2562   ประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
19 กรกฎาคม พ.ศ.2562   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000