ข่าวบุคลากร สอบ สมัครสอบ นักเรียนทุน

20 มีนาคม พ.ศ.2562   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
20 มีนาคม พ.ศ.2562   การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ
13 มีนาคม พ.ศ.2562   เรื่อง รับย้ายข้าราชการ
7 มีนาคม พ.ศ.2562   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) จำนวน 2 อัตรา
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ประจำปี พ.ศ.2562
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   รับย้ายข้าราชการ
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ขอความร่วมมือแจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการ ซื่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ส่งสำเนาหนังสือจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จำนวน 2 ฉบับ
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ เพื่อแจ้งให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
28 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
25 มกราคม พ.ศ.2562   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
25 มกราคม พ.ศ.2562   ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
25 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
25 มกราคม พ.ศ.2562   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
25 มกราคม พ.ศ.2562   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก
25 มกราคม พ.ศ.2562   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
14 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
7 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี