ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา : 2020-07-03 17:00:00
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ (5097)
PM 2.5 : 2 (μg/m3)
PM 10 :2(μg/m3)
Thai AQI : 2
ค่าอุณหภูมิ :33.68 C
ค่า CO: 0.39 ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: 7 ppb (ภ.4 ขก)
คุณภาพอากาศดีมาก

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าวบุคลากร สอบ สมัครสอบ นักเรียนทุน

30 มิถุนายน พ.ศ.2563   เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
30 มิถุนายน พ.ศ.2563   เรื่อง รับย้ายข้าราชการ
15 มิถุนายน พ.ศ.2563   ประกาศการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (กลุ่มที่1)
5 มิถุนายน พ.ศ.2563   เรื่อง รับย้ายข้าราชการ
2 มิถุนายน พ.ศ.2563   รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รวมจำนวน 3 อัตรา สังกัด สสจ.กาฬสินธุ์
2 มิถุนายน พ.ศ.2563   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา ในสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์
1 มิถุนายน พ.ศ.2563   เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
1 มิถุนายน พ.ศ.2563   เรื่อง แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
18 พฤษภาคม พ.ศ.2563   หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต/ผอ.สอ.เฉลิมพระเกียรติ และแนวทางการบริหารตำแหน่ง
7 พฤษภาคม พ.ศ.2563   รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.กาฬสินธุ์
27 เมษายน พ.ศ.2563   ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ ผช.สสอ. (สสอ.หนองกุงศรี)
12 มีนาคม พ.ศ.2563   เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) จำนวน 2 อัตรา สังกัด สสจ.กาฬสินธุ์
2 มีนาคม พ.ศ.2563   เรื่อง การรับเรื่องขอน้ำหลวงพระราชทาน เพลิงพระราชทาน และดินพระราชทาน
2 มีนาคม พ.ศ.2563   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) จำนวน 2 อัตรา ในสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์
24 มกราคม พ.ศ.2563   ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563
14 มกราคม พ.ศ.2563   เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการย้ายข้าราชการ
2 มกราคม พ.ศ.2563   ขอเชิญชวนสมัครรับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562
16 ธันวาคม พ.ศ.2562   การรับสม้ครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017 update 19-112019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000