ข่าวบุคลากร สอบ สมัครสอบ นักเรียนทุน

13 สิงหาคม พ.ศ.2562   เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. จำนวน 2 อัตรา ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562   รับย้ายข้าราชการ (ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ 2 อัตรา)
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562   รับย้ายข้าราชการ
26 มิถุนายน พ.ศ.2562   รับย้ายข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา
24 มิถุนายน พ.ศ.2562   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
27 พฤษภาคม พ.ศ.2562   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
14 พฤษภาคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ อัตรา
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1 พฤษภาคม พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
26 เมษายน พ.ศ.2562   ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเกษียณอายุราชการ
24 เมษายน พ.ศ.2562   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
19 เมษายน พ.ศ.2562   รับย้ายข้าราชการ
11 พฤษภาคม พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น โรงพยาบาลสุรินทร์
11 พฤษภาคม พ.ศ.2560   รับย้ายข้าราชการ
11 พฤษภาคม พ.ศ.2560   ประกาศรับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ
11 พฤษภาคม พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั้วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
11 พฤษภาคม พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560   ข้อสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมจำนวน 6 อัตรา
2 พฤษภาคม พ.ศ.2560   การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
26 เมษายน พ.ศ.2560   รับสมัคร เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำนวน2อัตรา

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000