ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา :
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ ()
PM 2.5 : (μg/m3)
PM 10 :(μg/m3)
Thai AQI :
ค่าอุณหภูมิ : C
ค่า CO: - ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: - ppb (ภ.4 ขก)


เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์แผนพัฒนายุทธศาสตร์และการประเมินผล

12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   เอกสารการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพหน่วยงานในสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   แบบฟอร์มโครงการและแนวทางการส่งขออนุมัติโครงการ ปี 2565
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (กรอบคำรับรองการปฎิบัติราชการ+KPT Template+master plan+House Model)
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (กรอบคำรับรองการปฎิบัติราชการ+KPT Template+master plan+House Model) ไฟล์ Word
11 มิถุนายน พ.ศ.2564   กรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ2 ปีงบประมาณ 2564
14 มกราคม พ.ศ.2564   เอกสารกรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหารระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2564
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563   กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงานในสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564
27 ตุลาคม พ.ศ.2563   เอกสาร House model และ Master Plan ปีงบประมาณ 2564
27 ตุลาคม พ.ศ.2563   ผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
27 ตุลาคม พ.ศ.2563   ตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564
31 กรกฎาคม พ.ศ.2563   แจ้งผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ รอบที่2 ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)
5 มิถุนายน พ.ศ.2563   เพ่ิมเติมตัวชี้วัด KPI 6 แก้ไข
5 มิถุนายน พ.ศ.2563   ตัวชี้วัดที่ 14.2
5 มิถุนายน พ.ศ.2563   ตัวชี้วัดที่ 14.3
1 มิถุนายน พ.ศ.2563   คำอภิบายตัวชี้วัดรอบ 2
16 มกราคม พ.ศ.2563   กรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 ฉบับปรับปรุง 15 มกราคม 2563
18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   คำอธิบายตัวชี้วัดกรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563
3 ตุลาคม พ.ศ.2562   แจ้งยืนยันผลการประเมินคำรับรองฯ รอบ 2ปีงบประมาณ 2562
29 พฤษภาคม พ.ศ.2562   แผนงานบุคคลภาครัฐและแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
29 พฤษภาคม พ.ศ.2562   แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 1 ปี 2562

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทร. 043-019760