ข่าวบุคลากร สอบ สมัครสอบ นักเรียนทุน

15 พฤษภาคม พ.ศ.2561   การยื่นใบขอย้าย 3 สายงาน
13 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.กุฉินารายณ์
8 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
1 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ รับต้นสังกัดโรงพยาบาลยางตลาด รอบนโยบายพิเศษ ปีการศึกษา 2562
27 เมษายน พ.ศ.2561   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
26 เมษายน พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) รวมจำนวน ๒ อัตรา
18 เมษายน พ.ศ.2561   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
18 เมษายน พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10 เมษายน พ.ศ.2561   ประกาศผลการพิจารณารับย้ายและรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน ๒ อัตรา (ตำแหน่งว่าง) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังห
2 เมษายน พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเวชทะเบียน (ระบบรับตรงโดยส่วนงาน) ประจำปีการศึกษา 2561
28 มีนาคม พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Admissions
19 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ยื่นสมัครรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน ๒ อัตรา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
14 มีนาคม พ.ศ.2561   การสรรหาพนักงานราชการ
9 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
7 มีนาคม พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
7 มีนาคม พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
7 มีนาคม พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มมส.
7 มีนาคม พ.ศ.2561   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. รวม 2 อัตรา
5 มีนาคม พ.ศ.2561   แบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 1/2561