สอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง

20 กันยายน พ.ศ.2561    ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดหาพันธุ์พืชสมุนไพร สนับสนุนกลุ่มปลูกสมุนไพร 18 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 กันยายน พ.ศ.2561   ประกาศ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
29 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด (รพ.เขาวง)
29 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์) (รพ. กมลาไสย)
27 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำสมุนไพร 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกวดราคาจ้างทำสวนสาธิต 18 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์) จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รพ. กมลาไสย
8 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำสมุนไพร จำนวน 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
24 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำสมุนไพร จำนวน 5 แห่ง
17 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ประกวดราคาซื้อจัดหาพันธุ์พืชสมุนไพรสนับสนุนกลุ่มปลูกสมุนไพร 18 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี
23 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำสมุนไพร จำนวน 5 แห่ง
22 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนจัดการสมุนไพรเบื้องต้น 10 แห่ง
21 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี
4 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนจัดการสมุนไพรเบื้องต้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 แห่ง
19 เมษายน พ.ศ.2561   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-binding)
4 เมษายน พ.ศ.2561   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์
15 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
8 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.กมลาไสย (e-bidding)