ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยเพื่อการใช้กัญชาการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "IDP+IS: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลฯ"
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอความอนุเคราะห์อนุมัติพยาบาลในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการและนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพกายอุปกรณ์
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Cardiac Network Forum 11 : Smart Health for Smart Heart"
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ Korat Hand Day ครั้งที่ 5
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ทิศทางการแพทย์แผนไทยและการประยุกต์ใช้โหราเวชศาสตร์ในยุค 4.0"
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมวิชาการ
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอเชิญเจ้าพนักงานเภสัชกรรมเข้าร่วมประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำปี 2562
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2561
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติ
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสหวิชาชีพสาธารณสุขและการนำเสนอผลงานวิชาการ ปี 2562
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการทันตแพทย์
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการประจำปีสามคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41