ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา : 2021-10-25 08:00:00
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ (5097)
PM 2.5 : 15 (μg/m3)
PM 10 :16(μg/m3)
Thai AQI : 15
ค่าอุณหภูมิ :27.68 C
ค่า CO: - ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: - ppb (ภ.4 ขก)
คุณภาพอากาศดีมาก

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์งานสาธารณสุขมูลฐาน/ระบบปฐมภูมิ

5 กรกฎาคม พ.ศ.2564   ใบประกาศ อสม. 5 ปี
8 เมษายน พ.ศ.2564   แบบรายงาน อสม.พร้อมชวนคนไทยฉีดวัคซีน64
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   คู่มือการใช้แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์
26 มกราคม พ.ศ.2564   เอกสารหลักฐานประกอบการ อบรม อสม.หมอประจำบ้าน 2564
26 มกราคม พ.ศ.2564   หนังสือรับรองสำหรับบุตร อสม.ใช้กับการสมัครสอบ 2564
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563   ประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
28 เมษายน พ.ศ.2563   หนังสือมอบอำนาจ+ระเบียบ+แบบฟอร์ม รับรองบุคคลในครอบครัว อสม.ขอเข้านอนรักษาในห้องพิเศษ
11 ธันวาคม พ.ศ.2562   คู่มือ อสม.หมอประจำบ้าน กาฬสินธุ์
9 พฤษภาคม พ.ศ.2560   ใบประกาศ อสค.2560
12 เมษายน พ.ศ.2560   แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพ2560
11 เมษายน พ.ศ.2560   คู่มือการบันทึก อสค.ทางเว็บไซต์
11 เมษายน พ.ศ.2560   คู่มือการดำเนินงาน อสค.
13 มีนาคม พ.ศ.2560   ใบประกาศ อสม.นักจัดกรสุขภาพ2560แบบกระทรวงกำหนด
7 มีนาคม พ.ศ.2560   เอกสารสำหรับการอบรม อสม.นักจัดการ2560
31 มกราคม พ.ศ.2560   เอกสารดำเนินงาน อสม.ปปช.2560
26 มกราคม พ.ศ.2560   ใบคำร้อง ขอรับรองสถานภาพความเป็น อสม. ปี2560
26 มกราคม พ.ศ.2560   แบบกรอกประวัติ อสค.กาฬสินธุ์
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   ฐาน อสม.กมลาไสย กุฉินารายณ์ เขาวง คำม่วง ฆ้องชัย 59
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   ฐาน อสม.ดอนจาน ท่าคันโท นาคู นามน เมืองกาฬสินธ์ุ 59
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   ฐาน อสม.ยางตลาด ร่องคำ สมเด็จ สหัสขันธ์ 59

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทร. 043-019760