งานสนับสนุน อสม. และสุขภาพภาคประชาชน

17 มกราคม พ.ศ.2562   สำเนาหนังสือจาก รมต.กระทรวงสาธารณสุขถึง อสม.ชักชวนเลิกบุหรี่
13 มิถุนายน พ.ศ.2561   คู่สำหรับ รพ.สต. PCU การบบันทึก อสม.กรมบัญชีกลาง
5 มิถุนายน พ.ศ.2561   แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพ2561
18 เมษายน พ.ศ.2561   เอกสารหลักฐานการเงิน อสค.2561
2 เมษายน พ.ศ.2561   เอกสารการอบรมอสม.นักจัดการ2561 (ชุดที่1)
2 เมษายน พ.ศ.2561   คู่มือเอกสารการอบรม อสม.และ อสค. 2561 (ชุดที่2)
11 มกราคม พ.ศ.2561   แบบฟอร์มรับรองความเป็น อสม.2561
19 ตุลาคม พ.ศ.2560   ใบรับรองลายมือผู้เข้าอบรม
22 สิงหาคม พ.ศ.2560   แบบฟอร์มหลักฐาน อสค.รอบ2 ปี2560
11 สิงหาคม พ.ศ.2560   คู่มือ อสค.2560 รายโรค
11 กรกฎาคม พ.ศ.2560   โปรแกรมคีแบบประเมิน อสค. 2560
8 มิถุนายน พ.ศ.2560   ฟอร์มเอกสารการเงิน 3 ล้าน 3 ปีฯTOR อำเภอ
9 พฤษภาคม พ.ศ.2560   ใบประกาศ อสค.2560
12 เมษายน พ.ศ.2560   แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพ2560
11 เมษายน พ.ศ.2560   คู่มือการบันทึก อสค.ทางเว็บไซต์
11 เมษายน พ.ศ.2560   คู่มือการดำเนินงาน อสค.
29 มีนาคม พ.ศ.2560   เอกสารประกอบการเบิกจ่าย พัฒนา อสค.2560
13 มีนาคม พ.ศ.2560   ใบประกาศ อสม.นักจัดกรสุขภาพ2560แบบกระทรวงกำหนด
7 มีนาคม พ.ศ.2560   เอกสารสำหรับการอบรม อสม.นักจัดการ2560
31 มกราคม พ.ศ.2560   เอกสารดำเนินงาน อสม.ปปช.2560