การเงินและการบัญชี

18 มีนาคม พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนธันวาคม2561
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินค่ารักษา ศึกษา เดือน กพ.62
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ม.ค.62
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณู และค่าตอบแทนชันสูตร ก.พ.62
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนพฤศจิกายน2561
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   แบบฟอร์มรายงานค่าสาธารณูปโภค
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2561
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   รายละเอียดโอนเงินค่ารักษา ศึกษา เดือน ม.ค.62
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   รายละเอียด ค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน ตุลาคม 61
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   รายละเอียดจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน พ.ย.61
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   รายละเอียดจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน ธ.ค.61
28 มกราคม พ.ศ.2562   โอนเงิน รพ.สสอ.เดือนมกราคม 2562 (ค่าชันสูตร/สาธารณู/วัสดุ)
24 มกราคม พ.ศ.2562   เอกสารการตรวจสอบงบการเงินสำหรับ รพช.
15 มกราคม พ.ศ.2562   สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.5/ว 560 ลว. 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
14 มกราคม พ.ศ.2562   แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉ.11)
14 มกราคม พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนตุลาคม2561
27 ธันวาคม พ.ศ.2561   รายละเอียด ค่ารักษา ศึกษา ธ.ค.61(แก้ไข)
26 ธันวาคม พ.ศ.2561   รายละเอียดการโอนเงินค่าสาธารณูฯเดือนธันวาคม 61
25 ธันวาคม พ.ศ.2561   แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.4 และปค.5)
24 ธันวาคม พ.ศ.2561   ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)