เอกสารนำเสนอประชุม กวป

7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   งบลงทุน
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   อสค
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   TB
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   LTC
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   4.1
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   จัดสรรVA
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   อนุมัติจ้าง
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   kalasin happiness model
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   PA
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   สรุปตรวจราชการ
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   คปสอ.แลกเปลี่ยนเรียนรู้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ตรวจเยี่ยม สอ.เฉลิมพระเกียรติ
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ผลการดำเนินงานสหกรณ์
29 ธันวาคม พ.ศ.2560   เอกสารนำเสนอที่ประชุม กวป. 27 ธค.60
29 ธันวาคม พ.ศ.2560   เอกสารนำเสนอที่ประชุม กวป. 27 ธค.60
29 ธันวาคม พ.ศ.2560   เอกสารนำเสนอที่ประชุม กวป. 27 ธค.60
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   เอกสารนำเสนอที่ประชุม กวป.29พย.60
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   เอกสารนำเสนอที่ประชุม กวป.29พย.60
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   เอกสารนำเสนอที่ประชุม กวป.29พย.60