ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา : 2021-10-25 08:00:00
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ (5097)
PM 2.5 : 15 (μg/m3)
PM 10 :16(μg/m3)
Thai AQI : 15
ค่าอุณหภูมิ :27.68 C
ค่า CO: - ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: - ppb (ภ.4 ขก)
คุณภาพอากาศดีมาก

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์สอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง

8 กันยายน พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบริการทันตกรรม การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ งบเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
24 สิงหาคม พ.ศ.2564   แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบกลาง แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 สิงหาคม พ.ศ.2564   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 กรกฎาคม พ.ศ.2564   ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 7 คัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
12 พฤษภาคม พ.ศ.2564   ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในาราชการ ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
19 เมษายน พ.ศ.2564   เผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารบริการทันตกรรม การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
29 มีนาคม พ.ศ.2564   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายการงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของสำนักงานสาธารณสุขจ
9 กันยายน พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน 5 เครื่อง
9 กันยายน พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการใช้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน 13 เครื่อง
26 มีนาคม พ.ศ.2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6
12 มีนาคม พ.ศ.2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๘๕ กิโลวัตต์โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลที่มีปัญหาวิกฤติการเงินการคลัง ระดับ
12 มีนาคม พ.ศ.2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๑๘๐ กิโลวัตต์
3 มีนาคม พ.ศ.2563   ร่างประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ๒ หัวตรวจตามโครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มีนาคม พ.ศ.2563   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6
7 มกราคม พ.ศ.2563   ประกาศ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 มกราคม พ.ศ.2563   แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
29 ตุลาคม พ.ศ.2562   เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา รพ.กมลาไสย
9 ตุลาคม พ.ศ.2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์
9 กันยายน พ.ศ.2562   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ
18 มิถุนายน พ.ศ.2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทร. 043-019760