ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

13 มิถุนายน พ.ศ.2562   ขอเปลี่ยนแปลงการอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ
13 มิถุนายน พ.ศ.2562   การจัดสัมมนาทางวิชาการ
13 มิถุนายน พ.ศ.2562   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ
13 มิถุนายน พ.ศ.2562   เชิญประชุมเพื่อติดตั้งและเพิ่มพูนการใช้ประโยชน์ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังภัยพิบัติสุขภาพหนึ่งเดียว
13 มิถุนายน พ.ศ.2562   ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ประจำปี 2562
13 มิถุนายน พ.ศ.2562   การจัดสัมมนาทางวิชาการ
13 มิถุนายน พ.ศ.2562   ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคคลากรในหน่อยงานรับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
13 มิถุนายน พ.ศ.2562   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ
13 มิถุนายน พ.ศ.2562   ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาวิชานาวิชาระดับชาติ
13 มิถุนายน พ.ศ.2562   ขออนุญาติเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
13 มิถุนายน พ.ศ.2562   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรม
13 มิถุนายน พ.ศ.2562   ขอเชิญประชุมวิชาการ
13 มิถุนายน พ.ศ.2562   ขอเชิญประชุมวิชาการ
13 มิถุนายน พ.ศ.2562   ขอเชิญประชุมวิชาการ
10 มิถุนายน พ.ศ.2562   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธุ์โครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบอาชีพการสาธารณสุขชุมชน
10 มิถุนายน พ.ศ.2562   ขอเชิญประชุมวิชาการ
10 มิถุนายน พ.ศ.2562   ขอเชิญประชุมวิชาการ
10 มิถุนายน พ.ศ.2562   ขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
10 มิถุนายน พ.ศ.2562   ขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
10 มิถุนายน พ.ศ.2562   ขอเชิญประชุมวิชาการ