สอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง

15 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
8 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.กมลาไสย (e-bidding)
8 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ รพ.สามชัย (e-bidding)
6 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 1 เครื่อง สำหรับ รพ.กมลาไสย
6 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชั้นวาง โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น 1 ชุด สำหรับ รพ.กมลาไสย
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพัฒนาการเด็กเล็ก รพ.สหัสขันธ์ (e-bidding)
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ สำหรับ รพ.กมลาไสย (e-bidding)
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์ (e-bidding)
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.กมลาไสย (e-bidding)
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพัฒนาการเด็กเล็ก รพ.สหัสขันธ์ (e-bidding)
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ สำหรับ รพ.กมลาไสย
31 มกราคม พ.ศ.2561   ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์ ครั้งที่ 3
24 มกราคม พ.ศ.2561   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ รพ.คำม่วง
9 มกราคม พ.ศ.2561   ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 1 เครื่อง รพ.กมลาไสย
5 มกราคม พ.ศ.2561   ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์ (ครั้งที่ 2)
29 ธันวาคม พ.ศ.2560   แจ้งการอนุมัติรายการครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2561 (20% และ 10%)
25 ธันวาคม พ.ศ.2560   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 1 เครื่อง รพ.กมลาไสย
19 ธันวาคม พ.ศ.2560   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 2 หลัง
19 ธันวาคม พ.ศ.2560   ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชั้นวาง โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ รพ.กมลาไสย