ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา : 2021-10-25 09:00:00
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ (5097)
PM 2.5 : 12 (μg/m3)
PM 10 :13(μg/m3)
Thai AQI : 12
ค่าอุณหภูมิ :29.24 C
ค่า CO: - ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: - ppb (ภ.4 ขก)
คุณภาพอากาศดีมาก

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์การเงินและการบัญชี

21 ตุลาคม พ.ศ.2564   แจ้งการโอนเงิน คชจ.ประชุมและค่าตอบแทนนอกเวลาราชการฯ ต.ค.64
6 ตุลาคม พ.ศ.2564   แจ้งการโอนเงินให้ห่วยงานย่อย ตุลาคม 2564
23 กันยายน พ.ศ.2564   แจ้งการโอนเงินให้หน่วยงานย่อย รพ.และสสอ. เดือนกันยายน 2564
15 กันยายน พ.ศ.2564   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนโควิด -19 และใช้สอยวัสดุ กันยายน 2564-2
3 กันยายน พ.ศ.2564   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด-19และค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ก.ย.64
2 กันยายน พ.ศ.2564   แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน มิถุนายน 64
2 กันยายน พ.ศ.2564   แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน ก.ค. 64
30 สิงหาคม พ.ศ.2564   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนโควิด-19 และค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุฯสิงหาคม 2564
23 สิงหาคม พ.ศ.2564   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 และงบดำเนินงานอำเภอ สิงหาคม 2564
13 สิงหาคม พ.ศ.2564   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าตอบแทนรักษาพยาบาลเสี่ยงภัย สิงหาคม 2564
5 สิงหาคม พ.ศ.2564   แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการประชุม และค่าตอบแทนผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสิงหาคม 2564
23 กรกฎาคม พ.ศ.2564   แจ้งการโอนเงินค่าค่าตอบแทนใช้สอยฯ และค่าสาธารณูเดือนกรกฎาคม 2564
15 กรกฎาคม พ.ศ.2564   หลักฐานเบิกจ่ายแนบฎีกาเบิกค่าตอบแทน ฉ.11
30 มิถุนายน พ.ศ.2564   แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน เมษายน 64
29 มิถุนายน พ.ศ.2564   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยฯเดือน มิ.ย.64
24 มิถุนายน พ.ศ.2564   แบบฟอร์มแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
24 มิถุนายน พ.ศ.2564   แบบฟอร์มแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ แยกรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564
24 มิถุนายน พ.ศ.2564   กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพแผนเงินบำรุง (หน่วยบริการ)
26 พฤษภาคม พ.ศ.2564   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนเดือนพฤษภาคม 2564
28 เมษายน พ.ศ.2564   แจ้งการโอนเงินประจำเดือนเมษายน 2564

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทร. 043-019760