การเงินและการบัญชี

6 มิถุนายน พ.ศ.2562   แบบฟอร์มควบคุมภายใน
30 พฤษภาคม พ.ศ.2562   รายละเอียดค่ารักษาและการศึกษาบุตร เดือน พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม พ.ศ.2562   รายละเอียจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน เมษายน 2562
29 พฤษภาคม พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกุมภาพันธ์ 2562
24 พฤษภาคม พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณู และวัสดุเดือนพฤษภาคม 2562
7 พฤษภาคม พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมกราคม2562
29 เมษายน พ.ศ.2562   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
29 เมษายน พ.ศ.2562   รายละเอียดจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. มี.ค.62
29 เมษายน พ.ศ.2562   รายละเอียดจ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เดือน เมษายน 2562
26 เมษายน พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน และสาธารณูปโภค เดือนเมษายน 2562
23 เมษายน พ.ศ.2562   แบบประเมินแนวทางการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับระบบ Manual
23 เมษายน พ.ศ.2562   รายการเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนธันวาคม 2559
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนมกราคม 2560
15 พฤษภาคม พ.ศ.2560   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2 พฤษภาคม พ.ศ.2560   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
27 เมษายน พ.ศ.2560   รายละเอียดโอนเงิน พ.ต.ส. เดือน มี.ค.60 เบิกในเดือน เม.ย.60
27 เมษายน พ.ศ.2560   รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาและค่าศึกษา เดือน เม.ย.60
27 เมษายน พ.ศ.2560   แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน พ.ย.59
26 เมษายน พ.ศ.2560   แบบประเมินระบบควบคุมภายในตามตัวชี้วัดที่ 81 ปี 2560 รอบ 6 เดือน