ข่าวบุคลากร สอบ สมัครสอบ นักเรียนทุน

19 กันยายน พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
30 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
23 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปี 2562
16 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ
8 สิงหาคม พ.ศ.2561   รับย้ายข้าราชการ
1 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) จำนวน ๒ อัตรา รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔ อัต
26 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ใบแสดงความจำนงลาศึกษาต่อ
19 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
18 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)
13 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์แพทย์ผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) รวมจำนวน ๓ อัตรา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561   กำหนดวัน เวลา คัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
22 มิถุนายน พ.ศ.2561   รับสมัครย้ายข้าราชการ
22 มิถุนายน พ.ศ.2561   หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโีรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
8 มิถุนายน พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
8 มิถุนายน พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 5
1 มิถุนายน พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
1 มิถุนายน พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์