งานสนับสนุน อสม. และสุขภาพภาคประชาชน

9 พฤษภาคม พ.ศ.2560   ใบประกาศ อสค.2560
12 เมษายน พ.ศ.2560   แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพ2560
11 เมษายน พ.ศ.2560   คู่มือการบันทึก อสค.ทางเว็บไซต์
11 เมษายน พ.ศ.2560   คู่มือการดำเนินงาน อสค.
13 มีนาคม พ.ศ.2560   ใบประกาศ อสม.นักจัดกรสุขภาพ2560แบบกระทรวงกำหนด
7 มีนาคม พ.ศ.2560   เอกสารสำหรับการอบรม อสม.นักจัดการ2560
31 มกราคม พ.ศ.2560   เอกสารดำเนินงาน อสม.ปปช.2560
26 มกราคม พ.ศ.2560   ใบคำร้อง ขอรับรองสถานภาพความเป็น อสม. ปี2560
26 มกราคม พ.ศ.2560   แบบกรอกประวัติ อสค.กาฬสินธุ์
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   ฐาน อสม.กมลาไสย กุฉินารายณ์ เขาวง คำม่วง ฆ้องชัย 59
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   ฐาน อสม.ดอนจาน ท่าคันโท นาคู นามน เมืองกาฬสินธ์ุ 59
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   ฐาน อสม.ยางตลาด ร่องคำ สมเด็จ สหัสขันธ์ 59
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   ฐาน อสม.สามชัย หนองกุงศรี ห้วยผึ้ง ห้วยเม็ก 59
25 กรกฎาคม พ.ศ.2559   ใบประกาศ อสค. แก้ไขล่าสุด
24 มิถุนายน พ.ศ.2559   แบบสำรวจ อสม.ปปช.58-59
7 มิถุนายน พ.ศ.2559   โปรแกรมพิมพ์บัตร อสม 2559 พร้อมคู่มือ
23 พฤษภาคม พ.ศ.2559   หลักฐานสำหรับบันทึกข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ59
29 เมษายน พ.ศ.2559   แบบติดตามวิทยากรพี่เลี้ยง อสม.ของเขต 7
30 มีนาคม พ.ศ.2559   แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพปี 2559
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559   เอกสารสำหรับการอบรม อสม.

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000