การเงินและการบัญชี

15 มกราคม พ.ศ.2562   สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.5/ว 560 ลว. 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
14 มกราคม พ.ศ.2562   แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉ.11)
14 มกราคม พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนตุลาคม2561
27 ธันวาคม พ.ศ.2561   รายละเอียด ค่ารักษา ศึกษา ธ.ค.61(แก้ไข)
26 ธันวาคม พ.ศ.2561   รายละเอียดการโอนเงินค่าสาธารณูฯเดือนธันวาคม 61
25 ธันวาคม พ.ศ.2561   แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.4 และปค.5)
24 ธันวาคม พ.ศ.2561   ข้อมูลประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
20 ธันวาคม พ.ศ.2561   แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน 27 ด้าน ปี 2562
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   แจ้งโอนเงินค่ารักษา ศึกษา พ.ย.61
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกันยายน2561
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภค พ.ย.61
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   แบบฟอร์มขอข้อมูลค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ฉ.11 ปี งปม.2561
31 ตุลาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนสิงหาคม 2561
16 ตุลาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกรกฎาคม 2561
2 ตุลาคม พ.ศ.2561   แจ้งโอนเงินค่ารักษาศึกษาบุตรเดือน ก.ย.61
1 ตุลาคม พ.ศ.2561   รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ส.ค.61
27 กันยายน พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินเบิกโครงการยาเสพติดและค่าตอบแทนใช้สอยฯ
19 กันยายน พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณู ค่าตอบแทน และเบิกโครงการยาเสพติด
5 กันยายน พ.ศ.2561   รายละเอียดการจ่ายเงินค่ารักษา ศีกษา เดือน ส.ค.61 แก้ไข