ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

13 มีนาคม พ.ศ.2562   ขอเชิญบุคลากรแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการกู้ชีพแบบองค์รวม
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2562
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   อบรมหลักสูตรก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ4.0"
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพในการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอนามัยสิ่ีงแวดล้อม
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ขอขยายเวลารับสมัครอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1
25 มกราคม พ.ศ.2562   สนับสนุนทุนในการนำเสนอผลงานวิชาการในประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 10 ที่ประเทศมาเลเซีย
25 มกราคม พ.ศ.2562   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏฺบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 8
25 มกราคม พ.ศ.2562   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจรฯ
25 มกราคม พ.ศ.2562   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประคองระยะท้าย ปีงบประมาณ 2562
25 มกราคม พ.ศ.2562   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ
25 มกราคม พ.ศ.2562   แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนักบริหารการลงทุนภาครัฐ
25 มกราคม พ.ศ.2562   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนเข้าชวนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้ง 56/2562
25 มกราคม พ.ศ.2562   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
25 มกราคม พ.ศ.2562   ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาลครั้งที่ 59
25 มกราคม พ.ศ.2562   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบัทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560
25 มกราคม พ.ศ.2562   โครงการอบรมเชิงปฏฺิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิโปรโตชัวและปรสิตหนองพยาธิในลำไส้
25 มกราคม พ.ศ.2562   การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 และนำเสนอบทความวิชาการ/ผลงานวิจัย