ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

20 กันยายน พ.ศ.2560   ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
20 กันยายน พ.ศ.2560   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษธและอาชีพ ปี3
20 กันยายน พ.ศ.2560   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
19 กันยายน พ.ศ.2560   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
19 กันยายน พ.ศ.2560   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร้บการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
19 กันยายน พ.ศ.2560   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
19 กันยายน พ.ศ.2560   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่3
19 กันยายน พ.ศ.2560   การประชุมวิชาการ one-day TASP scientific meeting 2017
19 กันยายน พ.ศ.2560   การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่9
19 กันยายน พ.ศ.2560   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 12
14 กันยายน พ.ศ.2560   อบรมโครงการการสร้างความโปร่งใสต่อการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ฯ
14 กันยายน พ.ศ.2560   ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
14 กันยายน พ.ศ.2560   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน" รุ่นที่3
14 กันยายน พ.ศ.2560   ขออนุญาตติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
14 กันยายน พ.ศ.2560   เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าK"
14 กันยายน พ.ศ.2560   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกลางปี 2560
14 กันยายน พ.ศ.2560   เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าK"
14 กันยายน พ.ศ.2560   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "รวยร้อยล้านด้วยเทคโนโลยีบ้านบ้าน"
14 กันยายน พ.ศ.2560   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ และการบันทึกข้อมูลในระบบe-GP"
14 กันยายน พ.ศ.2560   ขอความอนุเคราห์ประชาพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่4