การเงินและการบัญชี

18 มกราคม พ.ศ.2561   แบบประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ
10 มกราคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนธันวาคม 2560
10 มกราคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกันยายน 2560
5 มกราคม พ.ศ.2561   แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนฉ.11 ปี61รอบที่1/61
3 มกราคม พ.ศ.2561   รายละเอียดจ่ายเงินค่ารักษาศึกษาเดือน ธ.ค.
27 ธันวาคม พ.ศ.2560   รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ตุลาคม 2560
27 ธันวาคม พ.ศ.2560   ค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน พ.ย.60
26 ธันวาคม พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณณูปโภคและชันสูตรพลิกศพ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
25 ธันวาคม พ.ศ.2560   แบบสอบทานระบบควบคุมภายในและแนวทางการตรวจสอบ ปี 2561
25 ธันวาคม พ.ศ.2560   คู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
13 ธันวาคม พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนต.ค.-พ.ย. ปี ๒๕๖๑
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   แบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินสาธารณูและชันสุตร
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนสิงหาคม2560
24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   รายละเอียดจ่ายเงินค่ารักษา ศึกษาบุตร เดือน พ.ย.60
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   แบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเฉพาะก่อนปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2561
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนกรกฎาคม2560
25 ตุลาคม พ.ศ.2560   รายละเอียดจ่ายเงิน ค่ารักษา ศึกษา เดือน ต.ค.60
9 ตุลาคม พ.ศ.2560   ขอให้ส่งดอกเบี้ย อสม.ปี ๒๕๖๐