ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา : 2021-10-25 08:00:00
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ (5097)
PM 2.5 : 15 (μg/m3)
PM 10 :16(μg/m3)
Thai AQI : 15
ค่าอุณหภูมิ :27.68 C
ค่า CO: - ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: - ppb (ภ.4 ขก)
คุณภาพอากาศดีมาก

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

5 ตุลาคม พ.ศ.2564   ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. สำหรับสมาชิกจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ประจำปี 2564
13 กันยายน พ.ศ.2564   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์" รุ่นที่ ๒
13 กันยายน พ.ศ.2564   โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 14
10 กันยายน พ.ศ.2564   รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 สิงหาคม พ.ศ.2564   ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุม 5th national palliative and hospice Care Conference (NPHC) ออนไลน์
13 สิงหาคม พ.ศ.2564   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง The international Virtual Conference on "Community-based Palliative Care; The Way Forward"
9 สิงหาคม พ.ศ.2564   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
9 สิงหาคม พ.ศ.2564   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศักยภาพใหม่ผู้นำแบบอไจล์
9 สิงหาคม พ.ศ.2564   ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์
9 สิงหาคม พ.ศ.2564   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์
4 สิงหาคม พ.ศ.2564   ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม(สาขาบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
4 สิงหาคม พ.ศ.2564   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดเขตสุขภาพที่ ๗ ประงบประมาณ ๒๕๖๔
4 สิงหาคม พ.ศ.2564   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดเขตสุขภาพที่ ๗ ประงบประมาณ ๒๕๖๔
4 สิงหาคม พ.ศ.2564   ขอเชิญสมัครอบรมพยาบาล
4 สิงหาคม พ.ศ.2564   ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์
4 สิงหาคม พ.ศ.2564   ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 11
4 สิงหาคม พ.ศ.2564   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม
4 สิงหาคม พ.ศ.2564   แจ้งเลื่อนและปรับเปลี่ยนรูปแบบ การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
14 มิถุนายน พ.ศ.2564   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมพัฒนนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 13
30 มีนาคม พ.ศ.2564   อบรมหลักสูตรการฝังเข็มสำหรับทันตแพทย์ ประจำปี 2564

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทร. 043-019760