แผนพัฒนายุทธศาสตร์และการประเมินผล

3 ตุลาคม พ.ศ.2562   แจ้งยืนยันผลการประเมินคำรับรองฯ รอบ 2ปีงบประมาณ 2562
29 พฤษภาคม พ.ศ.2562   แผนงานบุคคลภาครัฐและแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
29 พฤษภาคม พ.ศ.2562   แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 1 ปี 2562
23 เมษายน พ.ศ.2562   ตัวชี้วัดตรวจราชการ ปี2562 แยกรายคณะ
17 เมษายน พ.ศ.2562   การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ปีงบประมาณ 2562
17 เมษายน พ.ศ.2562   รายละเอียดคำอธิบายตัวชีีวัดตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
17 เมษายน พ.ศ.2562   กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน สสจ.กาฬสินธุ์ ปี 2562
21 เมษายน พ.ศ.2560   แบบฟอร์มประเมินตนเอง Cockpit รอบที่ 1 ปี2560
3 มีนาคม พ.ศ.2560   เครื่องมือนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่1ปี 2560
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560   รายงานผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี2559
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560   เครื่องมือประเมินผลยุทธศาสตร์ ปี 2560
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560   กรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ปี 2560
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560
21 กรกฎาคม พ.ศ.2559   เครื่องมือประเมินผลยุทธศาสตร์ รอบที่ 2 ปี 2559
21 กรกฎาคม พ.ศ.2559   กรอบนำเสนอประเมินผล รอบ 2 ปี2559
24 มีนาคม พ.ศ.2559   เครื่องมือการประเมินผลปี 2559 ฉบับปรับปรุงใหม่08032559
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559   เครื่องมือประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2559
24 พฤศจิกายน พ.ศ.2558   สรุปผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ2 ปี 2558
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558   กรอบการประเมินคำรับรอง ปีงบประมาณ 2559 ปรับ 13พ.ย.2558

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000