การเงินและการบัญชี

15 มีนาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมกราคม 2561
8 มีนาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงอนค่าตอบแทน อสม.เดือน ก.พ.61
6 มีนาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนธันวาคม2560
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   รายละเอียดจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ก.พ.61
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ม.ค.61 จ่ายในเดือน ก.พ.61
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภค และชันสูตรพลิกศพ
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน2560
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2560
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนมกราคม ๒๕๖๑
29 มกราคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภคและชันสูตรพลิกศพ เดือนมกราคม ๒๕๖๑
29 มกราคม พ.ศ.2561   แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ
26 มกราคม พ.ศ.2561   รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ธ.ค.60 จ่ายในเดือน ม.ค.61
26 มกราคม พ.ศ.2561   รายละเอียดจ่ายเงิน ค่ารักษา ศึกษาบุตร เดือน มกราคม 2561
18 มกราคม พ.ศ.2561   แบบประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ
10 มกราคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนธันวาคม 2560
10 มกราคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกันยายน 2560
5 มกราคม พ.ศ.2561   แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนฉ.11 ปี61รอบที่1/61
3 มกราคม พ.ศ.2561   รายละเอียดจ่ายเงินค่ารักษาศึกษาเดือน ธ.ค.
27 ธันวาคม พ.ศ.2560   รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ตุลาคม 2560
27 ธันวาคม พ.ศ.2560   ค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน พ.ย.60