การเงินและการบัญชี

23 สิงหาคม พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินจ่ายตรงให้แก่ผู้ขาย ก.ค.62 - ส.ค.62
21 สิงหาคม พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินหน่อยงานย่อยเดือนสิงหาคม 2562
13 สิงหาคม พ.ศ.2562   กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (IA01) สำหรับโรงพยาบาล
13 สิงหาคม พ.ศ.2562   ตัวอย่างกระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (IA01) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน
2 กรกฎาคม พ.ศ.2562   แจ้งโอนเงิน
28 มิถุนายน พ.ศ.2562   รายละเอียดจ่ายเงิน ค่ารักษา ศึกษา เดือน มิ.ย.62
28 มิถุนายน พ.ศ.2562   รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ก.ค.62 จ่ายในเดือน มิ.ย.62
25 มิถุนายน พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภค และวัสดุเดือนมิถุนายน 2562
20 มิถุนายน พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเดือนเมษายน2562
18 มิถุนายน พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนมีนาคม 2562
6 มิถุนายน พ.ศ.2562   แบบฟอร์มควบคุมภายใน
30 พฤษภาคม พ.ศ.2562   รายละเอียดค่ารักษาและการศึกษาบุตร เดือน พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม พ.ศ.2562   รายละเอียจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน เมษายน 2562
29 พฤษภาคม พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกุมภาพันธ์ 2562
24 พฤษภาคม พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณู และวัสดุเดือนพฤษภาคม 2562
7 พฤษภาคม พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมกราคม2562
29 เมษายน พ.ศ.2562   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
29 เมษายน พ.ศ.2562   รายละเอียดจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. มี.ค.62
29 เมษายน พ.ศ.2562   รายละเอียดจ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เดือน เมษายน 2562
26 เมษายน พ.ศ.2562   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน และสาธารณูปโภค เดือนเมษายน 2562

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000