การเงินและการบัญชี

14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   แบบฟอร์มขอข้อมูลค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ฉ.11 ปี งปม.2561
31 ตุลาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนสิงหาคม 2561
16 ตุลาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกรกฎาคม 2561
2 ตุลาคม พ.ศ.2561   แจ้งโอนเงินค่ารักษาศึกษาบุตรเดือน ก.ย.61
1 ตุลาคม พ.ศ.2561   รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ส.ค.61
27 กันยายน พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินเบิกโครงการยาเสพติดและค่าตอบแทนใช้สอยฯ
19 กันยายน พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณู ค่าตอบแทน และเบิกโครงการยาเสพติด
5 กันยายน พ.ศ.2561   รายละเอียดการจ่ายเงินค่ารักษา ศีกษา เดือน ส.ค.61 แก้ไข
3 กันยายน พ.ศ.2561   แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉ.11)
1 กันยายน พ.ศ.2561   ค่าการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล เดือน ส.ค.61
1 กันยายน พ.ศ.2561   รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ก.ค. 61 จ่ายในเดือน ส.ค.61
29 สิงหาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยเดือนสิงหาคม 2561
28 สิงหาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมิถุนายน2561
10 สิงหาคม พ.ศ.2561   กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (IA 01)
10 สิงหาคม พ.ศ.2561   ตัวอย่าง กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (IA 01)
1 สิงหาคม พ.ศ.2561   แจ้งโอนเงิน พ.ต.ส. เดือน มิ.ย.61
1 สิงหาคม พ.ศ.2561   แจ้งโอนเงิน ค่ารักษา ศึกษา เดือน ก.ค. 61
24 กรกฎาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนพฤษภาคม 2561
24 กรกฎาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินงบดำเนินงาน,ค่าสาธารณูปโภค