การเงินและการบัญชี

8 กันยายน พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนพฤษภาคม 2560
6 กันยายน พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนสิงหาคม 2560
5 กันยายน พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนเมษายน 2560
26 สิงหาคม พ.ศ.2560   รายละเอียดเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ก.ค. จ่าย เดือน ส.ค. 60
26 สิงหาคม พ.ศ.2560   รายละเอียดเบิกจ่ายเงิน ค่ารักษา การศึกษาบุตร เดือน ส.ค. 60
23 สิงหาคม พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าอินเตอร์เน็ต เดือน สิงหาคม 2560
18 สิงหาคม พ.ศ.2560   โอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนกรกฎาคม 2560
8 สิงหาคม พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมีนาคม2560
31 กรกฎาคม พ.ศ.2560   แบบฟอร์มค่าตอบแทนฉ๑๑
25 กรกฎาคม พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าอินเตอร์เน็ตเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
25 กรกฎาคม พ.ศ.2560   รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน มิ.ย. 60 จ่ายในเดือน ก.ค. 60
25 กรกฎาคม พ.ศ.2560   รายละเอียดการจ่ายเงิน ค่ารักษา ศึกษาบุตร เดือนกรกฎาคม 2560
11 กรกฎาคม พ.ศ.2560   แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกุมภาพันธ์ 2560
7 กรกฎาคม พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
27 มิถุนายน พ.ศ.2560   รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน พ.ค.60 เบิกในเดือน มิ.ย.60
27 มิถุนายน พ.ศ.2560   รายละเอียดการจ่ายเงิน ค่ารักษา ศึกษา เดือน มิ.ย. 60
18 มิถุนายน พ.ศ.2560   แบบสอบถามการควบคุมภายในตามแนวทาง คตง.กำหนด (ภาคผนวก ข)
18 มิถุนายน พ.ศ.2560   แบบประเมินควบคุมภายใน 5 มิติ (ประเมิน FAI เฉพาะ รพท/รพช.)
13 มิถุนายน พ.ศ.2560   แบบฟอร์มประเมินการตรวจสอบภายในปี 2560 (ฉบับปรับปรุง)
7 มิถุนายน พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐