การเงินและการบัญชี

7 ตุลาคม พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกรกฎาคม2562
27 กันยายน พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินสาธารณูปโรภคฯ สสอ.
26 กันยายน พ.ศ.2562   รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน สิงหาคม 2562
26 กันยายน พ.ศ.2562   รายละเอียดจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษษบุตร เดือนกันยายน 62
4 กันยายน พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมิถุนายน2562
2 กันยายน พ.ศ.2562   รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ก.ค.62 จ่ายในเดือน ส.ค.62
30 สิงหาคม พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนใช้สอย รพช/สสอ ส.ค. 62
29 สิงหาคม พ.ศ.2562   รายละเอียดจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เดือน สิงหาคม62
29 สิงหาคม พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยส.ค. 62 (2)
23 สิงหาคม พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินจ่ายตรงให้แก่ผู้ขาย ก.ค.62 - ส.ค.62
21 สิงหาคม พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินหน่อยงานย่อยเดือนสิงหาคม 2562
13 สิงหาคม พ.ศ.2562   กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (IA01) สำหรับโรงพยาบาล
13 สิงหาคม พ.ศ.2562   ตัวอย่างกระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (IA01) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน
2 กรกฎาคม พ.ศ.2562   แจ้งโอนเงิน
28 มิถุนายน พ.ศ.2562   รายละเอียดจ่ายเงิน ค่ารักษา ศึกษา เดือน มิ.ย.62
28 มิถุนายน พ.ศ.2562   รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ก.ค.62 จ่ายในเดือน มิ.ย.62
25 มิถุนายน พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภค และวัสดุเดือนมิถุนายน 2562
20 มิถุนายน พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเดือนเมษายน2562
18 มิถุนายน พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนมีนาคม 2562
6 มิถุนายน พ.ศ.2562   แบบฟอร์มควบคุมภายใน

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000