ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา :
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ ()
PM 2.5 : (μg/m3)
PM 10 :(μg/m3)
Thai AQI :
ค่าอุณหภูมิ : C
ค่า CO: - ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: - ppb (ภ.4 ขก)


เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

9 มิถุนายน พ.ศ.2565   ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19
9 มิถุนายน พ.ศ.2565   โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ
9 มิถุนายน พ.ศ.2565   ประชุมวิชาการด้านโรคผิวหนัง
9 มิถุนายน พ.ศ.2565   ประชาสัมพันธ์ PIEs
23 พฤษภาคม พ.ศ.2565   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 50 ปี สู่ความเป็นเลิศในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก
23 พฤษภาคม พ.ศ.2565   ขอเชิญอบรมการดูแลรักษาเด็กโรคหัวใจ
23 พฤษภาคม พ.ศ.2565   ขอเชิญอบรมแกนนำพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออกสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 8
23 พฤษภาคม พ.ศ.2565   ขอเชิญประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
23 พฤษภาคม พ.ศ.2565   ขอเชิญอบรมการพยาบาลกุมารเวชศาตร์ฉุกเฉิน
23 พฤษภาคม พ.ศ.2565   ขอเชิญอบรม การเขียนหนังสือราชการ
23 พฤษภาคม พ.ศ.2565   ขอเชิญประชุมวิชาการส่วนภูมิภาคประจำปี 2565
28 เมษายน พ.ศ.2565   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
28 เมษายน พ.ศ.2565   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
28 เมษายน พ.ศ.2565   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ทางการพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2565
28 เมษายน พ.ศ.2565   ขอเชิญประชุมวิชาการ
28 เมษายน พ.ศ.2565   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2
28 เมษายน พ.ศ.2565   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับยา Isoniazid
28 เมษายน พ.ศ.2565   ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
28 เมษายน พ.ศ.2565   ขอเชิญประชุมวิชาการ
28 เมษายน พ.ศ.2565   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 27

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทร. 043-019760