ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา : 2020-07-03 16:00:00
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ (5097)
PM 2.5 : 3 (μg/m3)
PM 10 :3(μg/m3)
Thai AQI : 3
ค่าอุณหภูมิ :33.25 C
ค่า CO: 0.39 ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: 6 ppb (ภ.4 ขก)
คุณภาพอากาศดีมาก

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์แผนพัฒนายุทธศาสตร์และการประเมินผล

5 มิถุนายน พ.ศ.2563   เพ่ิมเติมตัวชี้วัด KPI 6 แก้ไข
5 มิถุนายน พ.ศ.2563   ตัวชี้วัดที่ 14.2
5 มิถุนายน พ.ศ.2563   ตัวชี้วัดที่ 14.3
1 มิถุนายน พ.ศ.2563   คำอภิบายตัวชี้วัดรอบ 2
16 มกราคม พ.ศ.2563   กรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 ฉบับปรับปรุง 15 มกราคม 2563
18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   คำอธิบายตัวชี้วัดกรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563
3 ตุลาคม พ.ศ.2562   แจ้งยืนยันผลการประเมินคำรับรองฯ รอบ 2ปีงบประมาณ 2562
29 พฤษภาคม พ.ศ.2562   แผนงานบุคคลภาครัฐและแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
29 พฤษภาคม พ.ศ.2562   แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 1 ปี 2562
23 เมษายน พ.ศ.2562   ตัวชี้วัดตรวจราชการ ปี2562 แยกรายคณะ
17 เมษายน พ.ศ.2562   การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ปีงบประมาณ 2562
17 เมษายน พ.ศ.2562   รายละเอียดคำอธิบายตัวชีีวัดตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
17 เมษายน พ.ศ.2562   กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน สสจ.กาฬสินธุ์ ปี 2562
21 เมษายน พ.ศ.2560   แบบฟอร์มประเมินตนเอง Cockpit รอบที่ 1 ปี2560
3 มีนาคม พ.ศ.2560   เครื่องมือนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่1ปี 2560
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560   รายงานผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี2559
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560   เครื่องมือประเมินผลยุทธศาสตร์ ปี 2560
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560   กรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ปี 2560
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560
21 กรกฎาคม พ.ศ.2559   เครื่องมือประเมินผลยุทธศาสตร์ รอบที่ 2 ปี 2559

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017 update 19-112019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000