ข่าวประชาสัมพันธ์

13 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
13 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรับต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2562
13 กรกฎาคม พ.ศ.2561   เชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง
13 กรกฎาคม พ.ศ.2561   เชิญประชุมวิจัยและวิชาการเรื่อง การดูแลประคับประคอง กับกัญชาทางการแพทย์ในแพทย์แผนไทย
13 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ประกาศรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
2 กรกฎาคม พ.ศ.2561   เรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาองค์ความรู้
2 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
27 มิถุนายน พ.ศ.2561   ขอให้ส่งเอกสารนำเสนอผลงาน
26 มิถุนายน พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์ พรบ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ปี 2540
25 มิถุนายน พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562
15 มิถุนายน พ.ศ.2561   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
12 มิถุนายน พ.ศ.2561   เอกสารเพื่อจัดทำ ประวัติรับราชการ ก.พ.7 สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่
7 มิถุนายน พ.ศ.2561   ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
6 มิถุนายน พ.ศ.2561   ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ
1 มิถุนายน พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
1 มิถุนายน พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
24 พฤษภาคม พ.ศ.2561   แบบกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคน ปี 2561 (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
23 พฤษภาคม พ.ศ.2561   บัญชีรายละเอียดสายสนับสนุนวิชาชีพหลักและวิชาชีพเฉพาะ
15 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.กุฉินารายณ์