สอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง

17 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ประกวดราคาซื้อจัดหาพันธุ์พืชสมุนไพรสนับสนุนกลุ่มปลูกสมุนไพร 18 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี
23 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำสมุนไพร จำนวน 5 แห่ง
22 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนจัดการสมุนไพรเบื้องต้น 10 แห่ง
21 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี
4 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนจัดการสมุนไพรเบื้องต้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 แห่ง
19 เมษายน พ.ศ.2561   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-binding)
4 เมษายน พ.ศ.2561   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์
15 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
8 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.กมลาไสย (e-bidding)
8 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ รพ.สามชัย (e-bidding)
6 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 1 เครื่อง สำหรับ รพ.กมลาไสย
6 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชั้นวาง โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น 1 ชุด สำหรับ รพ.กมลาไสย
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพัฒนาการเด็กเล็ก รพ.สหัสขันธ์ (e-bidding)
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ สำหรับ รพ.กมลาไสย (e-bidding)
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์ (e-bidding)
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.กมลาไสย (e-bidding)
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพัฒนาการเด็กเล็ก รพ.สหัสขันธ์ (e-bidding)
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ สำหรับ รพ.กมลาไสย