การเงินและการบัญชี

19 กันยายน พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณู ค่าตอบแทน และเบิกโครงการยาเสพติด
5 กันยายน พ.ศ.2561   รายละเอียดการจ่ายเงินค่ารักษา ศีกษา เดือน ส.ค.61 แก้ไข
3 กันยายน พ.ศ.2561   แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉ.11)
1 กันยายน พ.ศ.2561   ค่าการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล เดือน ส.ค.61
1 กันยายน พ.ศ.2561   รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ก.ค. 61 จ่ายในเดือน ส.ค.61
29 สิงหาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยเดือนสิงหาคม 2561
28 สิงหาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมิถุนายน2561
10 สิงหาคม พ.ศ.2561   กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (IA 01)
10 สิงหาคม พ.ศ.2561   ตัวอย่าง กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (IA 01)
1 สิงหาคม พ.ศ.2561   แจ้งโอนเงิน พ.ต.ส. เดือน มิ.ย.61
1 สิงหาคม พ.ศ.2561   แจ้งโอนเงิน ค่ารักษา ศึกษา เดือน ก.ค. 61
24 กรกฎาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนพฤษภาคม 2561
24 กรกฎาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินงบดำเนินงาน,ค่าสาธารณูปโภค
24 กรกฎาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภค งบดำเนินงาน และชันสูตรพลิกศพเดือนกรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม. เดือน มิ.ย. 61
9 กรกฎาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภค,งบดำเนินงาน
3 กรกฎาคม พ.ศ.2561   แจ้งโอนเงินค่าสาธารณูปโภคและงบดำเนินงาน
27 มิถุนายน พ.ศ.2561   รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน พ.ค. 61
26 มิถุนายน พ.ศ.2561   รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมเด็ก ๐ - ๕ ปี
26 มิถุนายน พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภ และค่าวัสดุ มิ.ย.61