ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

4 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ขอเชิญอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประคองระยะท้าย
4 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ขอเชิญบุคลากรผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นงานนวัตกรรมเข้าร่วมอบรมนวัตกรรมทรางการแพทย์
27 มิถุนายน พ.ศ.2561   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561
27 มิถุนายน พ.ศ.2561   ประชุมเชิงปฏิบัติการ "อัลตร้าซาวด์ทางช่องท้อง"
11 มิถุนายน พ.ศ.2561   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประจำปี 2561
11 มิถุนายน พ.ศ.2561   ขอเชิญประชุมสำหรับแพทย์และพยาบาลประจำปี 2561
11 มิถุนายน พ.ศ.2561   ประชุมวิชาการเรื่อง การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน
11 มิถุนายน พ.ศ.2561   อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงรุ่นที่ 4
11 มิถุนายน พ.ศ.2561   ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ
11 มิถุนายน พ.ศ.2561   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2561
11 มิถุนายน พ.ศ.2561   ขอเชิญประชุมและส่งผลงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12
11 มิถุนายน พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา วาระ 2562-2564
8 มิถุนายน พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์คัดเลือกเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ดีเด่น และเข้าร่วมประชุมวิชาการ
8 มิถุนายน พ.ศ.2561   ขอเชิญอบรมการพัฒนาระบบที่เชื่อมต่อ Smart Health ID แบบ Native Application
8 มิถุนายน พ.ศ.2561   ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561
7 มิถุนายน พ.ศ.2561   ขอเชิญประชุมโครงการ Rally โรคธาลัสซีเมีย
28 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืน
17 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ
17 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
17 พฤษภาคม พ.ศ.2561   อบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ