การเงินและการบัญชี

14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   แบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเฉพาะก่อนปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2561
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนกรกฎาคม2560
25 ตุลาคม พ.ศ.2560   รายละเอียดจ่ายเงิน ค่ารักษา ศึกษา เดือน ต.ค.60
9 ตุลาคม พ.ศ.2560   ขอให้ส่งดอกเบี้ย อสม.ปี ๒๕๖๐
5 ตุลาคม พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนกันยายน ๒๕๖๐
3 ตุลาคม พ.ศ.2560   แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560
3 ตุลาคม พ.ศ.2560   รายละเอียดจ่ายเงิน ค่ารักษา ศึกษา เดือน ก.ย.60
29 กันยายน พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมิถุนายน 2560
8 กันยายน พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนพฤษภาคม 2560
6 กันยายน พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนสิงหาคม 2560
5 กันยายน พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนเมษายน 2560
26 สิงหาคม พ.ศ.2560   รายละเอียดเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ก.ค. จ่าย เดือน ส.ค. 60
26 สิงหาคม พ.ศ.2560   รายละเอียดเบิกจ่ายเงิน ค่ารักษา การศึกษาบุตร เดือน ส.ค. 60
23 สิงหาคม พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าอินเตอร์เน็ต เดือน สิงหาคม 2560
18 สิงหาคม พ.ศ.2560   โอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนกรกฎาคม 2560
8 สิงหาคม พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมีนาคม2560
31 กรกฎาคม พ.ศ.2560   แบบฟอร์มค่าตอบแทนฉ๑๑
25 กรกฎาคม พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าอินเตอร์เน็ตเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
25 กรกฎาคม พ.ศ.2560   รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน มิ.ย. 60 จ่ายในเดือน ก.ค. 60