สอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง

5 มีนาคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง จำนวน 1 หลัง รพ.นาคู
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ประกาศ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและเตรียมความพร้อมการบริหารงบประมาณ
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ผลการประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และประกาศยกเลิกประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
25 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
25 มกราคม พ.ศ.2562   ร่างประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
23 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตามโครงการพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตามโครงการพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
24 ธันวาคม พ.ศ.2561   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติระบบบริการสุขภาพ จำนวน 9 รายการ
24 ธันวาคม พ.ศ.2561   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ธันวาคม พ.ศ.2561   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ จำนวน 43 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ธันวาคม พ.ศ.2561   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธันวาคม พ.ศ.2561   แจ้งการอนุมัติรายการแผนค่าบริการทางการแพทย์ในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2562
7 ธันวาคม พ.ศ.2561   ร่างประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ จำนวน 43 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ธันวาคม พ.ศ.2561   ร่างประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติระบบบริการสุขภาพ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ธันวาคม พ.ศ.2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 จำนวน 2 หลัง รพ.ร่องคำ รพ.คำม่วง
3 ธันวาคม พ.ศ.2561   ร่างประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัยทั้งหมด 8 แห่ง เป็น อาคาร คสล. 2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์แล้ว