ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา : 2021-01-21 17:00:00
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ (5097)
PM 2.5 : 18 (μg/m3)
PM 10 :18(μg/m3)
Thai AQI : 18
ค่าอุณหภูมิ :32.06 C
ค่า CO: 0.80 ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: - ppb (ภ.4 ขก)
คุณภาพอากาศดีมาก

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์สอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง

9 กันยายน พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน 5 เครื่อง
9 กันยายน พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการใช้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน 13 เครื่อง
26 มีนาคม พ.ศ.2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6
12 มีนาคม พ.ศ.2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๘๕ กิโลวัตต์โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลที่มีปัญหาวิกฤติการเงินการคลัง ระดับ
12 มีนาคม พ.ศ.2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๑๘๐ กิโลวัตต์
3 มีนาคม พ.ศ.2563   ร่างประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ๒ หัวตรวจตามโครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มีนาคม พ.ศ.2563   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6
7 มกราคม พ.ศ.2563   ประกาศ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 มกราคม พ.ศ.2563   แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
29 ตุลาคม พ.ศ.2562   เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา รพ.กมลาไสย
9 ตุลาคม พ.ศ.2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์
9 กันยายน พ.ศ.2562   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ
18 มิถุนายน พ.ศ.2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
30 เมษายน พ.ศ.2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ
26 เมษายน พ.ศ.2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต
26 เมษายน พ.ศ.2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด 40 ลิตร
26 เมษายน พ.ศ.2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร
28 เมษายน พ.ศ.2560   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.กาฬสินธุ์
25 เมษายน พ.ศ.2560   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการไหมเย็บแผลและวัสดุเย็บแผล จำนวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
12 เมษายน พ.ศ.2560   ตารางราคากลางจ้างเหมารถยนต์โดยสาร 3 คัน สสจ.กาฬสินธุ์

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทร. 043-019760