ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา : 2020-07-03 17:00:00
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ (5097)
PM 2.5 : 2 (μg/m3)
PM 10 :2(μg/m3)
Thai AQI : 2
ค่าอุณหภูมิ :33.68 C
ค่า CO: 0.39 ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: 7 ppb (ภ.4 ขก)
คุณภาพอากาศดีมาก

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

25 มีนาคม พ.ศ.2563   ขอเลื่อนประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563
25 มีนาคม พ.ศ.2563   ขอเลื่อนประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริมป้องกันโรคด้วยการแพทย์วิถีชีวิต : Lifestyle Medicine
25 มีนาคม พ.ศ.2563   ขอเลื่อนประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ปี 2563
25 มีนาคม พ.ศ.2563   ขอสำรวจความประสงค์หน่วยบริการ เพื่อเข้าร่วมประชุมฯ
25 มีนาคม พ.ศ.2563   การฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต
16 มีนาคม พ.ศ.2563   ขอแจ้งเลื่อนประชุมวิชาการสัญจร โครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย"
16 มีนาคม พ.ศ.2563   ขอเชิญสมัครอบรมทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ ประจำปี 2563
12 มีนาคม พ.ศ.2563   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "งานสารบรรณอย่างมืออาชีพสำหรับหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข"
10 มีนาคม พ.ศ.2563   ขอเชิญประชุมสัญจรในโครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย"
10 มีนาคม พ.ศ.2563   ขอเชิญส่งผลงานวิชาการประชุมวิชาการ NPHC2020
6 มีนาคม พ.ศ.2563   ขอเชิญแพทย์สมัครเข้ารับอบรมสมัครระยะสั้น "เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว ปี 2563"
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   ขอเชิญร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 17
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริมป้องกันโรคด้วยการแพทย์วิถีชีวิต : Lifestyle Medicine
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   อบรมหลักสูตร Ambulatory Care in Geriatric Clinic and Specialized Dementia Care Manager Training Program
27 ธันวาคม พ.ศ.2562   โครงการอบรมระยะสั้น 4 เดือน ทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์ปี 2563
27 ธันวาคม พ.ศ.2562   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติงานในการทำสัญญาและการตรวจรับพัสดุฯ
25 ธันวาคม พ.ศ.2562   ขอเชิญประชุมเครือข่ายการวินิจฉัย และดูแลรักษาโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ เขตสุขภาพที่ 7
13 ธันวาคม พ.ศ.2562   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม/ประชุมวิชาการ
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Palliative Care in Advance Dementia
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017 update 19-112019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000