ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

24 กันยายน พ.ศ.2561   ประชุมการพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย
24 กันยายน พ.ศ.2561   ขอเชิญสัมมนาผู้บริหารหัวข้อ "นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค 4.0"
21 กันยายน พ.ศ.2561   ขอประชุาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Cardiac Network Forum11"
21 กันยายน พ.ศ.2561   ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ
21 กันยายน พ.ศ.2561   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
21 กันยายน พ.ศ.2561   ขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
21 กันยายน พ.ศ.2561   เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าK" รุ่นที่ 49 รุ่นที่ 50 และรุ่นที่ 51
21 กันยายน พ.ศ.2561   เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม
21 กันยายน พ.ศ.2561   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "เสริมสร้างพื้นฐานนักพัสดุมือใหม่เพื่อความเป็นมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
19 กันยายน พ.ศ.2561   ขอเชิญประชุม Gateway to Advanced Implant and Related Dentistry
17 กันยายน พ.ศ.2561   ขอเชิญประชุม Easy Asthma and COPD Clinic
13 กันยายน พ.ศ.2561   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางกุมารเวชศาสตร์
13 กันยายน พ.ศ.2561   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหลักสูตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
12 กันยายน พ.ศ.2561   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Asian Cancer Conference
12 กันยายน พ.ศ.2561   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียณหนังสืออย่างมืออาชีพ"
12 กันยายน พ.ศ.2561   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
12 กันยายน พ.ศ.2561   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14
12 กันยายน พ.ศ.2561   การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จัดหาดี เพื่อไม่ให้มีอุทธรณ์
12 กันยายน พ.ศ.2561   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบอาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2561
12 กันยายน พ.ศ.2561   ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาทาง