ข่าวบุคลากร สอบ สมัครสอบ นักเรียนทุน

17 ตุลาคม พ.ศ.2562   เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563
17 ตุลาคม พ.ศ.2562   เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563
17 ตุลาคม พ.ศ.2562   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) จำนวน 2 อัตรา
25 กันยายน พ.ศ.2562   เรื่อง รับย้ายข้าราชการ
25 กันยายน พ.ศ.2562   เรื่อง รับย้ายข้าราชการ
25 กันยายน พ.ศ.2562   เรื่อง รับย้ายข้าราชการ (ผอ.รพ.สต.) จำนวน 3 อัตรา
20 กันยายน พ.ศ.2562   เรื่อง ผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง (จพ.พัสดุ/จพ.การเงินและบัญชี) รวม 2 อัตรา ในสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์
6 กันยายน พ.ศ.2562   เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการฯ จำนวน 2 อัตรา
27 สิงหาคม พ.ศ.2562   เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการฯ
13 สิงหาคม พ.ศ.2562   เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. จำนวน 2 อัตรา ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562   รับย้ายข้าราชการ (ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ 2 อัตรา)
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562   รับย้ายข้าราชการ
26 มิถุนายน พ.ศ.2562   รับย้ายข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา
24 มิถุนายน พ.ศ.2562   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
27 พฤษภาคม พ.ศ.2562   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
14 พฤษภาคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ อัตรา
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1 พฤษภาคม พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
26 เมษายน พ.ศ.2562   ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเกษียณอายุราชการ
24 เมษายน พ.ศ.2562   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000