แผนพัฒนายุทธศาสตร์และการประเมินผล

8 สิงหาคม พ.ศ.2561   แนวทางและเครื่องมือการประเมินผล รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561-2564
12 มกราคม พ.ศ.2561   เอกสารการประชุมลงนามคำรับรอง ปี 2561 วันที่ 11 มกราคม 2561
26 ธันวาคม พ.ศ.2560   กรอบประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ร่างเอกสาร แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ปี 2561-2564
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   สรุปผลการประเมินCockpit รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ร่าง Master Plan ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)
5 สิงหาคม พ.ศ.2560   เครื่องมือประเมิน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
25 กรกฎาคม พ.ศ.2560   รายชื่อหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีธรรม ปี2560
29 มิถุนายน พ.ศ.2560   สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
21 เมษายน พ.ศ.2560   แบบฟอร์มประเมินตนเอง Cockpit รอบที่ 1 ปี2560
3 มีนาคม พ.ศ.2560   เครื่องมือนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่1ปี 2560
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560   รายงานผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี2559
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560   เครื่องมือประเมินผลยุทธศาสตร์ ปี 2560
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560   กรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ปี 2560
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560
21 กรกฎาคม พ.ศ.2559   เครื่องมือประเมินผลยุทธศาสตร์ รอบที่ 2 ปี 2559
21 กรกฎาคม พ.ศ.2559   กรอบนำเสนอประเมินผล รอบ 2 ปี2559
24 มีนาคม พ.ศ.2559   เครื่องมือการประเมินผลปี 2559 ฉบับปรับปรุงใหม่08032559
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559   เครื่องมือประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2559