งานสนับสนุน อสม. และสุขภาพภาคประชาชน

11 มกราคม พ.ศ.2561   แบบฟอร์มรับรองความเป็น อสม.2561
19 ตุลาคม พ.ศ.2560   ใบรับรองลายมือผู้เข้าอบรม
22 สิงหาคม พ.ศ.2560   แบบฟอร์มหลักฐาน อสค.รอบ2 ปี2560
11 สิงหาคม พ.ศ.2560   คู่มือ อสค.2560 รายโรค
11 กรกฎาคม พ.ศ.2560   โปรแกรมคีแบบประเมิน อสค. 2560
8 มิถุนายน พ.ศ.2560   ฟอร์มเอกสารการเงิน 3 ล้าน 3 ปีฯTOR อำเภอ
9 พฤษภาคม พ.ศ.2560   ใบประกาศ อสค.2560
12 เมษายน พ.ศ.2560   แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพ2560
11 เมษายน พ.ศ.2560   คู่มือการบันทึก อสค.ทางเว็บไซต์
11 เมษายน พ.ศ.2560   คู่มือการดำเนินงาน อสค.
29 มีนาคม พ.ศ.2560   เอกสารประกอบการเบิกจ่าย พัฒนา อสค.2560
13 มีนาคม พ.ศ.2560   ใบประกาศ อสม.นักจัดกรสุขภาพ2560แบบกระทรวงกำหนด
7 มีนาคม พ.ศ.2560   เอกสารสำหรับการอบรม อสม.นักจัดการ2560
31 มกราคม พ.ศ.2560   เอกสารดำเนินงาน อสม.ปปช.2560
26 มกราคม พ.ศ.2560   ใบคำร้อง ขอรับรองสถานภาพความเป็น อสม. ปี2560
26 มกราคม พ.ศ.2560   แบบกรอกประวัติ อสค.กาฬสินธุ์
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   ฐาน อสม.กมลาไสย กุฉินารายณ์ เขาวง คำม่วง ฆ้องชัย 59
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   ฐาน อสม.ดอนจาน ท่าคันโท นาคู นามน เมืองกาฬสินธ์ุ 59
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   ฐาน อสม.ยางตลาด ร่องคำ สมเด็จ สหัสขันธ์ 59
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   ฐาน อสม.สามชัย หนองกุงศรี ห้วยผึ้ง ห้วยเม็ก 59