การเงินและการบัญชี

11 กรกฎาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม. เดือน มิ.ย. 61
9 กรกฎาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภค,งบดำเนินงาน
3 กรกฎาคม พ.ศ.2561   แจ้งโอนเงินค่าสาธารณูปโภคและงบดำเนินงาน
27 มิถุนายน พ.ศ.2561   รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน พ.ค. 61
26 มิถุนายน พ.ศ.2561   รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมเด็ก ๐ - ๕ ปี
26 มิถุนายน พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภ และค่าวัสดุ มิ.ย.61
22 มิถุนายน พ.ศ.2561   แบบฟอร์มเบิก ฉ.11 2/2561
21 มิถุนายน พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนเมษายน 2561
18 มิถุนายน พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภค,ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ,ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
18 มิถุนายน พ.ศ.2561   แบบสอบทานระบบควบคุมภายใน 28 ด้าน (ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561)
18 มิถุนายน พ.ศ.2561   บัญชีรายการแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน 28 ด้าน ปีงบประมาณ 2561
14 มิถุนายน พ.ศ.2561    แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม. เดือน พ.ค. 61
28 พฤษภาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภค,คชจ.ไปราชการ,ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ,ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,คชจ.จัดประชุม,ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
28 พฤษภาคม พ.ศ.2561   รายละเอียด เงิน พ.ต.ส. ก.พ.61
28 พฤษภาคม พ.ศ.2561   รายละเอียดการจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน มี.ค.61
28 พฤษภาคม พ.ศ.2561   รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน เม.ย.61
25 พฤษภาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภคและชันสูตรฯ
17 พฤษภาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมีนาคม 2561
17 พฤษภาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม. เดือน เม.ย.61
30 เมษายน พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภค และวัสดุเดือน เมย.61