ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา :
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ ()
PM 2.5 : (μg/m3)
PM 10 :(μg/m3)
Thai AQI :
ค่าอุณหภูมิ : C
ค่า CO: - ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: - ppb (ภ.4 ขก)


เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

17 มกราคม พ.ศ.2565   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์-ฉบับเดือนธันวาคม-2564
17 มกราคม พ.ศ.2565   1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภั
18 มิถุนายน พ.ศ.2563   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับเดือนกันยายน 2562ประกาศ ณ วันที่ 25กันยายน 2562
12 พฤษภาคม พ.ศ.2563   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
18 เมษายน พ.ศ.2562   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562
2 พฤษภาคม พ.ศ.2560   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 2559
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   รายงานการประชุมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2559
14 มิถุนายน พ.ศ.2559   รายงานการจัดหาคอม ครั้งที่ 2/2559
13 พฤษภาคม พ.ศ.2559   แบบฟอร์มการจัดหาจอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 2 ล้านบาท
13 พฤษภาคม พ.ศ.2559   ระเบียบว่าด้วยการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 2559
13 พฤษภาคม พ.ศ.2559   power point อธิบายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
31 มีนาคม พ.ศ.2559   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559
31 มีนาคม พ.ศ.2559   หนังสือเห็นชอบการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ อำเภอห้วยผึ้ง
30 มีนาคม พ.ศ.2559   หนังสือเห็นขอบการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ รพ.ร่องคำ
29 มีนาคม พ.ศ.2559   รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทร. 043-019760