ข่าวประชาสัมพันธ์

19 เมษายน พ.ศ.2562   ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (พกส. รพ.สต.แกเปะ)
19 เมษายน พ.ศ.2562   ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (พกส. รพ.สต.ฝายแตก)
19 เมษายน พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน สายงานเภสัชกรชำนาญการ
19 เมษายน พ.ศ.2562   รับย้ายข้าราชการ
17 เมษายน พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
17 เมษายน พ.ศ.2562   การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
15 เมษายน พ.ศ.2562   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมรายละเอียดประกอบงบทดลอง
19 พฤษภาคม พ.ศ.2560   การการป้องกันมัลแวร์และไวรัสคอมพิวเตอร์
17 มีนาคม พ.ศ.2560   สรุปการดำเนินงานการร้องเรียน
15 มีนาคม พ.ศ.2560   ประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน รวม ๒ ตำแหน่ง (ตำแหน่งว่าง) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
13 มีนาคม พ.ศ.2560   ประกาศค่ากลางตามกลุ่มวัย จ.กาฬสินธุ์
13 มีนาคม พ.ศ.2560   โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี Kalasin Happiness Model ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระดับอำเภอ
10 มีนาคม พ.ศ.2560   การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทย์ศาสตร์ ครั้งที่ 15
8 มีนาคม พ.ศ.2560   แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ่าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบันที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
7 มีนาคม พ.ศ.2560   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1/2560 (1 เมษายน 2560)
7 มีนาคม พ.ศ.2560   ตารางคำนวนเงินเดือน 1 เมษายน 2560
7 มีนาคม พ.ศ.2560   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
3 มีนาคม พ.ศ.2560   ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุข (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
3 มีนาคม พ.ศ.2560   การรับสมัครพยาบาลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ
3 มีนาคม พ.ศ.2560   โปรแกรมนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ2560