สอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง

14 กันยายน พ.ศ.2560   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ 2 เครื่อง
6 กันยายน พ.ศ.2560   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 3
30 สิงหาคม พ.ศ.2560   ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใจ สำหรับรพ.กมลาไสยและรพ.ฆ้องชัย ครั้งที่ 2
25 สิงหาคม พ.ศ.2560   แจ้งผลการอนุมุัติรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
24 สิงหาคม พ.ศ.2560   ตารางราคากลางจ้างทำรั้วสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
24 สิงหาคม พ.ศ.2560   ตารางราคากลางจ้างปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
24 สิงหาคม พ.ศ.2560   ตารางราคากลางก่อสร้างปรับปรุงห้องตรวจวิเคราะห์อาหารของ Mobile Unit
21 สิงหาคม พ.ศ.2560   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์ (e-bidding)
18 สิงหาคม พ.ศ.2560   เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7 (จ.กาฬสินธุ์) กลุ่มที่ 1 จำนวน 9 รายการ
18 สิงหาคม พ.ศ.2560   เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7 (จ.กาฬสินธุ์) กลุ่มีท่ 2 จำนวน 8 รายการ
18 สิงหาคม พ.ศ.2560   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ รพ.กมลาไสย (e-bidding) ครั้งที่ 2
18 สิงหาคม พ.ศ.2560   สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.เขาวง
17 สิงหาคม พ.ศ.2560   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงรั้วโรงพยาบาลหนองกุงศรี (e-bidding)
8 สิงหาคม พ.ศ.2560   ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกโครงการจัดซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ 2 คัน (ครั้งที่ 1)
8 สิงหาคม พ.ศ.2560   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ (ครั้งที่ 2)
29 มิถุนายน พ.ศ.2560   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 2 คัน รพ.กมลาไสย
21 มิถุนายน พ.ศ.2560   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลหนองกุงศรี
21 มิถุนายน พ.ศ.2560   ตารางราคากลางจัดซื้อชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ(ยาบ้า)
12 มิถุนายน พ.ศ.2560   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานเจ้างก่อสร้าง
2 มิถุนายน พ.ศ.2560   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถตู้พยาบาล 2 คัน รพ.กมลาไสย