ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

23 มกราคม พ.ศ.2562   ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุม Silver Wave Symposium ของทันตแพทยสามาคมแห่งประเทศไทย
23 มกราคม พ.ศ.2562   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความร่วมมือสภา'สัญจรส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหย่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
23 มกราคม พ.ศ.2562   ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ นวัตกรรมทางการแพทย์ คระแพทย์ศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1
23 มกราคม พ.ศ.2562   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏฺบัติการ
16 มกราคม พ.ศ.2562   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่าบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
16 มกราคม พ.ศ.2562   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง Combating AMR by IC and ASP
16 มกราคม พ.ศ.2562   ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
16 มกราคม พ.ศ.2562   ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา COE ด้านวัณโรค
16 มกราคม พ.ศ.2562   ขอเชิญเข้าร่วโครงการทบทวนองค์ความรู้กายภาพบำบัดในนักกีฬาวิ่งมาราธอน
16 มกราคม พ.ศ.2562   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏฺบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้กับผู้ที่สนใจในหน่วยงาน
16 มกราคม พ.ศ.2562   ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการเข้ารับการอบรม R to R
16 มกราคม พ.ศ.2562   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
16 มกราคม พ.ศ.2562   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความร่วมมือสภา'สัญจร ส่่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนฯ
16 มกราคม พ.ศ.2562   ขอเรียนเชิญร่วมงาม Thailand e-commerce Week 2019 และขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
16 มกราคม พ.ศ.2562   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Digital Thammasat 4.0 : Pratical Dentistry
16 มกราคม พ.ศ.2562   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหัวข้อการร่วมลงทุนในกิจกรรมของรัฐฯ
16 มกราคม พ.ศ.2562   ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่น 9
16 มกราคม พ.ศ.2562   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มีนาค 2562
16 มกราคม พ.ศ.2562   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษต้น 2562
9 มกราคม พ.ศ.2562   ขอเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตสุขภาพ