สอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง

19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์แล้ว
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียงรวม 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 18 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดหาหาพันธุ์พืชสมุนไพรสนับสนุนกลุ่มปลูกสมุนไพร 18 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 ตุลาคม พ.ศ.2561   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก 5-6 รวม 18 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ตุลาคม พ.ศ.2561   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจำนวน 30 เตียง จำนวน 2 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ตุลาคม พ.ศ.2561   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ตุลาคม พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ตุลาคม พ.ศ.2561    ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 2 หลัง
16 ตุลาคม พ.ศ.2561   ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
20 กันยายน พ.ศ.2561    ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดหาพันธุ์พืชสมุนไพร สนับสนุนกลุ่มปลูกสมุนไพร 18 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 กันยายน พ.ศ.2561   ประกาศ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
29 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด (รพ.เขาวง)
29 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์) (รพ. กมลาไสย)
27 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำสมุนไพร 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกวดราคาจ้างทำสวนสาธิต 18 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์) จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รพ. กมลาไสย