ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา :
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ ()
PM 2.5 : (μg/m3)
PM 10 :(μg/m3)
Thai AQI :
ค่าอุณหภูมิ : C
ค่า CO: - ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: - ppb (ภ.4 ขก)


เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์การเงินและการบัญชี

27 มิถุนายน พ.ศ.2565   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนรักษาพยาบาลเสี่ยงภัย/ประชุม/สาธารณูปโภค รพ.กาฬสินธุ์,นาคูห้วยเม็ก,สมเด็จ และ สสอ.เมือง,สมเด็จ,ท่าคันโท,ห้วยเม็ก,นามน,ร่องคำ,ฆ้องชัย และนาคู
15 มิถุนายน พ.ศ.2565   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเดือนต.ค.64 - พ.ย.64 รพ.กส.,นามน,ร่องคำ,ฆ้องชัย,ห้วยเม็ก,ท่าคันโท และสสอ.กุฉินารายณ์,เมือง,ห้วยเม็ก
7 มิถุนายน พ.ศ.2565   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดฯ ต.ค.64 รพ.กส.นาคู,ห้วยเม็ก,กุฉิ,ร่องคำ และสสอ.ห้วยเม็ก
31 พฤษภาคม พ.ศ.2565   แจ้งการโอนเงินงบดำเนินงาน,ค่าสาธารณูปโภค และค่าตอบแทนฉีดวัคซีน พ.ค.65
9 พฤษภาคม พ.ศ.2565   แบบสอบทานการตรวจสอบภายใน-2565
22 เมษายน พ.ศ.2565   แจ้งการโอนเงิน รพร.กุฉินารายณ์,นามน และสสอ.ห้วยเม็ก,นามน,ร่องคำ,และนาคู
8 เมษายน พ.ศ.2565   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนฉีดวัคซีนเดือน พ.ย.64 รพ.ห้วยเม็ก,ท่าคันโท,นาคู และฆ้องชัย
31 มีนาคม พ.ศ.2565   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนฉีดวัคซีนฯ
25 มีนาคม พ.ศ.2565   แจ้งการโอนเงินงบดำเนินงาน สสอ. เดือนมีนาคม 2565และค่าตอบแทนฉีดวัคซีน รพ.ท่าคันโท
24 มีนาคม พ.ศ.2565   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนฉีดวัคซีนฯสสอ.สมเด็จ รพ.สมเด็จ,ฆ้องชัย,ห้วยเม็ก,นามน,กุฉิ, และนาคู
24 มีนาคม พ.ศ.2565   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนวัคซีน รพ.ร้องคำ และชันสูตรพลิกศพรพ.ท่าคันโทและกุฉิ
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน พ.ย. 64
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน ธ.ค.64
28 มกราคม พ.ศ.2565   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุฯ เดือนมกราคม 2565
17 ธันวาคม พ.ศ.2564   โอนเงินค่าตอบแทนโควิดฯ 64 ให้หน่วยงานในสังกัดฯ
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   หลักฐานการเบิกจ่ายแนบฎีกาเบิกค่าตอบแทน (ฉ.11)
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   แจ้งการโอนเงินในการปฏิบัติงานค่าตอบแทนเสี่ยงภัยฯ โควิด-19 รพ.กส.สมเด็จร่องคำ,นาคู และ สสอ.เมือง,สมเด็จร่องคำ,ท่าคันโท และนามน
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด-19
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน และค่าปฏิบัติงานนอกเวลราชการโควิด ก.ย.64-4
21 ตุลาคม พ.ศ.2564   แจ้งการโอนเงิน คชจ.ประชุมและค่าตอบแทนนอกเวลาราชการฯ ต.ค.64

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทร. 043-019760