ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา : 2020-07-03 18:00:00
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ (5097)
PM 2.5 : 3 (μg/m3)
PM 10 :3(μg/m3)
Thai AQI : 3
ค่าอุณหภูมิ :33.17 C
ค่า CO: 0.38 ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: 8 ppb (ภ.4 ขก)
คุณภาพอากาศดีมาก

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์การเงินและการบัญชี

30 มิถุนายน พ.ศ.2563   แจ้งโอนเงินค่ารักษา ศึกษา เพือน มิ.ย.63
30 มิถุนายน พ.ศ.2563   แจ้งการโอนเงินเดือนมิถุนายน 2563
24 มิถุนายน พ.ศ.2563   รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. (มี.ค.63)เพิ่มเติม
24 มิถุนายน พ.ศ.2563   รายละเอียดจ่ายเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส.(เดือน เม.ย.63)เพิ่มเติม
24 มิถุนายน พ.ศ.2563   รายละเอียดค่าตอบแทน พ.ต.ส.ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
23 มิถุนายน พ.ศ.2563   แจ้งการโอนเงิน รพ.และสสอ. มิ.ย.63
10 มิถุนายน พ.ศ.2563   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือน เมษายน 2563
10 มิถุนายน พ.ศ.2563   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนโควิด 2019
1 มิถุนายน พ.ศ.2563   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
29 พฤษภาคม พ.ศ.2563   แจ้งโอนเงินค่ารักษา ศึกษา เดือน พ.ค.63 และเงิน พ.ต.ส. เม.ย.63
29 พฤษภาคม พ.ศ.2563   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุครั้งที่ 2
25 พฤษภาคม พ.ศ.2563   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนฯ และสาธารณูปโภคเดือนพฤษภาคม 2563
12 พฤษภาคม พ.ศ.2563   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือน มกราคม 2563
29 เมษายน พ.ศ.2563   รายละเอียดจ่ายเงินค่ารักษา ศึกษาบุตร เดือนเมษายน 63
29 เมษายน พ.ศ.2563   รายละเอียดจ่ายเงินค่าคอยแทน พ.ต.ส. เดือน มี.ค.63(รพช.)
29 เมษายน พ.ศ.2563   รายละเอียดจ่ายเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน มี.ค. 63 (สสอ.)
23 เมษายน พ.ศ.2563   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน และสาธารณูปโภค เม.ย.63
13 เมษายน พ.ศ.2563   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือน ธ.ค.62 และ ม.ค.63
31 มีนาคม พ.ศ.2563   กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (IA 03)
27 มีนาคม พ.ศ.2563   แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เดือน มีนาคม 2563

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017 update 19-112019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000