ข่าวบุคลากร สอบ สมัครสอบ นักเรียนทุน

15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ผลการคัดเลือกบุคคลฯย้ายดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   นำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ.2562-2564
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการ ต.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการเงินและบัญชี
25 ตุลาคม พ.ศ.2561   ใบแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561   การเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2562
11 ตุลาคม พ.ศ.2561   รับย้ายข้าราชการ (ผอ.รพ.สต.)
4 ตุลาคม พ.ศ.2561   ขอเชิญชวนจัดตั้งสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข
2 ตุลาคม พ.ศ.2561   ส่งสำเนาหนังสือจากสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ
19 กันยายน พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
30 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
23 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปี 2562
16 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ
8 สิงหาคม พ.ศ.2561   รับย้ายข้าราชการ
1 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) จำนวน ๒ อัตรา รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔ อัต
26 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ใบแสดงความจำนงลาศึกษาต่อ
19 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา