ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหารหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายระบาดวิทยา ครั้งที่ 14
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประชุมการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านสุขภาพสู่องค์กรคุณธรรม
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum 10th
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประชุมและนำเสนอผลงานระดับชาติ การสร้างสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 2
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ขอเชิญอบรมเรืองกายภาพบำบัดในผุ้ป่วยกลุ่มอาการปวดหลัง
31 ตุลาคม พ.ศ.2560   ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ "การแพทย์ฉุกเฉินไทย สู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐"
30 ตุลาคม พ.ศ.2560   ขอเชิญสัมมนา เรื่อง วิกฤต คุกคาม ความรุนแรงในโรงพยาบาล ทางออกคืออะไร
30 ตุลาคม พ.ศ.2560   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
25 ตุลาคม พ.ศ.2560   ประชุมวิชาการ Pediatric Nurses Conference
25 ตุลาคม พ.ศ.2560   ขอเชิญฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
25 ตุลาคม พ.ศ.2560   อบรมวิชาการ เรื่อง เทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย
20 ตุลาคม พ.ศ.2560   ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๓
20 ตุลาคม พ.ศ.2560   ประชุมวิชาการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
20 ตุลาคม พ.ศ.2560   โครงการอบรมการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง
20 ตุลาคม พ.ศ.2560   อบรมเทคนิคการให้รหัสโรค ICD-O ฉบับมืออาชีพ
20 ตุลาคม พ.ศ.2560   ประชุมวิชาการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย
20 ตุลาคม พ.ศ.2560   อบรมวิชาการ RCCP
20 ตุลาคม พ.ศ.2560   ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ