แผนพัฒนายุทธศาสตร์และการประเมินผล

5 มีนาคม พ.ศ.2562   กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ปี2562
26 ตุลาคม พ.ศ.2561   House Model & Master Plan อัฟเดทวันที่ 25 10 2561
5 ตุลาคม พ.ศ.2561   Master Plan&House Model ปี 2562
5 ตุลาคม พ.ศ.2561   Strategy Model กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
27 กันยายน พ.ศ.2561   เอกสารชี้แจงแผน 26 กันยายน 2561
27 กันยายน พ.ศ.2561   เอกสารชี้แจงแผน 26 กันยายน 2561 PlanFin
8 สิงหาคม พ.ศ.2561   แนวทางและเครื่องมือการประเมินผล รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561-2564
12 มกราคม พ.ศ.2561   เอกสารการประชุมลงนามคำรับรอง ปี 2561 วันที่ 11 มกราคม 2561
26 ธันวาคม พ.ศ.2560   กรอบประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ร่างเอกสาร แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ปี 2561-2564
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   สรุปผลการประเมินCockpit รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ร่าง Master Plan ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)
5 สิงหาคม พ.ศ.2560   เครื่องมือประเมิน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
25 กรกฎาคม พ.ศ.2560   รายชื่อหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีธรรม ปี2560
29 มิถุนายน พ.ศ.2560   สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
21 เมษายน พ.ศ.2560   แบบฟอร์มประเมินตนเอง Cockpit รอบที่ 1 ปี2560
3 มีนาคม พ.ศ.2560   เครื่องมือนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่1ปี 2560
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560   รายงานผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี2559
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560   เครื่องมือประเมินผลยุทธศาสตร์ ปี 2560